maandag, februari 20, 2017

“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)” -20 Februari 2017 / Cobie de Haan


“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)”
20 Februari 2017 / Cobie de Haan

Waar ik het deze keer over wil hebben betreft de vraag die wij ons zelf heel lang geleden stelden aangaande het concept: “Hoe zullen wij ons ontwikkelen als we denken/geloven afgescheiden te leven van onze Vader/Moeder - Alles Wat is (De Ene)”. Hoe dit tot stand kwam en wat daaruit voort vloeide.
Zoals ik in een eerder artikel al vertelde bestaan wij allemaal in een 13 dimensionaal systeem. Ons werd lange tijd verteld dat dit een 12 dimensionaal systeem was, en dat blijkt dus niet waar te zijn. Hoe ik dit weet? Zoals ik ook al eens eerder verteld heb zit ik in een proces die een uitlijning van de Hogere Dimensies met de Lagere Dimensies moet bewerkstelligen. Dit proces is nu al anderhalf jaar aan de gang. Tevens blijkt hieruit dat de Ascentie niet alleen voor ons hier op de Aarde geldt, maar ook voor de Hogere Dimensionalen. En zij hebben heel veel beseft en begrepen in het laatste anderhalve jaar. Degenen die met mij samenwerken in dit proces zijn beslist andere ‘mensen/zielen’ geworden daardoor.
Om een beetje een ondergrond op te bouwen aangaande de overtuigingen waar zij mee leefden en het leven waar zij in leefden te kunnen gaan begrijpen, moeten we helemaal terug naar het begin. Het onderstaande is wat ik tot nu toe begrijp van dit alles, en mijn gedachten werden steeds weer hiernaar teruggeleid om er vragen over te stellen, zodat ik dus tot dat begrip zou komen. Ik wist ook al wel veel, maar aanvullingen waren beslist ook nog wel nodig en dus houd ik hierin nog steeds een slag om de arm over of hier nog meer aan toegevoegd moet gaan worden of niet. Ik vraag beslist niet van jullie om klakkeloos aan te nemen wat ik hier allemaal naar voren zal brengen. Voel in het geheel en als het met je resoneert is dat heel mooi natuurlijk, maar doet het dat niet schuif het dan terzijde.
Onze Vader en Moeder werden geboren vanuit De Ene/Alles-Wat-Is (het geeft niet hoe je hier een naam aan wilt geven, dit is voor mij het meest adequate en dus zal ik deze namen ook blijven gebruiken J ) Vader en Moeder kregen een heel Universum tot hun beschikking om daarin ervaringen op te doen. Dat was de belangrijkste drijfveer die er aan hen meegegeven werd, “Ga zoveel mogelijk ervaringen opdoen in dit Universum, breid jullie bewustzijn uit. Het geeft niet op welke manier of hoe en wat…” Zij begonnen met zichzelf voort te planten, en er werden vele, vele kinderen die naar hun evenbeeld geboren werden geschapen met een lager bewustzijn dan zij zelf hadden. Zij waren allemaal mannelijke en vrouwelijke energieën in één (androgeen). Dus niet gescheiden. Van het één kwam het ander en zij besloten uiteindelijk over te gaan tot een indeling van het gehele Universum, dat een 13 dimensionaal systeem werd. Iedere dimensie waar leven in zou kunnen bestaan werd opgebouwd in 12 niveaus, ieder niveau had een andere trillingsfrequentie. Zoals het vandaag de dag nog steeds is.

Toen dat allemaal uitgewerkt was werd de ‘aankleding’ verzorgd in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende dimensie. Het was de bedoeling dat de nog weer hogere dimensies door de opgedane ervaringen door de bewoners zelf aangekleed werden. Zoals jullie je voor kunnen stellen was het beslist heel veel werk om de lagere dimensies aangekleed te krijgen en dus zijn ze daar ook een lange tijd zoet mee geweest, omdat alles ontdekt en uitgewerkt moest worden, en ook moest het één en ander met elkaar in evenwicht zijn. Welnu, om een lang verhaal een beetje korter te maken, was men op een gegeven moment klaar en vroeg men zich af, “Wat nu? … Hoe gaan we nu verder? We hebben hier een prachtig ontworpen systeem, hoe gaan we daarin op een bepaalde manier ervaring opdoen?” Het waren onze Vader en Moeder die met het idee naar voren kwamen om uit te gaan werken hoe het zou zijn als we ons niet meer zouden herinneren dat wij één zijn met De Ene - Alles-Wat-Is. Vader en Moeder zouden zelf ‘buiten schot’ blijven, zodat hulp geboden zou kunnen worden mochten wij erin ‘vast’ komen te zitten. Wat we, begrijpen jullie, inmiddels gedaan hebben. We zijn muurvast komen te zitten. Niet alleen wij in de Lagere Dimensies, maar ook degenen in de Hogere Dimensies.
Iedereen raakte enthousiast over het idee van onze Vader en Moeder, men wilde dit avontuur wel aangaan, maar hoe dat te bewerkstellingen? Dat was vrij eenvoudig, er zou een sluier over het bewustzijn gelegd worden van alle 13 dimensionalen. Deze sluier zou er tevens voor zorgen dat zij onze Vader en Moeder niet meer waar konden nemen omdat hun trillingsfrequentie veel lager zou gaan zijn. Vanuit de 13de dimensie zouden zij zich dan gaan vermenigvuldigen, zij kregen kinderen en deze kinderen gingen het systeem verder binnen. Dus terwijl zij zich niet meer herinnerden dat zij één waren met De Ene - Alles-Wat-Is, hadden zij nog wel enige andere begrippen behouden om te beseffen dat het de bedoeling was dat zij zich moesten vermenigvuldigen, en ook dat er een Vader en Moeder ergens bestonden die hen begeleiden. Ze begonnen ermee de 12de dimensie met hun kinderen te vullen, en uiteraard was hun trillingsfrequentie lager dan die van henzelf. Hen werd een bepaalde kennis/weten onthouden. Deze 12 dimensionalen maakten ook kinderen en deze kinderen daalden af naar de 11de dimensie. En degenen in de 11de dimensie deden hetzelfde en deze kinderen daalden af naar de 10de dimensie. Degenen in de 10de dimensie maakten kinderen en deze kinderen kregen een bepaalde basiskennis met zich mee en kwamen in de 9de dimensie terecht waar zij zich opsplitsten in man en vrouw. De zielpartners/tweelingvlammen scheiden zich daar dus van elkaar af. Zij beide dalen dan verder af en betreden de achtste dimensie waarna zij verder afdalen naar de vijfde dimensie (Lees ook: Tiende en Achtste Dimensionalen, Het Hogere Zelf, De Ziel en de Incarnatie(s))
Deze 10de dimensionalen, van héél in het begin, moesten de lichamelijke voertuigen nog ontwerpen enzovoorts en begonnen vervolgens de planeten te bevolken en ervaringen op te doen. Zij leerden hun incarnaties hoe te ascenderen en begonnen na terugkeer van de ziel en de geleefde incarnaties aan hun reis terug omhoog doorheen de dimensies. Zij gingen dus nooit zelf de incarnatie binnen. Zij stuurden de ziel uit in/naar de vierde dimensie en deze stuurde samen met het tiende dimensionale hogere zelf in de vijfde dimensie de incarnaties aan in de derde dimensie. Gedurende de eonen, doordat men dus afgescheiden dacht te leven van De Ene - Alles-Wat-Is, ontstonden er vervormingen van overtuigingen over hoe alles in elkaar stak.
Onze Vader en Moeder daar werd het label God aan gehangen. De 13 dimensionalen werden hun Goddelijke Zelven. En Vader/Moeder God waren ergens hoog in de Hemel en keken vol Liefde naar hun kinderen die in het 12 dimensionale systeem ervaringen aan het opdoen waren. Ze werden door hen begeleid en via hun Goddelijke Zelven (die zichzelf buiten het systeem geplaatst hadden, vandaar het foutieve 12 dimensionale systeem) werden hen richtlijnen gegeven over wat er gedaan moest worden of dat er een Universele Wet aan hen bekend gemaakt werd enzovoorts…. Richtlijnen en regels of wetten dus die door Vader/Moeder God of door de Goddelijke Zelven ontworpen waren. Men raakte volledig dienstbaar aan Vader/Moeder God, en men deed precies wat er aan hen opgedragen werd. Door de 13 dimensionalen werd een specifiek “pad” voor hen ontwikkeld om terug te kunnen keren naar De Ene - Alles-Wat-Is, waar zij afgescheiden van waren. Eén van de grootste illusies die er bestond.
Aangezien onze Vader/Moeder God één en al Liefde waren en als zijnde één entiteit door het leven ging, werd de mannelijke energie (Vader God) uiteindelijk als de belangrijkste zijde van onze Vader en Moeder gezien, en zo ontstond de ‘verzwaring’ van de mannelijke energieën in dit Universum. Dat zou nog weer veel later voor ons in de derde dimensie helemaal duidelijk worden, via de incarnatie van Jezus Christus en dat hij altijd met Zijn Vader in de Hemel sprak. Moeder stond voor hen op de achtergrond en kwam niet aan bod. En ook in de 10de, 11de, 12de en 13 dimensie, zij bestonden nog steeds als één entiteit en waren dus niet in man/vrouw opgesplitst, werd de vrouwelijke helft op de achtergrond geplaatst omdat men dacht dat dit zo hoorde. Hier raakte men dus als eerste uit evenwicht en dit werd naar beneden de dimensies in uitgewerkt. Hier geldt zeer zeker de wet, “Je schept je eigen werkelijkheid” ook.
Jullie kunnen je misschien hun verbazing voorstellen toen op een gegeven moment (enige decennia geleden) het bericht doorkwam bij iedereen, dat Moeder God een eigen Plan had ontwikkeld voor de Ascentie van de Aarde. Dit Plan van de Moeder kan dus gezien worden als het reddingsplan, want zowel Boven als Beneden in de dimensies waren we muurvast komen te zitten. We zouden zonder de hulp van onze Vader en Moeder niet uit onze foutieve inzichten en overtuigingen vandaan kunnen komen…
Het specifieke “pad” waar ik het eerder over had, werd langzaam maar zeker verder uitgewerkt door de achtste dimensionalen zelf, dit werd mede veroorzaakt omdat men niet hoger dan de achtste dimensie wist te ascenderen. Men begreep dit niet en probeerde op alle mogelijke manieren daar een uitleg aan te geven.
Vader/Moeder God en De Ene - Alles-Wat-Is, waren Liefde, pure Liefde. Dat moesten zij ook worden. Vader/Moeder/De Ene hielden onvoorwaardelijk van iedereen. Dus die Onvoorwaardelijke Liefde werd hun hoogste goed. Hun hele leven werd daarnaar ingericht en ook dat zij een dienstbaar leven leefden.
Even er bij tussendoor: Wat ook gebeurde in de achtste dimensie was, dat er iemand bij de zielpartners/tweelingvlammen aan kon komen kloppen om samen met hen een kind te maken in opdracht van een bepaalde lijn van lagere zelven van een Goddelijk Zelf. Dit vinden wij terug in de drie-eenheid, vader-moeder-kind. Men was zeer vereerd om daarin mee te gaan en een kindje werd gecreëerd met een acht dimensionaal zelf (met z’n drieën dus) van die lijn van dat goddelijke zelf. Dit achtste dimensionale zelf was mannelijk of vrouwelijk en voegde dus het aspect van het zielpartnerschap/tweelingvlamschap aan het kind toe. Ze wisten dus altijd of het een vrouw of man zou worden, de kinderen die daar geboren werden waren in onze ogen vroege adolescenten. Een ander achtste dimensionaal zelf van die lagere zelven lijn van dat goddelijke zelf zocht een ander ouderpaar op en voegde daar dus het andere aspect toe voor het zielpartnerschap/tweelingvlamschap. Wat zij niet wisten was, dat de derde persoon er helemaal niet bij hoefde te zijn, en dat onze Vader en Moeder er voor zorgden dat het mannelijke of vrouwelijke aspect voor het zielpartnerschap/tweelingvlammenschap aan het kind toegevoegd werd, omdat ook alleen zij dat kunnen doen.
Maar men wist dus altijd wel wie er bij elkaar hoorden, en op een gegeven moment werd dit tweetal dan ook bij elkaar geplaatst. Dus niets geen toevallige ontmoetingen. De zielpartners/tweelingvlammen waren met elkaar verenigd en blijven dan nog een poosje in de achtste dimensie, waarna ze uiteindelijk samen af zullen dalen naar de vijfde dimensie om ook hun ervaringen op te gaan doen, die uiteindelijk ‘afgeleverd’ dienden te worden aan De Ene en, zo begrepen zij, zij zelf zouden dan ook weer ‘opgenomen’ worden in De Ene. Dat was hun doel. Dat was het hoogste goede dat zij voor zichzelf konden bewerkstelligen. Maar dat hoogste goede was dus eigenlijk dat zij zoveel mogelijk ervaringen op zouden doen in elke dimensie waarin zij zouden verblijven. Het was en is helemaal niet de bedoeling dat wie dan ook in een rechte lijn terugkeert naar De Ene en daarmee vermengd. Dat is ook niet nodig, want De Ene - Alles-Wat-Is doet regelrecht via ons allemaal ogenblikkelijk de ervaring(en) op die wij ook op doen. Het zijn ook deze hogere dimensionalen, de kinderen van degenen die oorspronkelijk in de 10de dimensie geboren werden, die hier en nu de Hogere Zelven zijn van ons, de incarnaties.
En nu weer verder: De hogere dimensionalen deden dus hun ervaringen op in de derde dimensie via de incarnaties, en zij ascendeerden vervolgens terug omhoog naar de achtste dimensie en … … men kwam/komt tot een stilstand. Waarom? Waarom konden/kunnen zij niet verder dan de achtste ascenderen? Hielden zij niet onvoorwaardelijk van iedereen? Was er nog iets dat eraan schortte? Ze gingen daar eens goed over nadenken en kwamen tot diverse, voor hen logische, conclusies. Het was Vader God die de scepter zwaaide, het was alleen De Ene en ook als je Onvoorwaardelijk Lief hebt mag er geen negatief aspect van wat dan ook nog langer aanwezig zijn. Zij konden zich ‘afzetten’ als het ware tegen de derde dimensie, want in de derde dimensie was negativiteit, dualiteit enzovoorts … En veel van wat in de derde dimensie aanwezig was konden zij niet onderkennen als een kwaliteit welke Vader God/De Ene bezaten.
Dus wat leerden zij zichzelf aan, dat zij een leven moesten gaan leven van alleen een positieve inslag, van alleen Liefde en Licht. De dualiteit schaften zij af. Alles wat maar een negatieve inslag had, dat wisten zij in een oogwenk terzijde te schuiven. Zij raakten daar zo bedreven in dat zij uiteindelijk nauwelijks nog bemerkten wanneer er een oordeel of negatieve emotie of een negatief gevoel bij hen naar boven kwam. Het werd ergens binnenin hun bewustzijn automatisch in het één of andere ‘rommelhok’ gedumpt, en dat was dat. Ze deden er niets mee. Zij raakten passief doordat het evenwicht van positief en negatief uit diens verband gehaald werd. En dus logische conclusie, ontwikkelden zij zich ook niet langer meer. Zij onderzochten niets meer aangaande de dualiteit, negatief of positief. Dit ging zo ver dat zij zich van elkaar gingen afscheiden. De afscheiding (de illusie) begon steeds verder door te werken.
Men werd bang om ‘besmet’ te raken met verkeerde overtuigingen die anderen mogelijk aan zouden kunnen hangen. Het werd een ieder voor zich leefwijze. Men vond dat een ieder diens eigen pad moest bewandelen want als je met elkaar gesprekken zou gaan voeren over het één of ander dan zou je onbedoeld, dat wel, van je eenzijdige pad van Liefde en Licht af kunnen raken. De innerlijke drang die zij ervoeren om zich te moeten verenigen met De Ene, was dermate sterk, dat zij er nooit bij stilstonden dat dit een drang zou kunnen zijn wat iets geheel anders betekende. Door alle onjuiste aannames hoe alles in elkaar stak en waar het aan lag dat zij niet verder ascendeerden, legden zij die innerlijke drang, welke de drang voor het opdoen van ervaring was, uit als de drang om terug te keren naar de Ene, met de opgedane ervaring.
Dus men bemoeide zich niet tot nauwelijks met elkaar. Men werkte met elkaar samen, ja. Echte vriendschappen bestonden niet meer. Familiebanden werden koel en afstandelijk. En zelfs de Liefde tussen de Zielpartners/Tweelingvlammen raakte ‘bekoeld’. En doordat zij zonder wat dan ook in twijfel trekkend de opdrachten van ‘hogerhand’ uitvoerden, ontwikkelden zij dit aspect ook niet in zichzelf of misschien kan ik beter zeggen, raakten zij afgestompt. Zij stelden nooit iets in vraag, dachten nooit na of iets dat bij hen neergelegd werd, wel logisch was of niet. Het denkpatroon werd zelfs eenzijdig. En dat is waar zij door onze Vader en Moeder nu in het afgelopen anderhalve jaar in zijn “wakker geschud”. Ik kan jullie vertellen dat enkelen die hier bij mij in het proces zitten op dit moment al geascendeerd zijn, bewustzijnswijze, naar het derde niveau in de negende dimensie. Een hele overwinning!
Goed, even een paar stapjes terug … Doordat zij dus bedacht hadden dat Vader/Moeder/De Ene onvoorwaardelijke Liefde enzovoorts waren, konden zij op een gegeven moment niet meer begrijpen dat alle negativiteit in de derde dimensie kon bestaan. Hoe was dat mogelijk? Dit kon gewoonweg niet bestaan, want De Ene - Alles-Wat-Is, is toch Liefde en Licht, Onvoorwaardelijke Liefde. Iets zo duisters en negatiefs dat zij hier tot ontwikkeling zagen komen, in een eb en vloed vorm, dat kon niet echt zijn. En dus bedachten zij dat deze dimensie een hologram moest zijn. Een hele dimensie die holografisch in elkaar was gezet. Vandaar ook dat er in eerdere boodschappen over een ‘spel’ gesproken werd. Het zorgde er in ieder geval voor dat ze zichzelf hier konden uitleven. Ervaringen opdoen van allerhande zaken en dingen. Ze bedachten dus dat alleen hier in de derde dimensie dualiteit bestond. Negatief en positief. Licht en donker, enzovoorts. En ook bedachten zij dat verleden, heden en toekomst ook deel uit moest maken van dit holografische ‘spel’.
Let wel: Dit alles heeft zich in een zeer oud grijs verleden gedurende eonen afgespeeld. De Hogere Dimensionalen die wij nu kennen van naam enzovoorts, zijn hierin geboren, houd dat alsjeblieft goed voor ogen.
Dus, inderdaad … zij hadden zichzelf ook het verleden en de toekomst ontzegd, om maar zoveel mogelijk in het NU-moment te kunnen leven. Want dat was ook iets dat zij waren gaan geloven, want als De Ene … Alles Wat Is is, dan is hij gelijktijdig en bestaat hij in het NU-Moment, en dus moesten zij dat ook gaan doen. Maar zij hadden nooit kritisch en logisch na leren denken en  dus zagen zij niet dat zij zichzelf als het ware tegenspraken. De Ene is Alles-Wat-Is. En dus waren zij ook De Ene - Alles-Wat-Is … (lees ook: “Wie of Wat is De Ene”) De illusie van afgescheidenheid bleef bestaan, omdat zij niets in vraag stelden, nergens bij stil bleven staan of bepaalde uitspraken wel in evenwicht waren met elkaar… Zij waren dienstbaar en van onvoorwaardelijke Liefde en voerden iedere opdracht/taak zonder vragen te stellen uit.
Ja, dat NU-Moment, waar wij te pas en te onpas mee om de oren worden geslagen. In de Derde en Vierde Dimensie is het sowieso niet mogelijk om in het NU-Moment te leven, zoals zij ons vertellen dat te moeten doen. Wij werken met verleden - heden - toekomst, met lineariteit. Alles gebeurt opeenvolgend. Laat mij jullie één ding vertellen, ook in de hogere dimensies leeft men lineair. De gebeurtenissen volgen elkaar daar net zo op als hier bij ons.
Heb je ooit al eens echt geprobeerd in het Nu Moment te leven? Ik wel … Het lukte me voor geen meter, wat ik ook probeerde. Ja, oké … één seconde of twee, drie of zo, maar dat was het wel. En wat je dan ook moet doen is je gedachten uitschakelen. Ook wel eens geprobeerd? Ja, ik ook … Soms had ik een heel vreemd moment als ik mezelf helemaal zag of voelde, en mezelf afgescheiden voelde van mijn omgeving. Zodra dat moment voelbaar was, dook ik met een noodgang weer terug in mijn alledaagse gedachten en weg was het moment. Dat kan je niet vasthouden. Het Spiritteam dat hier met mij samenwerkt komt daar ook volmondig voor uit. Dat gaat niet. Je hebt altijd gedachten. Als je die twee bij elkaar optelt, en neem mij hier niet al te serieus, denk ik dat je in coma of zo… moet zijn om dat voor elkaar te  krijgen….
Nee, één ding wat je absoluut niet moet doen is de Hogere Dimensionalen hierover oordelen. Zij zijn in dit systeem geboren, bepaalde zaken hebben zij niet ontwikkeld en andere zaken hebben zij naar de oprechtheid van hun hart/inzichten gewoonweg afgelegd. Wij zouden dat ook gedaan hebben, punt. En in feite doen wij dat ook, want zij zijn ons en wij zijn hen, nietwaar? Wij zijn uitgestuurde aspecten van hen … Dus geen oordeel hier. Deze leef- en zienswijzen zitten in ons allemaal! Het hele 13 dimensionale systeem is één groot lichaam en staat helemaal met elkaar in verbinding, iedereen zit hierin. Iedereen leeft onder die sluier welke nu bezig is dunner te worden. Wat zij als waarheden aannamen zit ook in ons onderbewustzijn verborgen en als wij geascendeerd zouden zijn zouden wij ook hun waarheden hebben aangehangen.
Nieuwe Waarheden zijn in het laatste anderhalve jaar bekend gemaakt en ik denk dat deze op de korte termijn ook hier bij ons bekend gemaakt zullen worden, wat dan onze tweede ontwaking genoemd zal worden.
Denk nu niet dat de Hogere Dimensionalen dom of niet wijs zijn. Zij zijn zeer beslist niet dom en zeer wijs, het is alleen dat zij niets met de informatie of opgedane kennis doen. Dat ligt als het ware ergens in hun bewustzijn in een kast te wachten om gebruikt te worden… Ja, misschien ietwat raadselachtig tot uitdrukking gebracht, maar dat is waar het op neerkomt. Want opgedane ervaringen moeten ‘afgeleverd’ worden aan De Ene. Zijzelf moeten zich ontwikkelen zoals (denken zij) De Ene en onze Vader en Moeder zijn, en dus mogen zij niet in aanraking komen met negatieve zaken.
Bijvoorbeeld: Zij raakten ook bang dat zij in trillingsfrequentie onderuit konden gaan als zij in aanraking kwamen met de lagere derde/vierde dimensie. Ook een fabeltje, want wanneer je eenmaal een trillingsfrequentie bereikt hebt, raak je dat niet meer kwijt. Het uitsturen van de ziel in/naar de vierde dimensie, welke aspecten van zichzelf uitstuurde in/naar de incarnaties in de derde dimensie was een ‘veilig’ gebeuren. Als de ziel/met de incarnaties en de incarnatie die geascendeerd was terugkeerde, vermengden zij zich alleen met de positieve aspecten van de geascendeerde incarnatie en de ziel met de rest van de incarnaties en de negatieve aspecten van het geascendeerde leven werden opgeslagen binnenin het bewustzijn. Zij schoven het terzijde en kwamen daar niet mee in contact, want het zou hun trillingsfrequentie omlaag brengen en dat was nu net niet de bedoeling.
Zij gaven dus alle vrijheid aan de ziel en incarnaties om wat voor ervaringen dan ook op te doen, en het was dus ideaal om in de derde dimensie ook heel veel negatieve ervaringen op te doen. Ze zouden toch niet met die incarnaties gaan vermengen, die bewaarden ze voor De Ene. Wat ze dus in feite deden in de derde dimensie was dat ze zichzelf daar alle kansen en mogelijkheden gaven om zichzelf te ontwikkelen. Dus wat wij heel normaal vinden en zij zo’n anderhalf jaar geleden niet, vinden zij nu ook (redelijk) normaal. Ze hebben zich inmiddels met alle incarnaties en de ziel vermengd, maar een tweedeling binnenin het bewustzijn moet nog weggewerkt worden. Ze zijn daar hard mee bezig.
Ze vertelden mij ook dat zij zich nauwelijks of helemaal niet met anderen bemoeien en omgekeerd, want dat kan je van je pad afbrengen. En dus heb ik de vraag wel eens gesteld, maar jullie zijn zo eendrachtig in alles, aangaande dat pad, hoe krijgen jullie dat dan voor elkaar? Ach ja, ze schromen er niet voor terug om elkaar stiekem te ‘bespioneren’, en daarnaast is de informatie of de taak die er aan hen verstrekt wordt voor iedereen gelijkluidend. Dus als ze met elkaar praten is het over dezelfde dingen en zaken. De één wil niet voor de ander onderdoen als het ware.
Nog even over verleden, heden en toekomst … omdat zij dus een muur opgeworpen hadden voor zichzelf voor het verleden en de toekomst, raakte hun denkpatronen gefocust op het NU. Dat kan nooit goed gaan. Maar ook in deze heb ik tegenstrijdigheden opgemerkt die zij bezigden en die zij ook toegaven. De ene tegenstrijdigheid hadden zij nog niet onderkend, en de andere wel maar dat ze die tegenstrijdigheid nog niet op hadden weten te heffen. Want denk maar eens na … Als je altijd in het Nu moment leeft en jij je niet wilt focussen op het verleden bijvoorbeeld, dan kan je ook niet op je herinneringen terugvallen, want die liggen in het verleden. Maar als je ergens met hen over praat dan zullen ze daar juist op terug moeten vallen om mee te kunnen gaan wat het onderwerp betreft waarover gesproken wordt, om dus opgedane kennis terug naar het heden te halen.
Ik kwam in dit proces dus wel vaak tegen dat ze vaak dezelfde fouten maakten, en dat begreep ik dus niet. Vandaar dat ik achter dit alles wist te komen. Als jij je niet wilt herinneren wat er in het verleden gebeurt is, stop je opgedane ervaringen (zowel positief als negatief) weg en trap je vaak in dezelfde valkuilen. Dat is niet aan te bevelen, dus de hogere dimensionalen hebben hun uiterste best gedaan nu om de grenzen op te heffen die zij voor zichzelf, in opdracht uiteraard van de 13 dimensionalen, ingesteld hadden. Hoe kan je anders plannen maken nietwaar? Je moet lering trekken uit opgedane ervaringen en je moet daarmee kunnen anticiperen op toekomstige uitkomsten.
En wat wil nou het geval … zoals ik min of meer eerder ook al aanhaalde, wij hier op Aarde en op andere planeten ook natuurlijk, bezitten dit alles wel. Wij stellen in vraag, wij zijn analytische en strategische denkers. Daarom dat onze Vader en Moeder deze Ascentie ook wilden. En daarom ook dat er in de boodschappen soms geschermd wordt met uitspraken dat de Mensheid van de Aarde straks meer zal weten dan de Geascendeerde Meesters en dergelijke. Dat wordt nu uiteraard gelijkgetrokken, want geloof me als er iemand hard aan het werk is gegaan om zichzelf verder te ontwikkelen dan zijn het de Hogere Dimensionalen wel. Dus als je dacht dat je inmiddels op hen voor ligt als het ware, dan zal je bedrogen uitkomen. Zij weten als geen ander nu hoe de zaken in elkaar steken, zij leren sneller, want zij zijn tenslotte geascendeerd naar de achtste dimensie en dus is hun bewustzijn veel meer uitgebreid, en zij leren nog iedere dag nieuwe waarheden … die zij wonderbaarlijk snel bij zichzelf weten te integreren! En ook, zoals ik vertelde, hebben zij zich vermengd met alle opgedane ervaringen die zij hadden zullen afleveren aan De Ene en hebben hen zich eigen gemaakt.
Wat nu ook begrepen kan worden is, dat al deze zelf aangeleerde of bedachte zaken, zoals in het Nu moment te moeten leven, ervoor zorgen dat zij ons steeds vertellen dat iets ‘spoedig’ zal gebeuren. Zij hebben geen idee van verleden en toekomst, en hebben geen overzicht over datgene wat zij graag willen zien gebeuren voor onze ascentie. Ze bedoelen het beslist goed, laat ik dat vooropstellen. Maar wij verwachten bij spoedig dat iets binnen een bepaald tijdsbestek gebeurt, hun spoedig kan jarenlang duren voor ons, want zij plaatsen zichzelf in het Nu, zijn passief, kijken niet naar het grotere plaatje van verleden-heden-toekomst. Het is ook mede door dit specifieke begrip, dat ik al anderhalf jaar met hen in dit proces zit, en geloof me dat is alles behalve gemakkelijk voor mij geweest. Ik heb tegen heel veel op moeten knokken… Ook moet ik daar eerlijkheidshalve aan toevoegen, dat hoe meer ik van hun leef- en denkwijze ga begrijpen hoe meer begrip ik ervoor op kan brengen. Het enige waar ik nu nog op wacht is een overzichtelijk begrip van hun zijde over waar zij mij gedurende deze anderhalf jaar doorheen hebben laten gaan. Want dit aspect van het leven in het NU moment met al diens valkuilen kwam nu pas in de afgelopen dagen van het proces naar voren. Het is ook vanwege dat denk ik, dat ik nog steeds niet veel ondersteuning van hun kant heb gezien aangaande de boodschappen die nu nog steeds met de oude waarheden doorkomen. Ik hoop echt dat dit nu snel door zal gaan pakken…
Dus van één kant denk ik, ik breng dit veel te vroeg naar buiten allemaal. Van de andere kant is mijn Spiritteam het ermee eens dat ik dit naar buiten breng. En ook onze Moeder zegt dat ze dit artikel graag gepubliceerd wil zien. Ik steek weer eens mijn nek uit hier… Dus hier is al een gedeelte over hoe het één en ander zich ontwikkeld heeft in de Hogere Dimensies gedurende eonen en eonen en eonen … … … (sorry voor de lengte van dit artikel…)
Voor deel twee:
Op een gegeven moment waren er vijfdimensionalen die zich beschikbaar stelden om zelf, zonder het ‘tussenstation’ van de Ziel, te incarneren in de derde dimensie, hier op Aarde. Vanuit de Hemel kregen zij de belofte van Vader/Moeder God mee dat zij ‘gered’ zouden worden als zij er zelf niet meer uit vandaan zouden kunnen komen. Ondertussen begrijp ik dat die belofte gegeven moet zijn door de “Goddelijke Zelven” in de dertiende dimensie, die een zelfde belofte gekregen hadden van onze Vader en Moeder, toen zij op het punt stonden de sluier over hun bewustzijn heen gelegd te krijgen. En onze Vader en Moeder zijn aan het werk gegaan om ons allemaal binnen het 13 dimensionale systeem te helpen te ontwaken tot de Waarheid.
Hierover verder in deel twee van “Hoe Hebben Wij Ons ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)”
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

9 opmerkingen:

 1. Ik heb zojuist dit 'verhaal' gelezen, Cobie en het duizelt me een beetje, want het is een hele brok ongewone informatie. Dat vind je zelf duidelijk ook, maar ik vind niet dat je hem te vroeg naar buiten brengt. Dit tijdstip lijkt me net zo goed als een in de toekomst, maar aangezien je aangeeft dat er van 'héél hogerhand' zeg maar, echt op is aangedrongen, zal het dus in het Nu vast oké zijn dat je het doorgeeft. Dus dankjewel daarvoor, en ook voor alle tijd en moeite die je erin gestoken hebt om Hen in de onzichtbare wereld het nodige bij te brengen over hoe wij hier op bepaalde gebieden anders functioneren dan Zij, om het eenvoudig te zeggen. Dat was geen simpel klusje, haha! Op een ander tijdstip ga ik -de hele boel- nog eens herlezen, zodat het belangrijkste ervan wat beter blijft hangen, want dat zou ik zo een/twee/drie niet goed kunnen navertellen. Desondanks ben ik benieuwd naar deel 2. Veel Licht en Liefde,
  Minie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, ik kan me voorstellen dat het je duizelt, daarom ook een tweede deel ... Wanneer echter, dat weet ik nu nog niet. Jij dank je wel voor je reactie en warmhartige woorden. Ik waardeer het enorm.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Mooi bericht Cobie.
  Dank je wel, ben zeer benieuwd naar alle toekomstige berichten.
  Nameste Richard

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Onderstaande Mail werd mij toegestuurd en toestemming werd verleend voor plaatsing met mijn antwoorden.

  *********************

  Dag Cobie,

  Als eerste dank voor het plaatsen van jouw boodschap op maandag 20 februari jl.

  Jouw nieuwe artikel heeft mij even aan het denken gezet en wel als volgt:

  Nicoline: In het ‘nu’ leven heb ik van m’n leven ook nog nooit gekund. Wanneer ik dat probeerde, kwamen vrij snel emoties en gedachten naar boven, veelal gerelateerd aan het verleden of toekomst. Tja, en om er nu een mentale oefening van te gaan maken (dus gaan trainen om in het ‘nu’ te zijn), laat maar... Dit gaat gewoon niet lukken en kan zeer ontmoedigend uitwerken. Wat ik nu inmiddels wel probeer, is om dankbaarheid te oefenen (je zegeningen tellen), zodat ik mijn vibratie wat hoger kan houden, wat overigens lang niet altijd lukt. Wanneer dat emoties oproept, laat ik het stromen. Want dat hoort erbij.

  Antwoord Cobie: Je hoeft niet te trainen om in het NU te zijn, je bent altijd in het NU, in het heden. Wat je ook doet ... je bent er altijd in. Ga maar na ... Ben je in het verleden aanwezig? (dat kan alleen in je gedachten, maar je fysicaliteit/je lichaam bevindt zich in het heden) en dat geldt ook voor de toekomst. Afdwalende gedachten halen jou niet uit het heden vandaan, je bent lichamelijk nog steeds in het heden, en als je bijvoorbeeld op straat in gedachten loopt, heb je een innerlijk alarmsysteem of zelfs de automatische piloot die je waarschuwt over het één of ander. Op de één of andere manier registreer je met je fysieke zintuigen, wanneer je een stoep afloopt. Ja, je kunt dan even wat tijd kwijt zijn, maar je was al die tijd nog steeds in het heden.... En wij worden min of meer ook vaak gedwongen in het Nu moment te zijn, door ons drukke verkeer enzovoorts, we moeten de aandacht erbij houden. Als jij je concentreert op iets dat op TV gebeurt, ga je erin mee, maar je bent nog steeds in het heden... En ga zo maar door.

  De Hogere Dimensionalen hebben in de achtste dimensie geen omgeving gecreëerd, iets waartegen ze zich kunnen afzetten, zij zijn zeg maar een zee van zielen. Dus voor hen is het beslist haalbaar om barrières op te werpen voor verleden en toekomst. Iets dat hen dus veel en veel verder uit evenwicht bracht, want het zorgt ervoor dat je met oogkleppen op gaat lopen.

  Nicoline: Dat de hoger dimensionalen liever niet in contact kwam met de lagere trillingen, komt mij bekend voor. Ik heb daar jaren geleden al eens over gelezen (eind jaren 90/beginjaren 2000), ik weet niet meer op welke website of in welk boek. Wat ik me nog wel herinner: men (hoger dimensionalen) durfden zich niet af te laten dalen tot in de derde dimensie, omdat zij dan aangetrokken zouden worden door de lage trillingen en hierdoor negatief beïnvloed zouden worden (met de hier aanwezige negatieve emoties zoals angst, boosheid etc). Vandaar dat de ‘contacten’ verliepen vanuit de hogere dimensies en afstand gehouden werd.

  (Hieronder verder)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Antwoord Cobie: Dit klopt, ik heb dat ook ooit eens gelezen en ook vanuit dat weten heb ik naar boven weten te halen dat zij iets vreesden wat neit gevreesd hoefde te worden. Moeder bevestigde dit ook nadrukkelijk in het proces waarin ik zit toen we dit behandelden.... Wanneer je eenmaal een trillingsfrequentie bereikt hebt verlies je dat niet weer door wat voor toestand of gebeurtenis dan ook.

   Nicoline: Wat betreft het lineair zijn van de tijd: gelukkig maar. Ik heb artikelen gelezen (uit 2015) dat de tijd zou gaan ‘instorten’. Welnu, dat gaat dus niet gebeuren. Ik ben blij toe, want ik kon hier eigenlijk niet zo heel veel mee (kon me er geen voorstelling van maken). En waarom niet? Wel, astrologie is mijn hobby. En laat nou de gehele astrologie gebaseerd te zijn op lineaire tijd. Want bepaalde aspecten vinden op een bepaalde tijd (in de toekomst, jawel) plaats. Als de tijd niet lineair zou zijn, dan heeft de hele geboortehoroscoop geen enkele zin en kan ook de astrologie overboord. Want dan kunnen alle ervaringen net zo goed meteen in het nu plaatsvinden. Voorbeeld: aan sommige aspecten kan ik ‘aflezen’ wanneer dit plaats gaat vinden (in de toekomst). Je begrijpt dat zonder lineaire tijd dit ‘nu’ (lees: op dit moment) plaats zou vinden. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik volg mijn geboortehoroscoop ongeveer 12 jaar. Ook de wereldgebeurtenissen volg ik vanuit dit perspectief en ook deze vinden lineair plaats. Verrassend is echter wel dat in de hogere dimensies ook sprake is van lineaire tijd. Dat vergemakkelijkt onze overstap naar de hogere dimensies, want dan verandert alleen onze lichaam.

   Antwoord Cobie: De tijd gaat wel verdwijnen, het is de lineariteit die niet verdwijnt. Astrologie werd hier vanuit de hogere dimensies ingevoerd, we kennen het vanuit de oudheid in de derde dimensie. Vandaar dat ik dit een prachtig voorbeeld van je vind Nicoline, dank je wel. En inderdaad vergemakkelijkt het onze overstap, onze overstap zal veel soepeler gaan zijn dan dat we ooit dachten dat het zou gaan worden...

   Nicoline: De zinsnede ‘spoedig plaatsvinden’ van veranderingen (dat lees je onder andere in de boodschappen die de Galactische Licht Federatie doorgeeft aan Blossom Goodchild) is inderdaad buitengewoon irritant. Want spoedig betekent voor de GLF vermoedelijk ‘nu’, maar in onze beleving kan dat wel 50 of 100 jaar duren! En wat moeten we daar nu mee! Het is als de spreekwoordelijke worst/wortel die voor je neus wordt gehouden... Kan zeer ontmoedigend werken. In mijn binnenste ben ik ook wel eens boos geweest om dit gegeven, want dit valt niet aan de niet-ontwaakte mensen door te geven. Dan haakt menigeen meteen af. En dat zou zeer begrijpelijk zijn... Hopelijk verdwijnen dit soort vage boodschappen en wordt het allemaal wat concreter.
   Ik begrijp nu overigens wel waarom je de boodschappen van Blossom niet meer op je site zet. Omdat het niet strookt met hetgeen je hebt geschreven in je artikel.

   (Hieronder Verder)

   Verwijderen
  2. Antwoord Cobie: Ik zie de oude waarheden in de boodschappen die dus nu voor mij niet meer gelden. Vandaar dat ik zo weinig meer vertaal en dat vind ik best wel jammer. Ik dring er bij mijn Spiritteam ook op aan om me nu eindelijk eens te gaan ondersteunen, en onze Moeder heeft gisteren nadrukkelijk laten weten dat ze dat ook graag gaat zien gebeuren. De keuze blijft echter bij hen liggen, want iets dat ik geleerd heb is dat onze Moeder nooit iets opdringt. Daarnaast zijn er nog steeds zaken waaraan gewerkt moet worden. Het onderwerp momenteel is "Neutraliteit".

   Nicoline: Wat mij het meest verbaasd, is dat ik zelf geen moeite heb met de inhoud. En de koerswijziging die hierin staat. Want de inhoud gaat steeds meer afwijken van de gebruikelijke artikelen.
   Ik ben het beslist met je eens dat er een soort 2e ontwaking gaat komen, want ook de Wet “Zo boven zo beneden’ gaat hier op. De verschuiving die plaats heeft gevonden in de hogere dimensies, die gaan wij hier hoe dan ook ervaren. Misschien is dat wel de overgang naar het 2e niveau (van de vierde dimensie). Want als je er logisch naar kijkt: alles is in evenwicht (hoe scheef dit evenwicht dan ook is), zoals je eerder heb beschreven. Wij kunnen wel ascenderen, maar dit heeft mede gevolgen voor de andere dimensies. Ook hier werkt de ascentie dus door waardoor vermoedelijk de onjuistheden aan het licht kwamen. Want het kan helemaal niet dat de 3e en 4e dimensie uit evenwicht is en de rest niet. Dat tart elke Universele Wet. Ik begin steeds meer in te zien hoe omvangrijk de ascentie is, nu blijkt dat de 13 dimensies uit evenwicht zijn.

   Antwoord Cobie: Een mooi besef van jou Nicoline, dat Universele Wetten getart worden.

   Maar, oei, het zal toch nog menigeen in een geloofscrisis storten. Maar goed, dat heb ik ook gehad en ben ook weer dat dal uitgekomen waarbij ik een stuk kritischer en wijzer dan eerst ben geworden.

   Sorry voor de lang email,

   Met vriendelijke groet,

   Nicoline

   Verwijderen