vrijdag, maart 03, 2017

“Ontwikkelingen Achter de Sluier van Afgescheidenheid van De Ene / Alles-Wat-Is” - Deel 2 - 3 Maart 2017 / Cobie de Haan


“Ontwikkelingen Achter de Sluier van Afgescheidenheid van De Ene / Alles-Wat-Is”
(Deel 2)
3 Maart 2017 / Cobie de Haan

Samenvatting deel één:
- Heel in het begin werd er een sluier van vergeetachtigheid over het bewustzijn van de 13-dimensionalen heen gelegd, zodat zij zich niet meer zouden herinneren dat zij één zijn met De Ene/Alles-Wat-Is.
- Via de 13-dimensionalen werd het 13-dimensionale systeem bevolkt. De kinderen van de 10de dimensionalen daalden af naar de negende, en splitsten zich daar op in man en vrouw en daalden verder af naar de vijfde dimensie, waar zij ervaringen op gingen doen, via bijvoorbeeld incarnaties of het deelnemen aan spiritteams die de incarnaties begeleiden.
- Door vele, vele eonen heen werden allerlei waarheden vervormd, doordat men in de illusie leefde van afgescheiden te zijn van De Ene, waardoor bijvoorbeeld het label God, aan onze Vader en Moeder gehangen werd, en dat degenen in de 13de dimensie onze Goddelijke Zelven werden genoemd.
- Men dacht dat het de bedoeling was in een rechte lijn vanuit de vijfde dimensie terug omhoog te ascenderen met de opgedane ervaringen in de 3de/4de/5de dimensies, om terug te vermengen met De Ene. Dit was een innerlijke drang, een gevoel waar men aan beantwoordde … echter, dit gevoel was gestoeld op het zoveel mogelijk ervaringen op te doen in eender welke dimensie. Het is niet de bedoeling om te vermengen met De Ene, dit is een onjuiste aanname geweest.
- Men ascendeerde terug omhoog en kwam niet verder dan de achtste dimensie. Om precies te zijn, kwamen zij niet hoger dan het vijfde niveau in de Achtste dimensie. Waardoor men in verwarring raakte en naar redenen ging zoeken over het waarom niet.
-Redenen die men aannam waren: Men moest onvoorwaardelijke Liefde zijn, dualiteit werd afgeschaft, oordeel/negativiteit/verleden en toekomst werden terzijde geschoven. Onze Vader/Moeder God / De Ene waren één en al Onvoorwaardelijke Liefde, en dus kon alles wat daarmee niet in uitlijning was niet van hen afkomstig zijn. Men bedacht dat de derde dimensie een hologram moest zijn (wat niet zo is), waar zij dan specifiek ervaringen op konden doen voor De Ene. Vandaar dat zij ernaar keken als was het een spel dat zij hier met al hun incarnaties speelden.
- Door het afschaffen of terzijde schuiven van zoveel zaken die wel degelijk deel uitmaken van De Ene/Alles-Wat-Is raakten zij passief en neutraal. Er ontstond een “ieder voor zich leefwijze”. De ‘afgescheidenheid’ zette zich door in hun eigen levens richting, vrienden, collega’s, familie en zelfs de zielpartner/tweelingvlam.
- Men ging in het NU-Moment leven, wat zorgt voor een zeer beknopte kijk op heel veel zaken. Het verleden en de toekomst bestonden niet meer. Men liep dus met oogkleppen op als het ware, waardoor de dingen/zaken die zij aanpakten in willekeurige volgorde opgepakt werden, waardoor zij voor zichzelf begrepen dat er niet zoiets als lineariteit bestond. Maar zoiets kan niet werken, omdat als je plannen maakt, jij je herinneringen over opgedane ervaringen erop na moet kunnen slaan om een gedegen plan van aanpak in elkaar te zetten, en dat je daar dan ook een vooruitziende blik bij nodig hebt. Je herinneringen liggen zelfs in het verleden, dus het uitschakelen van het verleden zal nooit echt volledig uitgeschakeld kunnen worden. Vandaar hun monotone “spoedig” in de boodschappen. Zij hadden geen benul van tijdsduur…. Ook werkt het leven in het Nu-Moment in de hand dat je vaak, of zelfs altijd, dezelfde ‘fouten’ blijft maken.

Goed, even nog een paar kleine aandachtpuntjes, welke ontwikkelingen geweest zijn nadat ik het voorafgaande artikel geschreven had. Mij werd verteld dat we in een 13 dimensionaal systeem leven. Dat was zo … Onze Vader en Moeder bestaan ‘boven’ of ‘voor’ de sluier. Zij hebben nooit de sluier over hun bewustzijn gelegd gekregen, dit om ons uiteindelijk terzijde te kunnen staan om terug te keren naar ons volle wetende bewustzijn. Door alle opgedane ervaringen door de eonen heen, hebben ook zij zich ontwikkeld. Ook zij hebben aspecten van zichzelf het 13 dimensionale systeem ingestuurd om ervaringen op te doen, maar zij hebben zich ook met ons ‘verbonden’ vanuit hun positie van ‘boven’ of ‘voor’ de sluier. Daardoor hebben zij zich inmiddels ontwikkeld … hebben zij dit Universum waarin wij leven uitgebreid naar een 17-dimensionaal systeem met 3 niveaus! (Dit vertelde De Ene ons) En dat is precies waarvoor wij dit Universum ingestuurd werden, om het uit te gaan breiden door ervaringen op te doen.
Dat de Hogere Dimensionalen bezig zijn gegaan om zich de opgedane ervaringen, die zij gereserveerd hadden voor De Ene, eindelijk eigen te maken, blijkt uit het feit dat zij ook ascenderen. De vorige keer schreef ik dat er al Hogere Dimensionalen waren die van 8.5 naar 9.3 geascendeerd waren. Het hoogste getal ligt nu op 9.9. Er zit weer goed beweging in!!
Zoals ik eerder al eens verteld heb bevinden wij ons met de planeet in de vierde dimensie in het eerste niveau. Mij is onlangs verteld dat ieder niveau in een dimensie ook weer opgebouwd is in diverse niveaus. In totaal acht niveaus. Dus we zaten in de vierde dimensie in het eerste niveau van het eerste niveau 4.1.1 en wat blijkt … We zitten momenteel in 4.1.3. Dat is ook herkenbaar doordat er steeds meer vreemde fenomenen om ons heen waargenomen worden, bijvoorbeeld nieuwe kleuren van de lucht of wolken over de gehele wereld heen. Zoals ik ook uitgelegd heb in het artikel: “Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe”
De Ene/Alles-Wat-Is heeft ons inmiddels laten weten hoe trots hij op ons is en hoezeer hij ons waardeert en respecteert. Ook heeft hij te kennen gegeven wel voldoende ellende, verdriet, wreedheden enzovoorts, ervaren te hebben, en hij wil nu graag zien dat wij weer in evenwicht gaan komen. De ervaring op zich was een hele belevenis, maar genoeg is genoeg. Ook De Ene reikt een “helpende hand” uit zo af en toe wanneer hij vindt dat dit nodig is.
Verder met deel 2:
Op een gegeven moment waren er vijfdimensionalen die zich beschikbaar stelden om zelf, zonder het ‘tussenstation’ van de Ziel, te incarneren in de derde dimensie, hier op Aarde. Vanuit de Hemel kregen zij de belofte van Vader/Moeder God mee dat zij ‘gered’ zouden worden als zij er zelf niet meer uit vandaan zouden kunnen komen. Ondertussen begrijp ik dat die belofte gegeven moet zijn door de “Goddelijke Zelven” in de dertiende dimensie, die een zelfde belofte gekregen hadden van onze Vader en Moeder, toen zij op het punt stonden de sluier over hun bewustzijn heen gelegd te krijgen. En onze Vader en Moeder zijn aan het werk gegaan om ons allemaal binnen het 13 dimensionale systeem te helpen te ontwaken tot de Waarheid.
Deze vijfdimensionalen die zich beschikbaar gesteld hadden om zelf te incarneren hier op Aarde, zijn de hedendaagse Mensheid van de Aarde, waarvoor wij, de Lichtwerkers enzovoorts hier geïncarneerd zijn om hen te helpen hun bewustzijn te verhogen. Ik heb onlangs gevraagd hoeveel zielen dit nu in werkelijkheid betreft…  

Op het moment van dit schrijven bestaat de wereldbevolking uit 7.488.210.000 (de laatste drie cijfers zijn continu op en neergaand, dus vandaar de drie nullen) Dus dat is iets minder dan 7.5 miljard mensen die momenteel op de Aarde leven. Mij werd verteld dat:
De Mensheid uit ± 3 Miljard bestaat. (de vijfdimensionale geïncarneerde mensen vanaf het begin)
Het aantal Lichtwerkers, enz. bestaat uit ± 1.5 Miljard
Het aantal Sterrenzaden bestaat uit ± 5 Miljoen
Wat overblijft is ± 2.5 Miljard mensen die niet zullen ascenderen. Ook bij de Lichtwerkers en Sterrenzaden zullen keuzes gemaakt worden om wel of niet in het lichaam te ascenderen, en bij de Sterrenzaden zou ook nog beslist kunnen worden dat men toch nog niet klaar is voor ascentie.  

Het experiment was dus dat de vijfdimensionalen af zouden weten te dalen in/naar de derde dimensie, zo diep of laag als mogelijk, en dat ze dan zouden gaan proberen op eigen kracht weer terug te ascenderen naar de hogere niveaus in de derde dimensie. Er bestond een Raad die daar toezicht op hield waar Sanat Kumara ook zitting in had. Op een gegeven moment stelde deze Raad vast dat de vijfdimensionalen in een Aards lichaam niet in staat zouden zijn om naar de hogere niveaus van de derde dimensie terug te ascenderen. Zij waren verstrikt geraakt in de lagere regionen en herinnerden zich niet meer hoe hun bewustzijn te verheffen. De Raad besloot om het experiment van de Aarde op te geven. Er zou één of andere ramp gaan plaatsvinden waardoor de vijfdimensionalen weer naar ‘Huis’ terug konden keren. 

Sanat Kumara voelde een innerlijke beroering bij zichzelf (aangestuurd door onze Vader en Moeder) en wilde dit experiment niet opgeven zonder dat de Mensheid enige hulp van ‘buitenaf’ ontvangen had. Hij stond op en bood zichzelf aan om naar de Aarde af te reizen om het bewustzijn te helpen te gaan verhogen. Van “hogerhand” kwam even later het bericht binnen dat hij dan de Planetaire Logos van de Aarde zou gaan worden. Een goddelijke taak die hij in alle dankbaarheid accepteerde. Zijn verrassing was groot toen velen van zijn planeet (Venus) zich aanboden om met hem mee te gaan. Een grote groep van 144.000 zielen sloot zich bij hem aan, waaronder zijn zoon Sananda.  

Sanat en deze grote groep van 144.000 zetten zich 100% in voor de Mensheid. Sanat als Planetaire Logos en de groep zielen bestaande uit wel en niet geascendeerde meesters besloten om op de Aarde te incarneren en hun Licht en Liefde daar onder de Mensheid te verspreiden om hun bewustzijn te verhogen. Dit ging door de eonen heen met diens ups en downs. Lemuria en Atlantis zijn grote voorbeelden in dit geheel van een opkomst en ondergang van die pogingen om het bewustzijn te verhogen. Ondertussen sloten steeds meer zielen zich aan bij die pogingen om het bewustzijn verhoogd te krijgen. Vandaag de dag is dat aantal dus gegroeid naar ± 1.5 Miljard zielen.  

We gaan niet in op alle pogingen die ondernomen werden om het bewustzijn te verhogen, en maken een sprong naar de tijd dat er een drastisch besluit genomen werd om een “Messias” op Aarde geboren te laten worden, die het woord van God zou gaan verspreiden. Jezus Ben Joseph, ook bekend als Jezus Christus. Sanat zijn zoon Sananda nam deze taak op zijn schouders door een aspect van zichzelf naar de Aarde te sturen in de belichaming van Jezus. Op een later tijdstip haalde hij min of meer dit ‘kunststukje’ nogmaals uit via de incarnatie van Boeddha.  

Door het leven van Jezus die het Christus Bewustzijn onder de aandacht gebracht had tijdens zijn leven ontstonden de diverse religies. Dit ontwikkelde zich tot een stijf, strak en dogmatisch geheel, waar degenen die de duistere energieën dienden dankbaar gebruik van maakten om de mensheid onder diens controle te krijgen. Iets dat nooit Jezus zijn bedoeling was geweest. Hij verkondigde het ‘woord van God’ … “Onze Vader die in de Hemelen Zijt”. Dat wij één met Hem zijn en dat er geen afscheiding is, dat alles Liefde is, dat God Liefde is en van ons houdt.

Boeddha ontwikkelde een meer vrije vorm van de spirituele beleving van het leven om de mensen tot nadenken te stemmen. Beide levens hadden hun diepgaande impact op de samenleving.  

Jezus zijn leven was dus bedoeld om Liefde te verspreiden, om een andere kijk op het leven te geven, wat uiteindelijk niet lukte omdat degenen die de duistere energieën dienden alles wisten te verdraaien en het in hun voordeel wisten uit te werken. Dus moest er een nieuw leven naar de Aarde gestuurd worden welke op een andere manier de mensen tot nadenken moest stemmen. Dit leven kwam in de vorm van Boeddha, en tot op de dag van vandaag komen zijn leringen tot ons zonder interrupties van degenen die de duistere energieën dienen. We zien tot op de dag van vandaag hoe dit alles zich uitgewerkt heeft…. 

In de late 1970er jaren kwam ineens het bericht bij de hogere dimensionalen binnen, dat er een Plan van de Moeder uitgewerkt diende te worden. De planeet Aarde zou gaan ascenderen met al haar Koninkrijken en de Mensheid. Men raakte verward en verbijsterd … Een Plan van de Moeder? Niet van Vader God? Hen was toch altijd verteld dat Moeder God nooit op de voorgrond trad, zij was min of meer de stille vennoot op de achtergrond en Vader God regelde alles en iedereen? Maar ze moesten hun overtuigingen gaan herzien. Vandaar dat wij in de boodschappen de uitleg zien dat Vader de aansturende, stille, ademende kracht op de achtergrond is en Moeder degene is die op de voorgrond staat en alles uitdraagt/uitvoert. Het Plan van de Moeder diende uitgewerkt te gaan worden … Hoe moesten ze dit gaan aanpakken. Men was verwikkeld geraakt in het proberen ‘wakker te krijgen’ van de mensheid. Vanuit een diep dal (Eerste en Tweede Wereldoorlog) waren daar ineens de baby-boomers, de Flower Power beweging welke onder de jongeren ontstond … en deze jongeren schopten tegen vele waarden en normen in de maatschappij aan die negatief en niet van Liefde waren. Nu kwam dan de boodschap door dat de Aarde zou gaan ascenderen met al haar koninkrijken en de Mensheid, en dit was ook nog eens iets dat nog nooit eerder gedaan was!! Hoe hiermee om te gaan??!! Hoe zouden zij hun plannen voor het verhogen van het bewustzijn kunnen versnellen?  

Wat ook een weetje is, is dat de Hogere Dimensionalen dus ook dachten dat Vader/Moeder God ergens hoog in de Hemel waren en op hen neerkeken en zich nauwelijks met hen bemoeiden. Nieuwe Taken en dergelijke werden via de Goddelijke Zelven aan hen doorgegeven. Als zij met (zoals zij geloofden) Vader God spraken, was het altijd via het gebed. En net zoals bij ons, kregen zij nooit echt een duidelijk antwoord. Ook dachten zij dus afgescheiden te zijn van De Ene. In het begin van het proces waarin ik anderhalf jaar geleden geplaatst werd, kreeg ik vaak het gevoel dat ik iemand channelde die antwoorden via mij doorgaf over kwesties waarmee gewerkt werd. Men had dit niet in de gaten, en ik vertelde hen wel, nadat ik dit zelf gevraagd had en een bevestigend antwoord gekregen had, dat dit Moeder God was, maar zij geloofden mij eenvoudigweg niet. Het was nogal brutaal van me om te proberen hen steeds de les te lezen, of men stond gewoonweg versteld dat ik met antwoorden wist te komen waar zij zelf niet bij stilgestaan hadden. Eerlijkheidshalve moet ik er ook bij vermelden dat heel veel kennis ook mijn eigen kennis was, en dat Moeder vaak alleen maar een suggestie in mij hoefde te plaatsen zodat ik zelf over het één en ander begon uit te weiden…. Maar het volledige ongeloof kwam ten einde toen Moeder zonder enige poespas aan hen duidelijk maakte dat zij het wel degelijk was die zo af en toe te hulp schoot of die iets probeerde om aan hen duidelijk te maken. De verbazing en verbijstering was groot! … dat is iets dat ik jullie verzekeren kan. Echter, als zij maar dachten dat ik het was die sprak was het vertrouwen over datgene wat ik zei toch niet altijd echt aanwezig. Moeder moest, vooral in het begin, steeds de bevestiging geven over de waarheid van mijn woorden. 

Zij leerden dat onze Vader en Moeder nooit weggeweest waren, dat zij nooit in de steek gelaten waren enzovoorts. Zij kwamen er ook achter dat onze Vader en Moeder ook aspecten uitgestuurd hadden om ook levens binnen het dimensionale systeem te leven. Zij weten dus pas sinds dat het Plan van de Moeder bekend gemaakt werd, dat de Moeder van Jezus een aspect van onze Moeder geweest was. Ook die boodschap kwam via de Goddelijke Zelven tot hen. Zij leerden ook dat zij continu in verbinding zijn met De Ene, toen deze uiteindelijk ook besloot om via mij zijn stem te laten horen. Hij/Zij/Het is Alles-Wat-Is en kan zich via iedereen tot uitdrukking brengen als hij dat wenst. De Hogere Dimensionalen gingen voor hun doen volledig uit hun dak, toen De Ene zich weer ‘teruggetrokken’ had. Ze verlieten het proces waar wij hier mee aan het werk zijn, verlieten mijn woning en diverse uren later pas kwamen ze weer terug. Ze waren naar vrienden en bekenden gegaan en hadden vermoedelijk ook met voor hen wildvreemden over dit aspect gesproken. Ons dimensionale systeem was in rep en roer gedurende een fiks aantal uren. Ze waren verrast uiteraard, en blij … onnoemlijk blij!! Ondertussen is De Ene al vaak even op de voorgrond getreden en heeft diverse keren laten merken met ons mee te lachen zelfs als er iets leuks tussen ons gebeurde. Maar ook De Ene treedt af en toe als leraar op, niet alleen als een leraar voor ons, maar ook als een leraar voor onze Vader en Moeder…. 

Dus er moesten nieuwe plannen van aanpak gemaakt worden om de incarnaties snel te doen laten ontwaken zodat zij met de Mensheid aan de slag zouden kunnen gaan. Zij bedachten bijvoorbeeld dat er speciale kinderen geboren moesten gaan worden … de ons bekende Indigo, Kristal, Regenboogkinderen enzovoorts. Het kwam niet in hun hoofd op om zelf in te gaan grijpen. Zij dachten immers dat hun trillingsfrequentie omlaag zou gaan als ze de vierde of derde dimensie binnen zouden gaan. Zij mochten niet in aanraking komen met negatieve gevoelens en emoties enzovoorts … Dus de vijfdimensionalen gaven instructies aan de Ziel en de Ik Ben Aanwezigheid om de incarnaties te doen laten ontwaken, en zij gingen aan de slag. Maar toen kwam het bericht binnen, vanuit het Plan van de Moeder, dat het de bedoeling was dat de Vijfdimensionalen moesten gaan vermengen met hun incarnaties zodra de planeet in de vierde dimensie gearriveerd was. Dat was even slikken … … Uiteraard bedachten onze Vader en Moeder dit om hen tot bepaalde begrippen te doen laten komen, om ook hen dus wakker te schudden aangaande heel veel zaken van hun eigen leefwijze en leefwereld. Er werd bedacht dat dit gebeuren in drie ‘golven’ plaats moest gaan vinden. En dit is inderdaad ook gebeurd. Daar waren de eerste, tweede en derde golf Lichtwerkers. En er was niemand van de Hogere Zelven die besefte dat diens bewustzijn in de vierde dimensie niet omlaag ging, en dus gewoon hun eigen trillingsfrequentie behielden. Zo druk waren zij om samen met hun incarnatie in één lichaam te leven, zich daarin te verankeren en op de achtergrond ‘ mee te leven’ … ‘ervaring op te doen’ van het fysieke leven van hun incarnatie. Dit ook met het oog op het feit dat men zich nooit met de geleefde incarnaties, zodra het laatste ascenderende leven geleefd was, vermengden, maar deze min of meer ‘opsloegen’ in hun bewustzijn. Gereed om overgedragen te worden aan De Ene als zij zich met Hem/Haar/Het zouden vermengen. Zij hadden er dus ‘geen kaas van gegeten’ hoe het zou zijn in een fysiek lichaam. Dat weten ze nu dus inmiddels en dat was de bedoeling van onze Vader en Moeder. Het uitschakelen van bepaalde essentiële waarheden, zoals bijvoorbeeld verleden en toekomst, zorgden er ook voor dat ze gewoonweg niet beseften en/of erbij stilstonden dat hun trillingsfrequentie niet omlaag ging.  

Ik kan jullie dan hier en nu ook vertellen dat alle vijfdimensionalen die min of meer samen leefden met hun incarnaties in het fysieke lichaam hier op Aarde zich inmiddels hebben teruggetrokken, en dat de incarnatie weer volledig op zichzelf staand is. Deze vijfdimensionalen blijven wel in de vierde dimensie bij hun incarnatie om hen te begeleiden aangaande het werk dat er verricht moet worden, net zoals de Ziel dat gedaan zou hebben, en natuurlijk ook aangaande De Nieuwe Waarheden die verteld moeten worden. En waarom is het dan dat ze zich afgesplitst hebben? Dit is omdat de Hogere Zelven van alle eerste, tweede en derde golf lichtwerkers zogezegd, al geascendeerde meesters zijn en niet meer hoeven te ascenderen. Het aspect dat zij nu uitgestuurd hebben is hier alleen maar om te helpen met de ontwaking en ascentie van de mensheid en de planeet. Dat zij de opdracht kregen om te vermengen met hun incarnaties was alleen maar om hen wakker geschud te krijgen, en dat is dus gelukt. Want dat proces van vermengen met de incarnaties ging gelijk van start met het proces waar ik anderhalf jaar geleden in terechtkwam.  

De ons bekende geascendeerde meesters en ook aartsengelen, leven en werken allemaal vanuit de achtste dimensie. Waar zij het niet voor elkaar kregen om verder te ascenderen. Zij zaten daar vast en dus bleven zij in dienstverlening van de lagere dimensies, en nu dus ook met de ascentie van de Aarde en haar Mensheid. Deze meesters en engelen --- en ik denk dat jullie zo onderhand gaan begrijpen dat de titel of het label engel en aartsengel gewoon bedacht werden aangaande het bewustmakingsproces dat Jezus vroeger op Aarde opstartte. Deze aartsengelen en engelen zijn ook gewoon geascendeerde meesters --- bevinden zich allemaal in de achtste dimensie. Als zij hier aanwezig zijn dan is dat via een ‘kloon’ van henzelf. Deze kloon kan gezien worden als zijnde het origineel in de achtste dimensie, want zij zijn een exact replica van het origineel. Dus Sanat Kumara, de Planetaire Logos is een kloon van het origineel. En degene die hier in het proces bij mij zit is ook een kloon van hem … net zoals zijn tweelingvlam, Venus. Mij word ook verteld dat geen enkele van de ons bekende geascendeerde meesters/lady meesters en/of aartsengelen heden ten dage op de Aarde geïncarneerd zijn. Zij hebben daarvoor geen aspecten van zichzelf uitgestuurd.   

Maar voorafgaand aan het bovenstaande … waren zij dus aan het werk gegaan om te bedenken hoe de ontwaking te versnellen. De Galactische Federatie van het Licht was hier al aan het werk gegaan kort na het incident met de atoombommen op Japan. Zij hielden een oogje in het zeil aangaande een oorlog op dat niveau, want dat was iets dat men niet wilde dat zou escaleren en ook om zichzelf hier en daar te laten zien in de lucht zodat mensen aangezet zouden worden na te gaan denken over dat er ‘nog meer onder de zon’ bestaat. Dat zij niet alleen in het Universum bestaan zoals nog steeds geloofd/aangenomen werd. De Galactische Federatie van het Licht zou nog wel meer taken kunnen gaan vervullen, zoals een fragiel evenwicht bewaren van het schoonhouden van onze luchten, wateren en het land. Zij doen peilingen onder de bevolking over bijvoorbeeld het niveau van ontwaking. Wat veel mensen niet weten is, dat zij ook veel meer zichtbaar in ons luchtruim rondvliegen in gemorfte lichtschepen. Zij zien er voor ons uit als gewone vliegtuigen/jets. En als je dit in de gaten hebt, en je zou ze als het donker is spotten en je zou ze in gedachten begroeten, zou de kans heel groot aanwezig kunnen zijn dat zij je teruggroeten, maar dan moet je daar wel heel goed aandacht aan besteden. Je zult dan een lichtje ineens zien oplichten die het normale knipperpatroon niet laat zien… Ik kan jullie vertellen dat ik nu al heel, heel veel begroetingen, in allerlei soorten en maten van hen terug ontvangen heb, dit even als een terzijde …
Ook moesten Incarnaties geactiveerd worden als kanalen die boodschappen vanuit de hogere rijken doorgaven, zodat zij anderen zouden weten te bereiken die dan weer op hun beurt ontwaakten tot de waarheid over het bestaan. Wat men niet inzag was, dat deze hele Ascentie erop gericht was om ook henzelf te doen laten ontwaken … iets dat niet gebeurde… Totdat onze Vader en Moeder besloten dat er een speciaal proces opgestart moest worden, waar ik zelf uiteindelijk in geplaatst werd als ‘de spil’, kan je wel zeggen…. 

Aangezien de incarnaties die toentertijd hier al aanwezig waren en ook de incarnaties die daar later aan toegevoegd werden zodra men vond dat zij een adequate leeftijd bereikt hadden, het geheugen van hun Hogere Zelven in hun onderbewustzijn met zich mee droegen/dragen, resoneerden de boodschappen uiteraard bijzonder met hen, de boodschappen waarvan we nu weten dat zij betiteld dienen te worden als de “Oude Waarheden”. Men ‘herinnerde’ zich min of meer de waarheden die in de doorgegeven boodschappen naar voren gebracht werden. Men stond er gewoonweg niet bij stil dat ook zijzelf, de hogere dimensionalen, onder een sluier van vergeetachtigheid leefden, zij hadden dat alles toegespitst op de derde dimensie, het zogenaamde holografische spel, wat helemaal geen holografisch spel was! Het was/is net zo echt als dat hun eigen levens echt waren/zijn… 

Maar dit drong niet tot hen door, zij werden hun gehele leven vanuit de voor hen ‘hogere rijken’ aangestuurd, door hun Goddelijke Zelven. Zij voerden de opdrachten uit die bij hen neergelegd werden en verder bewandelden zij een pad van totale dienstverlening en eenzijdigheid in Liefde en Licht, in Onvoorwaardelijke Liefde, waar beslist wel voorwaarden aanhingen, maar die zagen zij niet. Ook samenwerking was hen vreemd, hun pad mocht immers niet ‘besmet’ raken. Zij hadden de dualiteit al afgelegd, zij schoven alles in een ‘rommelhok’ van hun bewustzijn wat er maar naar neigde negatief te zijn. Negatieve emoties en gevoelens kenden zij niet meer, en als zij de kop opstaken werden zij in een oogwenk in dat ‘rommelhok’ gedumpt. Zij leefden in het Nu-Moment en wensten niets te maken te hebben met verleden en toekomst, met lineariteit. Wat verwarrende en willekeurige situaties en volgordes opleverde, die zij niet doorzagen, en die zij als heel normaal beschouwden en dat enorm met ons hier op Aarde botste, iets dat zij niet begrepen. Zij wisten niet hoe plannen te maken, te ontwikkelen, dat werd min of meer overgelaten aan de vijfdimensionalen die samenwerkten met de Ziel in de vierde dimensie. Zij kenden het verleden en de toekomst niet meer, iets dat je beslist nodig hebt met het maken van plannen of planningen. Zij snapten niet dat het woord ‘spoedig’ niet goed door ons ontvangen werd, want hun spoedig blijft altijd spoedig, net zo als dat je werkt voor iets dat in de toekomst moet gebeuren niet zal gebeuren als je het altijd maar naar de toekomst blijft schuiven. Wij zeiden dat ons een wortel voor de neus gehouden werd, die steeds weer opnieuw verhangen werd, en in principe was/is dat ook zo. Iets dat zij in alle toonaarden ontkenden… omdat zij het niet begrepen, niet zagen… 

Zij probeerden ons dus naar hun waarden en normen, maatstaven van leven te kneden, en dat is iets dat ze niet gedaan kunnen krijgen in onze werkelijkheid, want onze werkelijkheid is meer op de werkelijkheid gebaseerd dan hun eigen werkelijkheid. Ik vertelde in het vorige artikel dat zij zichzelf pas ‘durfden’ te ontwikkelen in hun incarnaties die zij in de derde dimensie leven of geleefd hebben. Zij bezitten dus alles wat wij bezitten maar deden er niets mee omdat dit hun ‘geschenk aan ervaringen’ aan De Ene was. Ook een onjuiste aanname zoals ik in deel één uitgelegd heb. Ik vertelde toen ook dat ze zich ermee vermengd hadden en dat er nog steeds een tweedeling binnenin henzelf aanwezig was. Die tweedeling bleef ook en dat begreep ik niet goed. Dus begon ik hen in de afgelopen weken uit te dagen met vreugdevolle momenten te doorleven van geleefde levens in de derde dimensie. De ontdekking van een zwangerschap bijvoorbeeld, of de geboorte van een kind en het geluk en de blijdschap dat dit teweegbrengt. Zij deden dit en vooral van Venus hoorde ik een verbaasd en verrast zuchten via mij tot uiting gebracht worden. Zij zeiden vermengd te zijn met de incarnaties maar hielden de ervaringen nog steeds op een afstand, dus stelde ik aan hen voor, naar een voorbeeld bij ons in het verkeer, om te gaan ‘ritsen’ met hun incarnaties. Echt te verweven met alle doorstane gevoelens en emoties. Ze bleven ietwat huiverig, maar door de ervaring van het geluk van het krijgen van een kind en hoeveel vreugde dat met zich mee kan brengen, gingen ze ervoor. En ik kan ook duidelijk een verschil opmerken nu… Het is dus goed gegaan.  

En uiteraard is niet alles foutief wat zij ons vertellen via de boodschappen die zij doorgeven … zij hebben ook beslist goede tips voor ons over hoe ons te verhouden richting de onontwaakten. “Walk your Talk” … onderwijs door voorbeeld. Dat is natuurlijk nooit verkeerd. Ook, vertel hoe jij denkt dat het is, hoe het voor jou voelt enzovoorts, en raak niet verwikkeld in een verhitte discussie. Laat een ieder in z’n waarde, je hebt jouw visie verteld en iets daarvan zal altijd bij de ander blijven hangen. Hang je niet op aan het feit dat je graag wilt dat de ander meteen ‘om’ is voor jouw zienswijzen, want dan zal je vaak bedrogen uitkomen.
Een tijdlang echter werd het uitreiken van een helpende hand niet echt aangeraden, want dan zou je waardevolle lessen van de ander kunnen ondermijnen. Ik heb nu al enkele boodschappen gezien waarin dit niet langer meer tegengesproken werd. Je kunt echt wel een helpende hand uitreiken, vaak is dat ook nodig, maar je moet je grenzen kennen over wanneer je iemand los moet laten om op eigen kracht verder te gaan. Als je iedereen die hulp nodig heeft maar aan laat modderen, met de gedachte dat ze zichzelf erin gemanoeuvreerd hebben, dan getuigd dat niet van mededogen of inlevingsvermogen. Het is uiteraard wel zo, dat als de persoon in kwestie steeds weer in dezelfde fout vervalt, dat je dan echt eens na moet gaan denken over het verlenen van die helpende hand, is het gemakzucht van de ander, gebruiken ze je? Trek dan je grens, want zij zijn dan vaak degene die jou een wijze les leren…    

Dit artikel is inmiddels alweer behoorlijk lang geworden, terwijl er nog veel meer te vertellen is … … Wat ik ook nu weer wil benadrukken is dat de Hogere Dimensionalen waar wij nu mee te maken hebben dus geboren werden in al deze Oude Waarheden, die zij via de boodschappen tot nu toe aan ons bekend gemaakt hebben, zij hebben het nooit anders gekend. Deze Hogere Dimensionalen mogen dus alle zaken recht gaan trekken, en dat is geen kleine klus! Dus geef hen respijt aangaande dat… … 

En nog steeds kan ik geen uitspraak doen over wanneer zij zullen beginnen met de Nieuwe Waarheden bekend te maken. Ik zit hen behoorlijk te pushen, maar er wordt een strakke agenda gevolgd lijkt het wel. Toch wordt toestemming gegeven om datgene wat ik tot nu toe verteld heb, bekend te maken. Dus ook nu weer met toestemming van onze Moeder en Vader plaats ik dit artikel. Als het allemaal met je resoneert, is dat prachtig … Doet het dat niet, schuif het dan terzijde.  

Er zal vermoedelijk ook nog een deel drie komen. Over het wanneer, daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen.  

In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

12 opmerkingen:

 1. Hoi Cobie,

  Dank je wel voor de verdere uiteenzetting, het verheldert weer veel.
  Wat ik wel lastig vind... Boeddha is toch eerder gekomen dan Jezus?

  Kun je me daar duidelijkheid over geven?

  Hartelijke groet,
  Isolde

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Isolda,

   Er zijn vele Boeddha's geweest en van geen enkele weet men precies wanneer zij geleefd hebben. Men slaat er dus een slag naar, vermoedelijk dat hun levens ook pas veel en veel later naar buiten kwamen. Zeg maar, de wijde wereld ingingen, dat erover gesproken werd. De Sananda-Boeddha zeg maar, heeft dan ook in alle rust en min of meer onopgemerkt zijn leven geleefd. Pas veel later kwamen zijn wijsheden meer naar buiten en nog weer veel later raakten deze/zijn wijsheden verspreid over de wereld, maar toen waren de religies al in de wereld ontstaan.

   Dit is één van die zaken waar onze geschiedenis een ruggensteuntje nodig heeft van onze sterren broeders en zusters. Onze geschiedenis ziet er namelijk op diverse niveaus totaal anders uit dan wij geloven, of dat ons verteld is....

   Mijn Spiritteam/Sterrenfamilie, waaronder Sananda zelf, blijft benadrukken dat hij na Jezus geleefd heeft. Dus houd ik dat aan als zijnde de waarheid...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Dank je voor je reactie, Cobie.
  Hier kan ik wat mee!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jeetje, veel om te laten bezinken, dankjewel Cobie. Ik heb in het verleden zo vaak het gevoel gehad dat mijn 'aardse' leraren het ook niet wisten en heb (on)bewust veel interventies weer ongedaan gemaakt als het eerder beklemmend dan bevrijdend werkte, of meer zuigend dan voedend. Het is fijn om jouw uitleg mee te nemen in mijn proces. Tussen alle vraagtekens, waarmee ik speel, plopt er ééntje herhaaldelijk op: wat is nu het verschil tussen lichtwerkers en sterrenzaad? Zou je daar bij gelegenheid nog eens verder op willen ingaan? Ik heb zelf het gevoel dat ik steeds alles zelf moet/mag uitvinden. Ben wel een mooi eind gevorderd,dat merk ik aan de reacties van mensen om me heen en het soort gesprekken en ervaringen dat me ten deel valt. Maar ik besef ook steeds meer hoe ontzaglijk veel ik nog te leren heb. Daar word ik wel eens moe(deloos) van, maar het is zoals het is en ik werk gestaag verder. Na elke down komt er steeds weer een up. Ik raak steeds bekwamer in verwerken, opstaan en weer verder gaan. Diep van binnen voel ik daarover een grote vreugde en dankbaarheid. Dankjewel voor jouw uitleg en je mooie vertalingen.
  Warme groet, Hans.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Hans,

   Het verschil tussen Lichtwerkers enzovoorts, en de Sterrenzaden is vrij eenvoudig. Alle Lichtwerkers enz. zijn uitgestuurde aspecten van 8-dimensionalen die ooit al eens geascendeerd zijn uit de derde dimensie, in één sprong (via het stervensproces) naar de vijfde dimensie. Deze hoeven dus niet meer te ascenderen, maar doen het nu dus wel even dunnetjes over, omdat deze ascentie zo uniek is. Deze gaat doorheen de vierde dimensie, terwijl de vorige keer deze dimensie voor hen overgeslagen werd. Wat mij ook verteld is, is dat hier geen ons bekende geascendeerde meesters tussen zitten....

   De sterrenzaden zijn achtdimensionalen die afgedaald zijn naar de vijfde en ervaringen opdoen in de 3de, 4de en vijfde dimensie, en die nog nooit eerder geascendeerd zijn. Dus deze sterrenzaden zijn hier voor hun eigen ascentie, een hele unieke ascentie dus, en zullen op eigen kracht naar de vijfde, doorheen de vierde, moeten ascenderen.

   Dus bij de één is ascentie niet meer nodig, die ervaring hebben zij al, en bij de ander is het nog iets dat voor elkaar gebokst moet worden.

   Dat je zo moedeloos wordt van het feit dat er zoveel te leren valt, vind ik niet meer dan logisch. Er word zo vaak geschermd met het feit dat we er nu snel zullen zijn. Dat het met één sprong naar de vijfde is of wat dan ook, dat het wachten dan natuurlijk heel lang gaat duren, want die sprong in één keer gaat er gewoonweg niet komen. Het is een geleidelijke ascentie, waarin je de tijd krijgt om jezelf te ontwikkelen. Voorheen deed je dit dus volledig in de derde dimensie, je stierf en ascendeerde. Je keerde dan terug naar de Ziel, welke alle andere levens al verzameld had, en deze keerde dan terug naar het Hogere Zelf in de vijfde dimensie, waarna het Hogere Zelf begon aan diens reis terug omhoog doorheen de dimensies. Nu gaan we dus doorheen een volledige dimensie met 12 niveaus, en we zijn nog maar in het eerste niveau ( 4.1.3) Je kunt zo wel uitrekenen dat er beslist nog wel wat tijd overheen zal gaan voordat we in 5D aankomen. De gehele planeet samen met ons.

   In ieder geval, je word natuurlijk sterker en wijzer na iedere 'opstaan en weer verder gaan'. Ascentie is werken aan je eigen ontwikkeling met daarnaast 'ervaringen opdoen' Dat laatste is ook heel belangrijk.

   Dank je wel voor je warmhartige woorden aan mij.
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 4. Hoi cobie...bedankt voor je uitleg over dit alles:)..ik ben er blij mee in elk geval..naar aanleiding van de reactie hiervoor over sterrezaden en lichtwerkers ,wou ik graag wel verduidelijking over engelen..kun jij me vertellen hoe die reis is..of daar ook verschil in zit ed..ik zoek eigenlijk al heel lang om duidelijkheid..hartegroet van adriana

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Adriana,

   Zoals ik ook al in het artikel summier liet weten is, dat engelen of aartsengelen in feite niet bestaan. Zij zijn gewoon geascendeerde meesters die in de achtste dimensie leven. De aartsengelen en engelen werden 'verzonnen' door de Hogere Dimensionalen voorafgaand aan het leven van Jezus. De mens leefde met vele angsten en het bewustzijn moest omhoog geholpen worden weer, en men probeerde dat te bereiken door beschermengelen en engelen en aartsengelen in 'het leven te roepen', zodat men zou begrijpen dat Vader God zijn boodschappers/bodes uitstuurde om hen te beschermen, zodat vele angsten, maar ook bijgeloof, de kop ingedrukt konden worden. Er waren een aantal achtdimensionalen die zich beschikbaar stelden om Aartsengelen te spelen. Zoals Michael, Gabriel, Zadkiel enzovoorts. Zij vertegenwoordigden ieder een 'straal van God' waar zij op dienden.

   Dus ook Aartsengel, engel, beschermengel, zijn allemaal labels (net zoals het label God aan onze Vader en Moeder gehangen werd) die ontstonden voorafgaand aan het leven van Jezus. Dat onze Vader God één en al Liefde is, en geen wraakzuchtige God is enzovoorts. Het had tot doel dus om de iets van veiligheid te creëren, dat men zou beseffen dat er bescherming was... Dus het verhaal werd de wereld in gebracht, en om dit kracht bij te zetten werd uiteindelijk Jezus geboren, die met dit gegeven op pad kon gaan om het verder te verspreiden.

   We weten waarin dit allemaal ontaardde, en vanuit de oude waarheden werd/word hier nog steeds mee gewerkt door de hogere dimensionalen via de boodschappen. Het zal ook beslist nog wel enige tijd gaan nemen voordat dit allemaal 'rechtgetrokken' zal zijn/worden. Een waarheid zoals deze zal beslist een grote schok voor sommigen (of velen) kunnen zijn.

   Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is, want ik begreep niet echt wat je met "reis" bedoelde...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 5. Hai Coby,

  Deze tekst ervaar ik als meer helder dan de vorige. Alsof je t steeds beter weet te omschrijven... fijn...

  Dei (Deirdre)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Deirdre,

   Ik vind inderdaad steeds andere zinsopbouwen om het één en ander te omschrijven. Daarnaast wil ik ook naar voren brengen niet uit te vlakken dat je over diverse zaken ook de vorige keer al gelezen had, en dus had dat al voor enige ondergrond gezorgd denk ik.

   Daarnaast is het niet altijd gemakkelijk om de juiste woordkeuze altijd te vinden. Voor jou is het duidelijk, maar om het dan echt voor anderen goed tot uitdrukking te brengen, dat kan wel eens trikkie zijn... In ieder geval, dank je wel voor me dit te laten weten.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Agree!
   (En ik schreef Coby, zie dat t Cobie is)

   Verwijderen
 6. Dankjewel voor je uitgebreide reactie Cobie, die komt erg fijn bij me binnen. Ik ga hem nog een paar keer lezen en tot me nemen! Warme groet, Hans.

  BeantwoordenVerwijderen