dinsdag, oktober 31, 2017

Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - 31 Oktober 2017 / Cobie de Haan


Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen
31 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Hieronder volgen een paar aanhalingen uit diverse boodschappen over Nieuwe Waarheden die ik al eerder via mijn eigen artikelen bekend gemaakt heb. De aanhalingen komen uit boodschappen die ik niet allemaal vertaald heb, omdat deze nieuwe waarheden nog omringd worden/werden door oude waarheden. Wat ik hier dus mee aan wil tonen is, dat men (de hogere dimensionalen) hier en daar bezig is gegaan met het laten doorschemeren van nieuwe waarheden. Bijna onopgemerkt zou ik willen zeggen….  
Ik wil in geen geval dat jullie gaan denken dat ik jullie deze nieuwe waarheden wil opdringen. Het is voor ieder van jullie dat je bij jezelf gaan invoelen of het met je resoneert of niet. Doet het dat niet, schuif het dan terzijde. Dan is het nu nog niet voor jou.
Voorheen was ik het slechts alleen die deze waarheden via mijn artikelen verspreidde/vertelde, maar nu heb ik hier en daar al enkele van deze nieuwe waarheden in boodschappen vanuit de hogere dimensies zien staan. En ja, ik voelde me en voel me nog steeds eenzaam in dit gebeuren, dit proces waar ik in zit. Ik leer zoveel dingen totaal anders dan wat ons onderwezen wordt via de standaard boodschappen, en dan kom je alleen te staan. Ik, net zoals jullie, stond al alleen met de oude waarheden, maar dat werd nog eenzamer door het bijzondere proces waar ik in geplaatst werd. Ik heb jullie het één en ander over mijn persoonlijke proces verteld (waarin bepaalde zaken inmiddels anders door mij begrepen worden, dus helemaal accuraat zijn deze niet meer), en ik heb jullie nieuwe waarheden verteld. Waarheden waarvan ik dacht dat ik die wel vertellen kon. Er is echter nog zoveel meer, dat ik jullie niet kan vertellen … omdat het gewoonweg niet geloofwaardig voor jullie zal zijn. En soms voor mezelf ook nog niet. Echter, ik moet ook steeds weer mijn logische redenering- en onderscheidingsvermogen gebruiken. En het resoneert als een prachtige toon. Ik vergelijk mezelf zo af en toe met een klokkenluider, een voorloper als het ware met deze nieuwe waarheden. Deze mensen worden eerst ook maar moeizaam geloofd, totdat het algemene/collectieve bewustzijn verder verruimd wordt en de logica ervan tot anderen door begint te dringen.
Als je belangstelling hebt om het één en ander van mijn hand te gaan lezen, dan kan je op de volgende link klikken Persoonlijke artikelen/verhalen. Daar staan alle artikelen die van mijn hand komen.
En nu naar die summier aangestipte nieuwe waarheden waar ik het eerder over had….. Het zijn er nog niet zo heel erg veel, maar iets is beter dan niets nietwaar? Ik blijf dit in ieder geval in de gaten houden…
+++++++++++++
10/09/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Wij begrijpen dat het Universum waarin wij samen met jullie leven gaat over dualiteit en polariteit, en daarom kunnen wij accepteren dat er altijd donkere/negatieve krachten in dit Universum zullen zijn.  
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: We understand that the universe that we live in with you is about duality and polarity, and therefore we can accept that there will always be dark forces in this universe.)
*** In deze channeling zie ik voor het eerst dat er toegegeven/vertelt wordt dat ons gehele Universum een Universum van dualiteit is, en niet zoals ons zolang verteld werd alleen onze derde dimensie en dat er verder geen dualiteit zou bestaan.

+++++++++++++
10/09/17 - De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle- Voor iedereen is het tijd voor verandering, voor de ontwaakten alsook de onontwaakten.
Allen die spiritueel gereed zijn moeten hun verouderde doch comfortabele onjuiste geloofsysteem loslaten. Wakker worden belletjes kunnen zeer pijnlijk zijn, maar zijn vaak noodzakelijk om een weerstrevende ziel wakker te schudden in/naar de volgende fase van diens spirituele reis. Allen op de Aarde kwamen om te leren, spiritueel te groeien, en te helpen met de ascentie van de wereld, niet om eenvoudig rustig achterover te leunen in de illusies van het persoonlijke gevoel.
*** In bovenstaande boodschap, welke volledig door mij vertaald werd, word verteld dat je niet vast moet blijven zitten in leringen die eerder door hogere dimensionalen verteld werden. De neutraliteit en passiviteit welke eerder onderwezen werden wordt hier vertaald als “niet om eenvoudig rustig achterover te leunen in de illusies van het persoonlijke gevoel”
+++++++++++++
14/09/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Jullie moeten voor jezelf op de planeet Aarde een omgeving creëren waar jullie je thuis kunnen voelen. Het betekent niet dat je ernaar streeft om af te studeren op de Aarde zodat je naar huis kunt gaan.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: you need to create an environment on planet Earth for yourselves where you can feel at home. It doesn’t mean that you are looking to graduate from Earth so that you can go home.)
*** Hier wordt min of meer expliciet meegedeeld dat het de bedoeling is dat iedereen samen met de Aarde ascendeert en dat niemand, die bedoeld is om te gaan ascenderen, achtergelaten wordt. De Lichtwerker is hier om zowel de Mensheid te helpen met diens ontwaking en ascentie, als zelf te ontwaken en te ascenderen.
+++++++++++++
01/10/2017 - Akashic Record Oktober via Jen Eramith Ma - Deze boodschap wordt iedere maand volledig door mij vertaald.
- De terugkeer van wijsheid is afhankelijk van de verbinding met anderen en het samenwerken met de gemeenschap. Het is allemaal afhankelijk van verbonden te blijven aangaande het feit dat jullie onderling verweven zijn met ieder mens op de planeet. Zolang als jullie blijven handelen vanuit dat gevoel van onderlinge verwevenheid en jullie het eren en dat jullie anderen van dienst blijven zijn als een manier om jezelf van dienst te zijn, dan zullen jullie aldus effectief zijn. Deze prachtige wijsheid ondersteund jullie allemaal, maar denk eraan -- het ontstaat vanuit jullie onderlinge verbondenheid. Er is geen ruimte voor isolatie in het Tijdperk van Licht.
*** Hier wordt heel duidelijk gezegd dat isolatie van elkaar geen ruimte heeft in het Tijdperk van Licht. Je moet je niet afzonderen, je bent min of meer de monnik onder de mensen, niet de monnik in de grot, zoals dat vroeger de gewoonte was. We worden in de oude waarheden aangespoord om alleen onze aandacht op ons innerlijk te richten. Alleen in liefde te zijn. Alleen in het vrouwelijke te zijn, alleen in positiviteit te zijn. Maar we hebben het mannelijke nodig om in beweging te komen, actief te zijn, om te creëren. Het mannelijke of vrouwelijke kan niet in evenwicht bestaan zonder diens polaire tegenhanger. (positief/negatief = dualiteit)
+++++++++++++
07/10/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Zodat jullie mede-wezens (hogere dimensionalen) allemaal van jullie ervaringen mogen leren, en het meeste van jullie emoties. Jullie zijn een zeer emotioneel ras, en andere wezens moeten de kracht van het gevoel begrijpen, de kracht van de emotie, en zelfs de kracht van een sensatie.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: … your fellow beings so that they may all learn from your experiences, and mostly from your emotions. You are a very emotional race, and other beings need to understand the power of the feeling, the power of the emotion, and even the power of a sensation.)
*** Hier wordt verteld dat de hogere dimensionalen zichzelf dermate van hun negatieve zijde afgeschermd hadden, dat zij niet langer meer in evenwicht zijn/waren met hun negatieve en positieve gevoelens en emoties. Zij hadden een angst voor het negatieve ontwikkeld door het feit dat zij dachten dat De Schepper Eenzijdig was, dat deze en het Universum dus ook niet van dualistische aard was. Negatieve emoties en gevoelens werden perfect en ogenblikkelijk terzijde geschoven, onder de noemer van Onvoorwaardelijke Liefde te moeten zijn, waarin deze gevoelens en emoties niet pasten. Maar hier (op Aarde) is de Mensheid**, die ook hogere dimensionalen zijn, en zij hebben ontdekt dat alle emoties en gevoelens en sensaties zeer belangrijk zijn voor bepaalde (of alle) leerprocessen en ontwikkelingen. De hogere dimensionalen bevinden zich momenteel in het proces van het herwinnen of leren ontdekken van hun negatieve en positieve gevoelens en emoties en om deze in evenwicht te krijgen.
Eonen lang hebben zij met deze overtuiging geleefd, en het is net zoals hier op Aarde met mensen die opgevoed zijn met een bepaalde overtuiging, het is hen met de paplepel ingegoten. Zo ook bij vele, vele hogere dimensionalen. Zij zijn er ook in geboren en kennen hun leven niet anders dan dat zij het negatieve uit hun leven moeten weren. Maar negatief en positief horen in evenwicht bij elkaar.
Daarnaast is ook duidelijk geworden dat je gevoelens en emoties en sensaties niet goed of niet volledig zonder een lichaam kunt ervaren. Dus alle hogere dimensionalen zien zich ook geplaatst voor het feit dat zij in alle hogere dimensies lichamen moeten gaan ontwikkelen die kunnen voldoen aan die ervaringen. In de meeste dimensies leven zij namelijk zonder lichaam.
** De Mensheid zijn hogere dimensionalen. Zij zijn geen aspect van een Hoger Zelf zoals de Lichtwerkers en Sterrenzaden op Aarde. Zij zijn de Hogere Zelven zelf in een fysiek lichaam.
+++++++++++++
12/10/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Jullie worden niet omhoog en uit de dichtere werkelijkheid getild en gaan naar een andere plaats waar minder dichtheid is. Jullie zijn jullie fysieke werkelijkheid minder dicht aan het maken door er meer licht en liefde aan toe te voegen.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: You are not lifting up and out of the denser reality and going to a different place where there is less density. You are making your physical reality less dense by adding more light and love to it )
*** Wat hier dus gezegd wordt ik dat er geen sprong van 3D naar 5D zal zijn, maar dat het een geleidelijk proces van ascentie is. Een proces dat we zelf veroorzaken! Als we naar de 5de dimensie willen, zullen we eerst doorheen de 4de dimensie moeten. De vierde dimensie heeft net zoals iedere dimensie 12 niveaus en ieder niveau heeft 8 subniveaus.
+++++++++++++
13/10/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Jullie incarneerden in dit leven om deze specifieke reis te maken, en diegenen van jullie die ontwaakt zijn maken de reis bewust en opzettelijk, wetende dat jullie een volledige nieuwe Aarde en een volledig nieuw Universum in de vijfde dimensie aan het creëren zijn.
*** Deze channeling heb ik volledig vertaald en staat op mijn blog - Het laatste gedeelte van de bovenstaande zin is waar deze nieuwe waarheid over gaat. Dit is iets waar ik nog niet zo lang geleden over geschreven heb, dat de volledige vijfde dimensie (welke geen dag en nachtritme kent) aangepast gaat worden zodat de Aarde, als zij daar arriveert, volledig in evenwicht kan zijn met een dag en nachtritme, dat nodig is voor bepaalde planten, bepaald leven op de planeet. De Aarde ascendeert met alles erop en eraan. Iets dat nog nooit eerder gedaan is. En als vanzelfsprekend zijn er levensvormen die van een dag en nachtritme afhankelijk zijn voor hun voortbestaan, zoals bijvoorbeeld koraalriffen.
Uiteraard ligt die verandering van de vijfde dimensie niet in onze handen, maar in die van de hogere dimensionalen.
+++++++++++++
31/10/2017 - The Council via Ron Head - De werkelijkheid is. Het, van zichzelf, is geen illusie. De deeltjes en energieën zijn echt. Dat atomen zijn echt. De moleculen zijn echt. De Cellen, als cellen erbij betrokken zijn, zijn echt. Punt. Dus, de werkelijkheid is echt. Niets hiervan is echter ooit permanent, en dat moet begrepen worden.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap:  Reality is. It, of itself, is not illusion. The particles and energies are real. The atoms are real. The molecules are real. The cells, if cells are involved, are real. Period. So, reality is real. None of it is ever permanent, however, and that must be understood.)
*** Wederom vinden we in deze boodschap een oude waarheid ontkracht. Hoewel er in de boodschap met bepaalde uitspraken geschermd wordt om te verklaren waarom altijd verteld werd dat onze werkelijkheid een illusie of hologram was. En het is ook vandaar dat ik die boodschap niet vertaald heb verder. Ik heb via mijn persoonlijke proces geleerd dat onze werkelijkheid net zo min een illusie of een hologram is dan dat de hogere dimensies dat zijn. Dat is wat hier keihard gezegd wordt. Een nieuwe waarheid wordt geïmplementeerd … Voorzichtig, tussen uitspraken in die dit gegeven dienen te verzachten….
+++++++++++++
Tot zover…..

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen:

 1. Hallo Cobie,

  Mijn bewondering voor je durf om iets zo totaal nieuws naar voor te brengen!

  Ik merk dat er bij mij veel veranderd is de laatste tijd ... ik laat de channelings voor wat ze zijn, en alleen Scranton en Blossom lees ik nog voor de energie, niet voor de raad.

  Vanaf nu ga ik alleen nog voort op mijn persoonlijke 'tekens' voor raad:

  1) mijn prachtige heldere dromen die ik geregeld krijg vanaf 2005, die mij veel hoop geven voor mijn leven in de toekomst.
  2) mijn dieren-boodschappen die al jaren direct opduiken bij een dilemma, en mij antwoord geven.

  vb: Verleden week vroeg ik God om uitleg over mijn afzondering door gezondheidproblemen (=onvrijwillige isolatie)...en onmiddellijk landde een Atalanta-vlinder op mijn keukenraam.... die rustig bleef zitten toen ik het raam aanraakte.
  Direct erna zag ik een dikke mot zitten op de hor in de living. (Nog nooit gezien dit)
  Uitleg van vlinder+mot ---> je moet nu in je cocon blijven, je kan niets anders doen, je moet in stilte deze NIETS-periode door, om daarna je vleugels te krijgen en hoog en vrij te vliegen.

  Cocooning is dus niet hetzelfde als de 'isolatie', waarvan sprake in de bovenstaande channeling.
  Isolatie begrijp ik als een afwijzen van de mensen, er niet meer willen mee omgaan, uit ontgoocheling of zo.
  Cocooning is in de stilte van je hart blijven, en voelen wat er aanwezig is, om erna nog beter van dienst te kunnen zijn... Standvastigheid is hier de boodschap, en geloof in de goeie afloop is nodig, anders sterf je van verveling en eenzaamheid.

  3) De dagelijkse 11:11, 12:12, 3:33, en 5:55 -hints bevestigen me dat ik op mijn pad zit, en goed aangesloten ben.... ik ben er elke dag blij mee.

  Aangaande channelings en lichtwerk met mensen: ik ben het uitleggen en peetjes tekenen beu en ik doe het niet meer, ik wacht wel tot ik genoeg liefde uitstraal...

  Nu wil ik gewoon mijn zin doen, genieten van de kleine dingen, lekker eten, creatief zijn, alles proper maken, en alles op zijn beloop laten...
  'k Heb wel iets nieuws opgemerkt in mijn sociaal gedrag: ik liet me eergisteren niet doen door een onbeleefde buurman-hufter die dacht mij te kunnen beschreeuwen voor iets waar ik niets mee te maken had, en... ik trok me niet terug zoals vroeger, maar antwoordde hem zoals ik het voelde, op een luide, zeer kordate toon, en dat voelde ZEER goed, plezant zelfs!
  Ik mag dus vanaf nu gewoon mezelf zijn van mezelf, zonder de ouwe "je moet lief zijn"-filter...
  Mijn hart juicht telkens ik voor mezelf opkom, en dat is een lekker, bevrijdend gevoel!
  Grtjs Cobie, thx!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geweldig Emelle en dank je wel voor het delen van jouw verhaal! 👍❤💖💋

   Verwijderen
 2. Dag Cobie, zo af en toe lees ik je berichten, zo ook nu deze. Ik vind het vooral interessant om te lezen over jouw eigen ervaringen en waarheden, inspirerend. Zelf heb ik besloten om te stoppen met de healingen welke ik voorheen deed in combinatie met een stukje coaching, ik was er klaar mee. Ik heb behoefte om "met meZelf" bezig te zijn alsof ik het e.e.a. mag her-ontdekken. Dat doe ik dus dan maar en voel me nu meer aards dan ooit tevoren. Hartelijke groet van mij.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Yvonne, en dankjewel voor dit te laten weten. Het geeft mij een bevestiging over wat ik begrepen heb aangaande het feit dat de hogere zelven meer met de incarnaties in contact willen komen, of dat ze 'mondjesmaat' met hun incarnaties aan het werk gaan (aangaande de nieuwe waarheden). Het loslaten van wat je aan healing en coaching deed en dat je mag gaan her-ontdekken, zijn die bevestigingen. Heel fijn om dit zo te lezen!

   Verwijderen