donderdag, februari 18, 2016

Aartsengel Michael - Sterven is "Afscheid" Nemen van dit Leven als Overgang naar de Andere Dimensie - 16 Februari 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Sterven is "Afscheid" Nemen van dit Leven als Overgang naar de Andere Dimensie”
16 Februari 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Tijdens ons leven op Aarde worden we meermaals geconfronteerd met de dood. Mensen, geliefden die ons verlaten door het sterven, overgaan naar die andere dimensie. Wij weten of vermoeden dat de dood geen sterven is -dit als bewuste mens- maar een overgang naar een ander leven. Overgaan naar een andere bewustzijnsvorm, toch zitten we met vragen hier rond. Over het stervensproces en het overgaan naar die andere dimensie of "de dood".
Het lijkt zo mooi, zoals we het in sommige verhalen lezen over de overgang van dit leven naar het andere leven, zoals bijna-doodservaringen beschreven worden. Wilt U geliefde Lord ons hier wat meer over vertellen, wat inzicht geven in en naar de overgang van dit leven, naar dat andere leven. Het gaan naar de andere dimensie. Even hierover wat verduidelijking graag. Is het de dood op zich die bij sommigen angst inboezemt, niet wetende wat het is (We hebben het - geloof ikzelf althans- al meermaals beleefd doorheen het reïncarnatie proces, maar zijn het vergeten.)
Wilt U voor ons geliefde Michael hier onze/de sluier van onwetendheid een beetje oplichten, of liever nog, helemaal graag, zodat we een beter beeld krijgen over/bij dit toch niet makkelijk benaderend onderwerp. Zodat we zonder angst en in overgave, het uur van sterven kunnen tegemoet treden indien onze tijd daar gekomen is.
Ik dank u wederom geliefde Engel van de Zon.
Rita
*****
Geliefden, geliefde kinderen van Moeder Aarde, geliefde kinderen van de Hemel. Wat bedoel ik Aarsengel Michael te zeggen met geliefde kinderen van de Hemel. Hemel is een woord wat jullie gebruiken voor de sfeer die niet van de Aarde is en jullie kijken hierbij ook steeds de hoogte in (Al glimlachend).
Jullie Hemel bevindt zich niet enkel in de "Hoogte", de Hemel bevindt zich midden in jullie, alsook "binnen" in jullie, in jullie Zelven. Deze uitspraak zal voor velen niet helemaal begrijpbaar zijn, maar dat geeft niet.
Ik Aartsengel Michael tracht jullie te zeggen geliefden, als jullie "de overgang" maken dat jullie deze feitelijk naar binnen toe doen, voorafgaande aan het overgaan zelf, dit via biologische en chemische processen van o.a. de hypofyse. (1) Moeilijk te begrijpen misschien, toch de waarheid.

Geliefden, ik Aartsengel Michael tracht jullie dit te verklaren in menselijke termen, daar deze materie niet helemaal begrepen wordt door eenieder zoals deze zich afspeelt.
Jullie zijn Gods kinderen.
Rita: Ja.
AEM: Welnu God is niet enkel in de "hoogte" te vinden, God is ook IN jullie aanwezig geliefde Harten. In iedere cel van je lichaam, in je Wezen, in je Zijn. Zo ook geliefden, is de "Hemel" niet enkel buiten jullie te zoeken, maar IN jullie zelven. Diep van binnen in jullie Heilige Hartcentrum, "uitstralend," of zal ik Aartsengel Michael zeggen, "instralend" naar jullie Al-gehele stelsel, jullie Al-ZIJN, jullie heelal, jullie kosmos. (Rita: naar binnen toe, je innerlijke). Zowel binnen verbindend met buiten, en vice versa dit gezien, bezien, vanuit/in jullie tijdsbestek en ruimtelijke mathematische patronen.
Wat gebeurt er tijdens het overgaan naar de andere dimensie, dit wat jullie sterven noemen.
Het woordje sterven heeft voor - de meesten onder jullie - nog een zware belading, daar jullie sommige momenten op je tijdslijn, in vorige bestaansvormen, pijnlijke overgangen hebben gemaakt door allerlei omstandigheden. Daarvan zijn sommige angsten nog steeds in jullie aura patroon of herinneringen gevestigd.
Even een verduidelijking over het proces zelf. Jullie sterven niet van binnen, noch van buiten. Daar de dood als het ware, niet bestaat geliefden. Er bestaat enkel oneindigheid in zijn vele "vormen en niet vormen". Jullie leggen jullie fysieke kleed neer/af bij het overgaan naar een andere dimensie. Jullie gaan via je Heilige Hartportaal over in/naar de trilling van geluk en gelukzaligheid, vrede en Liefde.
Hebben jullie geliefde harten, al eens een keertje de ouderlingen bestudeerd, of mensen die ernstig ziek zijn. Jullie zullen zodoende bemerken dat deze mensen veelal naar binnen gekeerd zijn, of tenminste deze gelegenheid hiertoe krijgen.
Naar binnen gaan is stil worden, geliefde harten. Met jezelf in het reine komen, indien nodig. Opgeven wat je niet meer dient of nuttig is, in welke vorm dan ook. En alzo binnen tredend in je diepste inner "Zijn". Hierin is al een stukje afscheid verweven geliefden. Men gaat naar binnen, naar de ziel, naar de essentie. De ziel zal de levensenergie verzamelen om dit laatste stukje op Aarde te volbrengen. Binnen in jullie geliefden voltrekt zich dit.
Sterven is "afscheid" nemen van dit leven als overgang naar de andere dimensie. Het moment van "sterven", geliefde harten, -Wij prefereren hier liever het woord, overgaan,-, is als het ware in een "flits" van Licht.
Rita: Geliefde Michael wat bedoeld U met deze zin? Wilt U deze wat verduidelijken?
AEM: Geliefd kind van de Zon, -verlichting ontstaat, ver-lichting, oplichting-. Licht is wat jij BENT, wat jullie zijn lieverds. Er is een aanraking in jouw Licht, dit tijdens het moment van overgaan, hetwelk jouw Licht IS wat jij bent.
Rita: Nemen we dan een Licht waar, een soort lichtflits? Dit via onze derde oog, of pijnappelklier bij het overgaan?
AEM: Ja geliefde.
Een Licht, een trilling die jou oplicht, jou naar de rijken van de vreugde transporteert. Geen pijn, verdriet, wel vreugde en vrede zal je deel zijn.
Rita: Geliefde Michael we gaan toch naar de sfeer of trilling, die in trilling is met wat we hier hebben gecreëerd op Aarde, dus is er dan vreugde voor elke ziel aan "de andere kant"?
AEM: Altijd voor ieder van jullie is er deze lichtervaring, geliefde harten.
"Nadien" zijn er vele gradaties van beleving en zijnstoestanden, verschillend voor elkeen, dit naargelang je karma en je leven wat je hebt geleid.
Zo ook kan jij je geliefden weerzien, niet in deze vorm of de vorm die jullie gewend waren, doch in hun lichtlichaam, en ook hierin weer vele gradaties van Zijnstoestanden dit is voor elkeen verschillend. Ik Aartsengel Michael ga hier niet verder over uitweiden daar dit een lang verhaal op zich is.
Belangrijk geliefden is, dat jullie je Liefde en Licht hebben neergezet in jullie zelf, reeds voorheen, dit door goede daden, inzichten, bewustwording en groei, in jullie zelven. Hoe "zuiverder" of hoger je trilling van Liefde hoe mooier je lichtveld in en om je heen. Je overgang zal zodoende kleurrijk en wonderbaarlijk zijn. Neen geliefden niet in de kleuren zoals op Aards niveau, maar "Hemelse taferelen" die jullie vermogen ver te boven gaan. Daarom geliefden heb geen angst, daar jullie bij angst, angst hebben voor jezelf.
Jullie weten dat jullie geboren zijn vanuit fysieke krachten, (vader-moeder verbinding en kind dat ontstaat) Doch jullie vergeten dikwijls je zielsbewustzijn hierin. Jouw zielewezen, wat een verbinding aangegaan is met de Geest. Jullie zijn geboren uit Gods oneindige Liefde, geliefde Godskinderen.
Het overgang proces- " het over-lijden" -over het lijden heenstappen- is een ommekeer naar/in jezelf-, naar binnen gaan. In verbinding treden met je essentie, je zielewezen, je Geest. Met/naar je goddelijke substantie, je eigenlijke ZIJN, datgene wat jij bent, helemaal ten top! Dit is "sterven" lieverds; wat geen sterven is, maar een overgang van je fysieke toestand naar je GodsZijns-toestand. Volledig volbrengend alles in EEN.
*****
(1) Op aanvraag nog wat verhelderende uitleg;
Aartsengel Michael; Via en doorheen chemische (fysieke) processen in de pijnappelklier, hypofyse en meerdere klieren in het lichaam, zal de ziel en of "geeststof" vanuit deze chemische reactie en in verbinding met je Heilige HartCentrum, - ongeveer ter hoogte van de hartchakra,  hetgeen als het ware een driehoek vormt binnen de etherische processen - het lichaam verlaten bij overlijden. Dit is een veelvuldig proces waarbij meerdere Klieren chemische verbindingen met elkaar aan gaan.
Dat wat zichtbaar is voor mediums, (de witte fluïde van het etherisch lichaam) is het etherisch dubbel dat het lichaam verlaat. De geeststof en de ziel zal steeds doorheen het fysieke chemische proces heengaan vooraleer deze het lichaam verlaat en ontstijgt.
Rita: Geliefde Michael, hoe ontstijgt de ziel en de geest het lichaam? Langs waar?
AEM: Geliefden, de ziel en de geeststof is niet te vatten in één begrip of context. Dit is een bewustzijn en geestzijnsbeleving, een trilling en een vibratie dewelke als geest en ziel omschreven wordt.
Deze ontstijgt het lichaam via vele bewustzijnswegen of triangels (Rita: zie tekst driehoeksrelatie) en lijnen, doch nadat ze in contact en versmelting is (geweest) met de hypofyse en hypothalamus om dusdanig chemische en etherische reacties alsook jou godstrillingen tot stand te brengen en of te openbaren. De weg aldus vrij makend tot een optimale bevrijding van het causale lichaam, en het geesteslichaam,oftewel de Godsvonk in jouw fysieke bestaan en lichaam. Dit wordt vooraleerst na uitstijgen ervan, in samengebalde "energie of trilling" doorheen de pijnappelklier geleid, om vervolgens te ontstijgen uit het lichaam.
Rita: Is de ziel dan nog steeds in het etherische lichaam bevestigd?
AEM: Neen.
Rita: Gaat de ziel en de geest hun eigen weg, zo ook de het etherisch omhulsel en apart?
AEM: Jullie zijn, als het ware een veelvuldigheid van/aan verschillende "structuren", trillingen, energieën, substanties, lichamen, geef het een naam...zeg maar.(Rita: over je verschillende lichamen is er veel te vinden op internet)
In het stervensproces gaat alles niet gelijkmatig op, maar het gaat in fases. Het ontstaan van de mens en de geboorte van de mens gaat in fases, zo ook is dit met het sterven en het overgaan naar in een andere dimensie, dit ook zijn fases. Verschillend in "tijd" naargelang de trilling in bewustzijn van de mens die het hier betreft.
Rita: Is het zo geliefde Michael dat de betekenis van het stervensproces, op de manier beschreven hierboven in de boodschap, dat dus bij het verlaten van het lichaam, dat dit mede gebeurt met de inwerking van de pijnappelklier? En dat indien/als je de ascentie bereikt op dat moment van sterven, dat je ziel en geest je lichaam mede verlaten via de pijnappelklier? Of zie ik dit verkeerd? En dat de nog niet "gerealiseerde mens" dit beleeft op een geheel andere wijze?
AEM: Geliefd Hart, min of meer, doch het stervensproces op zich heeft een veel groter belevingsveld dan wat hier kan beschreven worden dit moment.
Rita: Oké Michael.
Zie hier een verheldering in de bijpassende channeling, vanmorgen (17 Februari) ontvangen.
Rita: Na een nachtje slapen heb ik Aartsengel Michael over deze toch niet makkelijke zaken i.v.m. deze gegevens, wat meer informatie gevraagd.
AEM: Geliefde harten, mooi is het hoe jullie deze "materie" over/van het verlaten van je zielewezen doorheen de fysieke dood, -die in feite geen materie is- uitdiepen. Mijn antwoord hierop:
Jullie gaan inderdaad naar een andere frequentie van bestaan. Doch niet zomaar "hop floep weg" geliefden.
Jullie zielessentie, of zullen wij zeggen jullie Ziel, gaat eerst door een heleboel lichamelijke en astrale processen om (vervolgens) "de deur" te openen van jullie pijnappelklier om van hieruit de reeds ervaren ervaringen, die meestal, of ook beschreven staan als mystieke ervaringen, "beleven" en beter gezegd ontleden, ledig maken via deze klier.
Rita: Zoals het herbeleven van je leven op het moment van overgaan?
AEM: Correct. Daar de pijnappelklier als het ware een " tussen stationnetje" is, voorheen de beleving die wordt waargenomen als "door een tunnel" gaan bij het overlijden.
Deze waarneming gebeurt enkel en alleen door fysieke en chemische processen via de pijnappelklier geliefden. Hebben jullie al gehoord van de uitspraak: de mond van God?
Welnu deze Medulla Oblongata is de uitgangspoort van de binnenkomende prikkelingen en fluctuaties die het stervensproces met zich meebrengt.
Via het derde oog neemt men beelden waar als het ware om vervolgens via de Medulla Oblongata het lichaam te verlaten, niet alvorens eerst je Heilige Hartcentrum te activeren en verbinding te maken, als het ware, in een "driehoeksrelatie".
Het overlijdensproces, het overgaan naar de andere dimensie, gaat via je Heilige Hartcentrum, dit is jouw Licht en Liefdestrillings-Midden, jouw Heilige HartCentrum, je liefdesessentie, van jouw ZIJN. Hierin is alle liefde bevat van wat jij in deze reïncarnatie hebt verworven, en beleefd of uitgedragen hebt.
Dit centrum is als het ware DE Poort tot je essentie van wie jij Bent. Jij BENT die jij Bent. Hier zal je ook vertoeven als/indien het stervensproces zich op ascentie-wijze zich voltooid. Hier ben je het punt voorbij van alle materievormen, gegevens en astrale projecties.
De kleurrijke hemelse taferelen geliefden, waar ik Aartsengel Michael hier over spreek (in bovenstaande boodschap) is vanuit een chemische verbinding "ontstaan" vanuit/in een hersenproces, hetwelk is geactiveerd doorheen je pijnappelklier. Mede bij het overgaan, bij het verlaten van je fysieke lichaam.
Als mensen, bij de staat van sterven, bij de overgang, voordien op een lagere trillingsveld hebben geleefd, dan nog zal dit Licht aan hen "verschijnen", "geopenbaard" worden. Daar jullie allen zonder uitzondering dit Licht in Jullie dragen. (Rita: dit Licht zijn)
Wat, waar, hoe of waarnaar deze ziel haar of zijn weg verder zet, hangt af van de trilling waarop zij resoneert vanuit de opgeslagen en opgedane impulsen en daden in dit leven.
"Binnen in jullie ver-toeven", geliefden of tijdens/bij het sterven,-, alsook tijdens het mediteren of wat dan ook; hierin is God te vinden, God in jezelf te vinden, te herkennen binnen IN jou.
Bij het overlijden gaan jullie eerst doorheen jullie "Aardse paradijs" (astrale sfeer) om vervolgens jullie "Hemelse traktatie" te mogen ontvangen (Rita: de zin is bedoeld zoals “loon naar werken” binnen je karmische gegevens, vermoed ik)
Als jullie, geliefden, meer en meer jullie bewustzijn gaan openen, verruimen jullie in de letterlijke zin van het woord, en dan zullen jullie deze innerlijke werelden hier in bovenstaande boodschap, door mij Aartsengel Michael beschreven, beter en meer gaan waarnemen en begrijpen.
Het innerlijke sterven hier door mij gedicteerd en geopenbaard, door mijn geliefd en goddelijk hart genoteerd, zal meer en meer ingang vinden in jullie denkpatroon, en vooral binnen in jullie harten. Vergeet niet geliefde harten dat de dood niet bestaat, dat het eeuwige leven jullie deel zal zijn en IS.
Vanuit deze boodschap- hier en nu, Breng ik jullie geliefde zielen, de waarheid Daar jullie enkel de waarheid verdienen en dienen te weten. Jullie ervaren "het stervensproces als zijnde naar buiten toe naar/via de uiterlijke verschijningsvormen." Dit, zoals dit in zo vele tekeningen reeds te zien en beschreven en getoond is.
Ook kan dit fenomeen waargenomen worden op deze manier door mensen waarbij het derde oog volledig geopend is of zou zijn, doch geliefden, jullie ervaren dit proces zowel naar buiten als naar binnen toe. (tijdens het overgaan naar de andere frequentie) indien/als jullie nog steeds vanuit illusievelden functioneren.
Doch wees zeker, jullie gaan ook naar binnen toe, naar en via de innerlijke werelden der triaden.
Rita: Aartsengel Michael, graag wat uitleg over volgende zin die je eerder zei:
- "Wat het jullie zal brengen (Rita: de overgang) is niet geweten, noch door jullie noch door ons."-
Weten jullie dan ook niet geliefde Lord, "bij onze overgang", waar wij naartoe gaan? Want U zegt verder in de boodschap:
“Geliefden, jullie hebben nog steeds bij overgaan, een vrije keuze binnen dit "astrale bestek", zo zal Ik Aartsengel Michael dit noemen, daar er geen correctere woordkeuze voor is.”
Graag nogmaals Uw antwoord.
AEM: Jullie vrije keuze hierin bestaat zelfs op het moment van overlijden en het verder gaan naar de steeds hogere trillingspatronen/sferen. Dit tot op het moment dat er geen vrije keuze momenten meer bestaan, dit totdat jullie in de EENHEID zijn aanbeland. Begrijpen die begrijpen kan.
Als jullie geliefden meer en meer jullie bewustzijn gaan openen, verruimen jullie in de letterlijke zin van het woord, dan zullen jullie deze innerlijke werelden hier in bovenstaande boodschap door mij Aartsengel Michael beschreven. Beter en Meer gaan waarnemen.
Het innerlijke sterven hier door mij gedicteerd en geopenbaard, door mijn geliefd hart genoteerd, zal meer en meer ingang vinden in jullie "normale" denkpatroon.
Vergeet niet geliefde harten dat de dood niet bestaat, dat het eeuwige leven jullie deel zal zijn en IS.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

2 opmerkingen:

 1. Aartsengel Michael ? Ik heb een vraagje van mijn kant aan U .Is dat proces bij mij al niet sinds 1996 aan de gang ! Ik merk op zoiets te ervaren Tania x Uw geliefde Godskind

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Tania, ik leg graag uw vraag voor aan Aartsengel Michael.
  Mijn emailadres is
  pulmans@ live.be
  Gelieve mij met wat meer informatie over je ervaringen hieromtrent te mailen.
  Vriendelijke groeten
  Rita Pulmans

  BeantwoordenVerwijderen