donderdag, januari 01, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie - Januari 2015 / Ronna HermanAartsengel Michael
"Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2015 (Januari 2015)

Geliefde meesters, terwijl het Vissen Tijdperk volledig naar het verleden vervaagt, is er een nieuw systeem van regels en Universele Wetten welke nu van toepassing zijn op alle tevoorschijn komende Spirituele/Menselijke Wezens. Een nieuwe, uitbreidende cyclus van Creatie is in voortgang, en jullie allemaal die ernaar streven om een verenigde staat van bewustzijn te verkrijgen zullen aangewezen worden als geavanceerde medescheppers van de toekomst. Als een bekrachtigde Drager van het God Licht op het fysieke vlak van bestaan, is jullie nieuwe Goddelijke Missie om te helpen bij de uitbreiding van het Godbewustzijn. Jullie doel is om een meester van manifestatie te worden, de Essentie van Creatie voort trekkend, en het activerend binnenin jullie Heilige Hart. Dan, door een verhoogd intuïtief besef, zullen jullie beginnen specifieke gedachten/concepten te ontvangen, welke voort gestuurd zullen worden in/naar jullie Heilige Geest. Jullie zullen geleidelijk de bekwaamheid verkrijgen om nieuwe Zaad Gedachten in/naar jullie persoonlijke Bloem van het Leven/ Scheppers Wiel uit te stralen, welke het gevorderde proces zal beginnen van het creëren van die dingen die jullie nodig zijn voor een overvloedig, vreugdevol en verfijnd bestaan. Jullie Licht resonantie zal toenemen terwijl het geleidelijk voort stroomt in een vegend Oneindigheidspatroon, een groter en meer voordelige impact makend op jullie omgeving en diegenen rondom jullie heen.
Diegenen van jullie die actief het Zelf-meesterschap nastreven worden voorbereid om in te tappen op de nieuwe Goddelijke Blauwdruk van het Waterman/Aquarius Tijdperk, welke nu voort straalt door de grote Aartsengelachtige en Devic Koninkrijken. Terwijl jullie je persoonlijke omgeving opruimen van de negatieve, ongebalanceerde frequenties van de Derde/Vierde Dimensies, verhuizen jullie geleidelijk door de overblijvende subgebieden van de Vierde Dimensie. Dit is de basis van het ascentieproces dat de mensheid nu ervaart. Je kunt dit feit ontkennen of negeren; echter, vroeger of later, zal iedere Ziel op het Aardse-vlak het pad van ascentie in/naar een hoger besef moeten bereizen. Waarom geen voordeel nemen van de schitterende kans die nu aan jullie aangeboden wordt? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker de reis zal zijn.
Gedurende de volgende twintig jaren of zo, zal een aanzienlijk deel van de mensheid overdracht ervaren vanuit een externe focus op de materiële wereld naar een innerlijke focus op Spirit en het Zelf-besef. Dit zal het proces initiëren van het integreren van de overblijvende aspecten van het Hogere Zelf, welke bestaat uit het opruimen van alle lagere frequentie aspecten, alsook het accommoderen van de hogere frequentie aspecten van een Spiritueel/Menselijk Wezen. Dit werd genoemd de verloochening in de esoterische leringen van het verleden, want het omvat vaak het loslaten van die dingen welke niet passen in de ontwikkelende trillingspatronen binnenin het volgende hogere niveau van het bewustzijn. Daarom, zal er een niveau van ongemak binnenin zijn, alsook een bepaalde hoeveelheid van chaos in een persoon diens externe wereld als hij/zij zich opnieuw aanpast om overeen te komen met het "tevoorschijn komende, verfijnde Zelf".
Het spirituele vuur is de basis van alle manifestatie en vormen de achtergrond voor de menselijke evolutie. Meditatie is een zeer efficiënt middel om te verbinden met de meer verfijnde facetten van je Hogere Zelven. Het maken van het Ziel contact is het begin van het Zelf-ontwakingsproces. De tweede stap is het geleidelijk vermengen met hogere en hogere frequentie facetten van je OverZiel/Hogere Zelf, totdat uiteindelijk, alle overblijvende fragmenten opnieuw geïntegreerd zijn binnenin het fysieke voertuig. De Ziel-bezielde Persoonlijkheid zal dan beginnen diens Ziel-kracht en Ziel-doel ten toon te spreiden, met een primaire focus van dienstverleningen, en geleidelijk te zijner tijd, de ontwikkeling van een Groepbewustzijn.
Weet dit, mijn standvastigen: jullie zijn in de laatste stadiums van een specifieke tijdseenheid, waardoor jullie allemaal het onderwerp geweest zijn aan een uniek systeem van regels. De totale vrije wil werd geacht een groot geschenk te zijn; het werd echter een grote last aangezien de mensheid in/naar het brede spectrum van de dualiteit verzonk, welke resulteerde in grote pijn en groot lijden. Er was ook een geen-interferentie clausule geschreven in de regels, en de gespecificeerde tijd voor deze specifieke fase van Creatie moest uitgespeeld worden voordat onze Vader/Moeder God kon afkondigen: "Het is genoeg. Het is tijd om in te grijpen. Er zal een Goddelijke Dispensatie zijn voor diegenen die ernaar streven om het Zelf-meesterschap te bereiken, en de vele spirituele Kosmische Raden en het Engelachtige Koninkrijk zijn geautoriseerd om hulp te geven op wat voor manier dan ook die geschikt is binnenin het raamwerk van de Kosmische Wet." De Wet van Genade/Gratie bestaat binnenin de hogere frequenties van de karmische Wet, en het zal, voortaan, van toepassing zijn op de tevoorschijn komende groep van Wereld Dienaren, alsook op de aspiranten en discipelen op het pad van ascentie.


Jullie, de Wegwijzers, zijn de hoop van de toekomst. Jullie leggen de fundering voor een nieuwe sociale orde. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie je inspannen om het middenpad te bewandelen. Een Zelf-meester kiest geen partij, noch voor noch tegen de onenigheden die momenteel rondom de wereld woeden. Jullie persoonlijke kracht is zeer effectief wanneer je gecentreerd blijft binnenin jullie Heilige Hart, en jullie worden gegidst door de wijsheid van jullie Heilige geest. Jullie standpunt zou altijd dat van de goede wil moeten zijn, en jullie platform zou moeten zijn voor het grootste goed van iedereen.
Eén van de meest belangrijke veranderingen binnenin de fysieke structuur van de kostbare Zielen die geïncarneerd zijn op de Aarde gedurende de laatste dertig jaren zo ongeveer is dat alle drie God stralen geactiveerd werden binnenin de Diamanten Kern God Cel, en de Ziel/persoonlijkheid zal een gelijke kans hebben om alle Goddelijke kwaliteiten, deugden en talenten van onze Vader/Moeder God te ontwikkelen. Niet langer zal slechts één belangrijke God Straal, diep binnenin de Diamanten Kern God Cel van ieder persoon, functioneren als de primaire Licht Bedekking van Schepper kwaliteiten voor alle van de incarnaties van de ziel - met de andere twee God Stralen gedegradeerd naar een secundaire rol binnenin de ingewikkelde fysieke anatomie. Dit is een evolutionaire verbetering welke nodig is voor de volgende ronde van de ascentie van de mensheid, en het is een vereiste binnenin de Vijfdimensionale omgeving. Het zal aan het ego/de persoonlijkheid zijn, en later, aan de ziel-bezielde persoonlijkheid, als tot welke van de deugden, kwaliteiten en talenten van Creatie verbeterd en ontwikkeld zullen zij. Het doel voor het komende tijdperk is om te belichamen, te activeren en te leren om efficiënt gebruik te maken van alle Twaalf Stralen van het Galactische Bewustzijn.
Om jullie geheugen op te frissen, zullen wij jullie een korte beschrijving geven van elke God Straal, samen met diens attributen, kwaliteiten en deugden:
DE EERSTE GOD STRAAL VAN DE GODDELIJKE WIL, KRACHT EN DE WENS OM TE CREËREN: Dit is de mentale Straal van de Goddelijke Vader. Het is een naar buiten gefocuste, dynamische Straal, van waaruit de Goddelijke Vader de Witte Vuur Zaad Atomen van nieuwe Creatie voort stuurt. Het activeert vitaliteit, initiatief en de wens om opnieuw te creëren in de rijken van de fysicaliteit. Het brengt de kracht voort om balans en harmonie te creëren door uit te lijnen met jullie Goddelijke Missie en de Wil van onze Vader/Moeder God. De speciale deugden van de Eerste Straal zijn kracht, moed, standvastigheid en waarheidsgetrouwheid. Door te leren om de krachtige kwaliteiten en attributen van de Eerste Straal juist te gebruiken, verkrijgen jullie het potentieel om waarachtig medescheppers te worden van schoonheid, overvloed, vreugde en een vreedzame co-existentie op Aarde. Lady Aartsengel Faith en ik, Aartsengel Michael, zijn de dragers van de kwaliteiten en deugden van deze dynamische God Straal. 
DE TWEEDE GOD STRAAL VAN VERLICHTING, WIJSHEID, EN DE WETTEN VAN OORZAAK EN GEVOLG, OOK BEKEND ALS KARMA: Aartsengel Jophiel en Lady Constance zijn de dragers van de deugden, attributen en kwaliteiten van deze God Straal. Dit is de Straal welke resoneert met de LIEFDE/WIJSHEID VAN DE GODDELIJKE MOEDER, die de Zaad Atomen binnenin haar kosmische schoot verzorgt welke voort gestuurd worden vanuit de geest van de Goddelijke Vader. Zij bevoorraadt de liefdevolle energie om de Zaad Atomen van nieuwe creatie aan te steken, met het oog op het manifesteren van de Goddelijke Blauwdruk aangaande de materiële vlakken van het bestaan. De belangrijkste focus van deze Straal is om kennis in/naar wijsheid om te zetten, en om die wijsheid te verzachten met Liefde en mededogen.
DE DERDE GOD STRAAL VAN INTELLIGENTIE EN ACTIE: Het straalt de kracht uit die de mensheid helpt bij het perfectioneren en verfijnen van hun emotionele lichamen, en prent een verlangen in om hun co-creatieve vaardigheden te perfectioneren op het fysieke vlak van bestaan. Het draagt ook de kwaliteiten van tolerantie, toegeeflijkheid, eenheid en cultuur. De geliefde Aartsengel Kamiel (of Camael zoals hij soms genoemd wordt) draagt de trillingspatronen, kwaliteiten en deugden van de Derde God Straal. Aartsengel Lady Charity draagt de vrouwelijke attributen van de Derde Straal. Het is de Straal van de Zonnen (de zonen en dochters van onze Vader/Moeder God), een straal van actieve intelligentie, waardoor de dynamische energie van onze Vader God versmolten is met de Tweede Straal trillingen van onze Goddelijke Moeder, en binnenin de kosmische schoot van de Schepping, worden de grootste ontwerpen van nieuwe creatie geïncubeerd, en dan voorwaarts gestuurd gewikkeld in Haar Liefde en wijsheid om gemanifesteerd te worden binnenin de materiële rijken van dit Sub-Universum. 
WIJ HEBBEN IN HET VERLEDEN DEZE BELANGRIJKE CONCEPTEN AAN JULLIE DOORGEGEVEN; ECHTER, WIJ ZIJN ONS BEWUST DAT HET MOEILIJK IS OM ZOVEEL NIEUWE EN GEAVANCEERDE INFORMATIE TE INTEGREREN EN TE BEHOUDEN. DAAROM WENSEN WIJ WEDEROM OM JULLIE GEHEUGEN OP TE FRISSEN, OM JULLIE TE HELPEN BIJ HET VERFIJNEN VAN JULLIE CO-CREATIEVE BEKWAAMHEDEN:
Wanneer je een bepaald niveau van harmonie binnenin bereikt, open je de fysieke lichamelijke toegangspoorten of portalen naar de hogere dimensies: de Ascentie Chakra of Medulla Oblongata aan de basis van de schedel; het achterportaal van je Heilige Hart; je Heilige Geest, welke gelokaliseerd is in het bovenste, achterste gedeelte van de hersenen; en de uitbreiding van de opening van de Kroon Chakra. Deze zijn belangrijke/grote stappen in het ascentieproces, want zij stellen opnieuw jouw verbinding in met de Rivier van het Leven, welke de Levende Licht Deeltjes van Creatie bevat genoemd de Adamantine Deeltjes. Op dat punt, begin je een krachtgebied op te bouwen van het volledige-spectrum van Licht, als je ernaar streeft om een meester van Zelf te worden, en een bewuste medeschepper die alleen deze dingen creëert welke voor het grootste voordeel van iedereen is. Vanaf die tijd voorwaarts, nemen jou ademhalingsoefeningen en affirmaties een geheel nieuwe betekenis aan. 
Wanneer je de Oneindigheidsademhaling oefening beoefent, adem je via het Heilige Hart, hetgeen een onophoudelijke stroom creëert van kosmische energie door het gehele fysieke lichaam heen. Dit proces overstroomt het systeem met Adamantine Deeltjes van goddelijk, Heilig Vuur Licht.
Om een levende zijrivier voor de Rivier van het Leven te worden, moet jij jezelf voorbereiden om de Essentie van het Leven toe te staan in en door jou heen te stromen. Je moet gebruiken wat je nodig bent, en dan het overblijfsel toestaan voort te stromen, gereed en beschikbaar om gekneed te worden in/naar wonderbaarlijke nieuwe creaties. Op deze manier, zullen jullie dragers en dienaren van het Licht worden. Dit is de ultieme boodschap van alle leringen die wij jullie gedurende deze afgelopen jaren gegeven hebben. Dit is het doel van Zelf-meesterschap. Dit is de weg van ascentie.
Terwijl jullie als medescheppers op het aardse vlak vaardiger worden, moeten jullie onophoudelijk jullie energiepatronen in de gaten houden en ernaar streven hen op te waarderen. Jullie moeten de kracht van het Heilige Vuur binnenin bevrijden, wat gedurende duizenden aan jaren sluimerend gelegen heeft. Jullie moeten leren om jullie energie te dirigeren en te focussen in/naar de gebieden van jullie leven die jullie wensen te veranderen. Door jullie Twaalf Straal, Schepper Wiel van het Leven te vestigen en voortdurend op te waarderen, planten jullie de zaden van gefocuste verandering, en bevoorraden jullie het Heilige Vuur van Creatie dat nodig is om wat jullie gevisualiseerd hebben te manifesteren. Wanneer jullie dit bedreven doen, zal jullie persoonlijke wereld een wonderland worden, en zullen jullie voor allen om te zien een baken van Licht worden.
Wanneer de verbazingwekkende kracht van Creatie zich verbindt met de fysieke materie als een tegengestelde kracht, is er altijd chaos. Echter, wanneer deze wonderbaarlijke kracht in/naar een overeenkomende zintuiglijke vergaarbak getrokken is, wemelt het van de wonderen. Je moet de verwachtingen die je van de mensen rondom je heen hebt veranderen. Je moet de angst loslaten van het innemen van een standpunt, grenzen vaststellen, en je waarheid spreken met een overdekking van liefdevolle energie. Het is belangrijk dat je leert om gecentreerd te blijven wanneer kritiek ervaren wordt. Reageer niet met kwaadheid of lage frequentie energie. Je moet leren om boven de alledaagse stressvolle situaties uit te stijgen zodat je momenten van disharmonie mag transformeren in/naar uren van sereniteit.
Het Universum - en specifiek het Sub-Universum waarin wij bestaan - zitten middenin een monumentaal transformerend proces. Planeten verschuiven van plaats en bewegen dichter naar de Zon van het zonnesysteem toe waar zij deel van uitmaken; galaxies en Sub-Universums zijn aan het uitbreiden en verhuizen opwaarts, buitenwaarts en neerwaarts wat afhankelijk is van het waarnemingspunt van de waarnemer. Nieuwe galaxies zijn in de formatie stadiums aangezien de stimulatie voor uitbreiding aangestoken is door een grote infusie van Schepper Deeltjes van Licht/Leven, en de zaadgedachten voor nieuwe Creatie het bewustzijn van alle gevoelhebbende Wezens doordringt.
Nooit eerder hebben jullie zo een kans gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie zijn op een kruispunt in jullie evolutionaire proces, want de wereld zoals jullie die gekend hebben is langzaam aan het vervagen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper, werd aan jullie een groot geschenk gegeven, een schatkist van Schepper Essentie om op iedere manier dat jullie dat wensten te gebruiken. Jullie begonnen dit leven met een portie aan Adamantine Deeltjes van Licht opgeslagen binnenin jullie Heilige Hart en een reserve weggestopt binnenin jullie Wortel Chakra, de Heilige Vuur Zaad Atomen worden soms Kundalini genoemd en afgebeeld als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat opgeslagen is binnenin jullie Heilige Hart; echter, jullie moeten je herinneren hoe de Sleutels naar het Koninkrijk te gebruiken om effectief deze krachtbron van Goddelijk Licht aan te steken en te gebruiken. De Kundalini of het Slangenvuur is een andere kwestie, want jullie moeten 51% van de vervormde energie die jullie in het verleden gecreëerd hebben opruimen om in te tappen op dit reservoir van Schepper Licht.
Jullie zitten middenin een kosmisch herenigingsproces, mijn dappere vrienden, en jullie zullen te zijner tijd evolueren, op de één of andere manier. Je moet je ervan bewust zijn dat dit transformatieproces een lange en ingewikkelde cyclus is; echter, het kan een grootse reis zijn als je voordeel zult nemen van de wijsheidsleringen en de gereedschappen die wij aan jullie aanbieden. De Wet van de Cirkel verklaart dat iedere nieuwe creatieve inspanning beginnen moet binnenin het Stiltepunt van de Wilskracht, de Kern Essentie van de Schepper/medeschepper.
Je Ziel Lied is samengesteld van midden-Vierde en hogere Dimensionale Trillingspatronen van Onvoorwaardelijke Liefde, Wijsheid, Balans en Harmonie. Als een Zelf-meester, zal jouw Energetische Handtekening en jouw Ziel Lied vermengen in/naar een Hemels Mandala van Licht, geluid en kleur waardoor je in de hogere Rijken geïdentificeerd zult worden. Je wordt herkend door de luister van jouw innerlijke Licht. Hoe meer licht Essentie je incorporeert in/naar jouw fysieke voertuig, hoe meer luisterrijk jouw aura zal glanzen.
Als je naar alles dat in jouw leven aanwezig is kunt kijken als voorbijgaand, behalve de Liefde/het Licht en het Spirituele Vuur binnenin je Heilige Hart en Ziel, dan zal je weten wat wij proberen om aan je over te dragen. Laat je angst voor het verleden en de toekomst los, elimineer de emotionele en mentale controles die anderen over jou hebben, en word de vrije Spirit die je bedoeld was te zijn.
De trillingspatronen van de Violette Vlam zijn de enige welke zowel van bovenaf, via de kroon Chakra en de Heilige ademhalingstechnieken, als van binnenuit de Aarde toegankelijk zijn. Verbeeld je deze prachtige Vlam van onder je voeten naar boven uitstralend, je lichaam omringend, terwijl het wat voor disharmonische trillingsfrequenties dan ook die je rondom je heen mag hebben transmuteert, voordat deze Heilige Vlam naar buiten de wereld in voort gestraald wordt in steeds grotere concentrische cirkels. Denk eraan, één persoon die gecentreerd is binnenin zijn/haar Heilige Hart en Heilige Geest kan aan miljoenen mensen kosmische waarheden en geïnspireerde gedachten overdragen, terwijl de liefdevolle trillingen van zijn/haar auragebied iedereen zegent met wie hij/zij in contact komt.
De Wereld Piramide is een Halverwege Station voor jullie veelvoudige Ziel Zelven. Jullie goede daden zijn opgeslagen binnenin de Schatkist van de opslagplaats van het Licht binnenin de Wereld Piramide. Er is een oogsten van goede daden ieder jaar, en jullie liefdevolle gedachten en daden worden vergroot en daar opgeslagen. Het grotere gedeelte is met het Schepper Licht versmolten om gebruikt te worden om het grootste goed voor de gehele mensheid te creëren. Jullie zullen jullie speciale geschenken en Goddelijke dispensatie ontvangen in overeenstemming met dat wat jullie bijgedragen hebben aan de Opslagplaats van het Licht.
Wij vragen jullie om ons op de proef te stellen. Met een open geest, bestudeer de basis concepten die wij jullie gegeven hebben, en langzaam, maar getrouw, implementeer enige van hen in jullie dagelijkse leven. Geef ons toestemming om jullie te begeleiden en te inspireren, en door dat aldus te doen, zullen jullie de strijdkrachten van de Hemel achter jullie hebben staan. Je kunt alleen falen als je geen inspanning maakt of als je het opgeeft, geliefden.
Denk eraan: de luister van jullie Diamanten Kern God Cel, plus het Licht van jullie Ziel en de glans van jullie Heilige Hart creëert de uitstraling van jullie auragebied van Licht. Het engelachtige koninkrijk intensiveert Licht: het menselijke koninkrijk maakt het diffuus. Dat jullie je mogen koesteren in de gezegende Liefde/Licht van onze Moeder/Vader God nu en voor immermeer. Wij zijn immer nabij om jullie te begeleiden, te dirigeren, te inspireren en te beschermen.
 IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten