maandag, oktober 20, 2014

Veranderingen en Overgangen - 19 Oktober 2014 / Eliza & Tazjima & Sundeelia


"Veranderingen en Overgangen"
19 Oktober 2014 / Eliza & Tazjima & Sundeelia
Deze afgelopen week, vertrokken twee van belang zijnde individuele Eerste Golf Vrijwilligers van deze wereld. Wij hebben hen gekend als Dr. Emoto en Dolores Cannon. Nochtans stierven anderen eerder dit jaar, veel verdriet brengend naar diegenen die naar hen opgekeken en genoten hebben van de vruchten van hun grote geschenken. Nochtans zullen anderen overgaan zonder enige fanfare, hoewel zij hier goed gediend hebben.
Een ieder van deze individuen bracht kennis en begrip naar hun studenten en naar de mensheid over de uitgebreide kwaliteiten van het leven en de kracht van de gedachten. Zij hebben aan het geheel toegevoegd door hun levenswerk en door de expressie van hun talenten en gaven.
Nu zal ik iets verklaren dat zeker de volgers en studenten van deze heldere sterren van streek zal maken: Zij zijn nu weg en zullen nooit naar deze Aarde terugkeren. Het is aan diegenen die achtergebleven zijn om wat zij begonnen zijn op te pakken en betreffende dit werk verder uit te breiden. Het is aan diegenen die achtergebleven zijn om hun EIGEN werk op te pakken en hun eigen Licht in de Aarde te verankeren ten gunste van het Geheel.
Ik kan dit verklaren aangezien ik, ook, een Eerste Golf Vrijwilliger ben.
Niet alle Eerste Golf Vrijwilligers kozen om dit laatste leven hier op het wereldpodium te ervaren. Sommigen van ons hebben levens geleefd van relatief naar buiten gerichte onbelangrijkheid, maar vanwege onze aanwezigheid hier, hebben wij voor al het leven een verschil gemaakt.
Ik besef dat Dolores, met haar werk, het concept presenteerde van uiteenlopende golven van sterrenzaad en engelachtige vrijwilligers, hoofdzakelijk zoals gerelateerd aan hun fysieke tijdperken. Dit is gedeeltelijk waar, maar er bestaat ook een doel en reden voor de uiteenlopende golven.
Mijn families, zowel Pleiadiaans als Kumaran, zijn hier vanaf de eerste golf geweest. De Kumara Familie was één van de oorspronkelijke twaalf families die de pas ontwikkelde planeet inzaaiden, welke bekend stond als Tara (of Terra/Gaia). De zielen van de Eerste Golf Vrijwilligers zullen ontdekt hebben hoofdzakelijk van Pleiadiaanse, Venusiaanse, Sirische en Arcturiaanse afstamming te zijn, omdat het deze rassen waren die betrokken waren bij het oorspronkelijke inzaaien van de mensheid en de cultuur op het oppervlak van de planeet. Vele van deze oorspronkelijke rassen op deze planeet sporen nog steeds hun afstamming terug naar hun sterren afstamming en hebben enige banden met hun voorvaderen behouden. Onze voorvaderlijke rassen hebben veel van de verantwoordelijkheid aangenomen voor erop toe te zien dat dit ras in staat zal zijn te volgroeien in/naar diens volledige potentieel.
Wij weten dat de grote bestemming van de mensheid gekaapt werd door wezens vanuit andere dimensies en werelden en het in/naar de duisternis dook.

In antwoord, werd door de grote Raad van Licht besloten welke dit kwadrant van de Galaxy overziet dat de Aarde voorbestemd zou moeten zijn voor vernietiging. Het werd gevoeld dat de mensheid te diep gezonken was om ooit terug in/naar het Licht gebracht te kunnen worden. Eén Wezen van Licht was het niet eens met die beoordeling en nam het op Zichzelf om de hartenergieën van iedereen op de planeet te belichamen of te omzielen door de Planetaire Logos, de Heer van de Wereld, te worden. De naam van dit grote wezen van Licht was en is Sanat Kumara en Hij is nog steeds de Patriarch van de Kumara Familie en de Tweeling Vlam van Lady Venus.
Sanat Kumara besloot niet op een dag om een planetair lichaam te omzielen voor het plezier van de ervaring; Hij deed het vanwege een diepe Lievde en gevoel van verplichting/toewijding met betrekking tot de ware bestemming van de mensheid, dat van een nieuw en levendig Galactisch Ras van Sterrenzaden.
Sanat Kumara onderging duizenden aan jaren van voorbereiding en moest al Zijn eigen emotionele en mentale blokkades overwinnen, zoals wij die hier leven nu zelf ondergaan. Hoe kon Hij dit doen? Als een Oude van Dagen, en een Wezen die op de Hogere dimensies resoneerde, was Hij buiten de tijd. Hij plantte aspecten van Zichzelf op een veelvoud van werelden en onderging de training in de fysieke werelden, om Zichzelf voor Zijn toekomstige rol als Planetaire Logos te trainen. Nadat hij dit eerste stadium van zijn training volbracht had op aandringen van Zijn grote Mentor, Heer Krishna, reisde Hij naar Venus en ging door met leren op het grote College voor spirituele ingewijden. Daar was hij in staat te leren om Zijn eigen Hart Vlam uit te breiden totdat Hij bewust alle hart vlammen van diegenen die een planeet bewoonden kon verzamelen en ermee in afstemming kon zijn. Hij was nu gereed om Zich in te schepen op Zijn dienstplicht met de Aarde/Gaia.
Met Sanat Kumara kwamen vele vrijwilligers, zowel van Venus, de Pleiaden, Sirius en andere geïnteresseerde werelden. Voorafgaand aan het Ten Onder Gaan, waren grote spirituele gemeenschappen en tempels tot bloei gekomen op het oppervlak, de innerlijke waarheden en geheimen van het Universum aan geselecteerde individuen en groepen lerend. Na de Ondergang, werden deze etherische retraites gevestigd boven de derde dimensie, waar de gebeden en het Licht Bewustzijn van de vrijwilligers door kon gaan uitgestuurd te worden naar de planeet, welke op dat moment gezonken was naar en lagere vierde dimensie. Al deze retraites zijn behoorlijk actief in de hogere gebieden en als de planeet en diens bevolking voldoende in trilling gestegen zijn, zullen zij wederom tevoorschijn komen als levende kristallen steden van licht en onderwijscentrums voor de gehele mensheid.
Eén zo een retraite welke gecreëerd werd aangaande de aankomst van Sanat Kumara op deze planeet, was het grote spirituele centrum, genaamd Shambhala. Sanat Kumara belichaamde nooit in de lagere gebieden, maar ging door de balans voor de mensheid vast te houden totdat individuen binnenin het geheel enige van de lasten van het verankeren van het Licht op hun eigen schouders konden nemen. Sanat Kumara overhandigde zijn ambt van Planetaire Logos formeel, laat in de 20ste eeuw aan de Goddelijke Bodhisattva, Kuan Yin, die, in die tijd, uiteenlopend bekend was als de Godin van Mededogen en die, in Haar dienstverlening aan de mensheid eens ook het ambt van Chohan van de Zevende Straal (de Violette Vlam) en een zetel in het Karmische Bestuur aangehouden had. Grote wezens van Licht houden nog steeds de uiteenlopende ambten aan van de spirituele Hiërarchie op deze planeet, tot zo een tijd als de leden van de mensheid ver genoeg spiritueel vooruit gegaan zijn om deze ambten voor de rest van de wereld aan te nemen.  
Uiteindelijk, nadat Sanat Kumara en zijn mede vrijwilligers hier gearriveerd waren, werd het noodzakelijk geacht om vrijwilligers te sturen om tussen de mensen in te incarneren, om als gidsen, leraren, priesters en priesteressen, als architecten en kunstenaars, als musici, dansers, tuiniers en wetenschappers, als filosofen, schrijvers, poëten en zangers te handelen …. Aangezien diegenen de mensheid terug in/naar het Licht zouden kunnen inspireren en leiden. Zij zouden als katalysatoren voor de cultuur en vrijheid handelen, hun Licht verankeren en op de oppervlakte leven.
Voor deze verlichte wezens, is het bestaan in de zware en verduisterde trillingsfrequenties van de gevallen Aarde een grote uitdaging/beproeving geweest. Steeds weer opnieuw werden zij tegengewerkt door de krachten die uitstraalden vanuit die mensen die hen omringden, maar hun vooruitstrevende ideeën en concepten niet begrepen. Vele van deze verlichte wezens leefden korte en gewelddadige levens, maar toch gingen zij door om ofwel te incarneren of in fysieke lichamen te lopen binnenin iedere cultuur en binnenin ieder ras op de planeet.
Culturen kwamen op en gingen ten onder. Iedere keer dat een grote cultuur opkwam en uitbreidde in/naar het hogere bewustzijn scheen het dat er duistere strijdkrachten waren die samenzwoeren om de mensen terug in de duisternis te plonzen, in/naar bijgeloof en angst.
Er waren wezens die reageerden op de stroom van Licht vanuit de grote etherische retraites. Zij waren het die nieuwe filosofieën begonnen, die de oude taal van de heilige geometrie "ontdekten", die de liederen van de sterren in steen en hout opnamen, door het bouwen van de grote stenen cirkels en piramides en ander grote gebouwen en steden. Doch iedere keer dat een cultuur floreerde, was het alsof de zaden van diens ondergang op hetzelfde moment van de oogst geplant werden. Steeds weer opnieuw, werden de mindere cyclussen deze culturen gewaar aardewaarts ineen te storten en in bloed en afgoderij te vervallen.
Het werd noodzakelijk geacht om zelfs meer vrijwilligers naar de Aarde te brengen en aldus kwam ik, samen met vele anderen. Nochtans worstelden wij, van levensspanne naar levensspanne, met de strijdkrachten van de duisternis. We begonnen te beseffen dat we meer dan één aspect van Zelf in de uiteenlopende tijdlijnen moesten planten en aldus deden wij dat, leefden uit een meervoudigheid van levensspannen om invloed te hebben op de verandering. Dit patroon van worstelen tegen de duisternis straalde uit vanuit een klein aantal van waarlijk duistere wezens en door diegenen die verstrikt zaten in hun manipulaties, door de auspiciën van uiteenlopende instituten, ofwel regering/bestuur of religie of tirannieke leiders.
Te zijner tijd, werd het erkend dat er zelfs meer vrijwilligers nodig waren om waarlijk de balans door te laten slaan aldus het Licht in volle kracht terug zou kunnen keren naar de planeet, en de mensheid bevrijd zou kunnen worden van diens zelf-opgelegde banden van karmische consequenties van de oorspronkelijke ondergang in trilling. Weldra na de implosie van de eerste atoombom en het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, ging er een oproep uit van de Ziel van het Wezen die de planeet zelf belichaamde, degene die Gaia genoemd wordt. En dus begon de volgende golf van vrijwilligers binnen te komen, het meest rondom of na de 1970er jaren, eerst als de Indigo's en toen iedere opvolgende generatie van sterrenzaden.
Terwijl de planeet lang geleden had van de effecten van de afdaling van de mensheid en al het leven op Haar oppervlakte, was het niet tot aan de openingssalvo's van de Industriële Revolutie, dat de werkelijke omvang en intentie van de duistere entiteiten beseft werd. Hun intentie was om de planeet diens bekwaamheid om dienst te verlenen als een fysiek platform voor de zielexpressie van de mensheid en andere levensvormen om het fysieke bestaan te ervaren te vernietigen. De duisteren hadden de bedoeling dat de planeet Zelf tot aan het punt gecompromitteerd werd dat zij voor eeuwig in trilling omlaag getrokken zou zijn en alleen in staat zou zijn om diegenen van lagere en duistere trillingen te dienen. Deze duistere intentie was niet de oorspronkelijke Blauwdruk voor deze planeet. Zij was een heilige waterplaneet en ontworpen om een levende bibliotheek en een plaats te zijn waar een grote diversiteit van levensvormen samen zouden kunnen leven en gedijen binnenin een groots ontwerp. Zij schreeuwde het uit om hulp en ontving het in de vorm van de sterrenzaad vrijwilligers, van de Tweede Golf.
Diegenen van ons die de Eerste Golf Vrijwilligers waren hadden al vele levensspannen op deze planeet doorgebracht, verblijvend en wonend/levend binnen uiteenlopende culturen, ons Licht toevoegend en verankerend aan fysieke locaties en heilige oorden over het oppervlak van het planetaire lichaam heen … en als we ook de verhalen van de Innerlijke Aarde geloven, binnenin Haar lichaam, hoewel op een iets hogere trilling (5D).
Diegenen van de Eerste Golf waren, nu zo onderhand, hoogst ervaren en hoogst begaafd in de uiteenlopende aspecten van cultuur, ofwel van poëzie, filosofie, politieke activisme, kunst, muziek, spiritualiteit, architectuur, landbouw, alchemie, heilige wetenschap en ga zo verder. Wij waren hier voor uiteenlopende redenen, om ons grote lichtquotiënt in het aardse vlak te verankeren en om te handelen als leraren en Wegwijzers voor diegenen die net begonnen te incarneren of binnen liepen (walk-in) op het aardse vlak. Sommigen van ons zijn actief geweest op het wereldpodium; anderen leefden rustige levens, maar allen hebben in de één of andere capaciteit gediend.
Ons werk heeft, ten dele of de gehele periode van het laatste Grote tijdperk, iets van 25,000 jaren in lengte gevuld. Nu, met het begin van een Nieuw Tijdperk, was het tijd voor de Eerste Golf Vrijwilligers om te vertrekken, terug te treden en om hun studenten, volgers en vrienden van de Tweede Golf toe te staan om hun missies over te nemen en aan te nemen.
Nochtans, gaat er door enige weerstand te zijn aan de zijde van de Tweede Golfers om de verantwoordelijkheid van hun eigen missies aan te nemen. Zij hebben, voor het grote gedeelte, comfortabel de leraren gevolgd, woonden lezingen en sessies bij, lazen boeken die door anderen geschreven waren, en worden over het algemeen gewaar tot wat er buiten hun eigen wezens is dan bereid te zijn om dat wat er binnenin hen ligt te ontsluieren en te onderzoeken.
Het is moeilijk voor beide geweest, de Eerste Golfers en nu de Tweede Golfers, want de lichamen die zij binnengingen waren nog steeds de "oude" modellen, met een ontkoppeld DNA dat niet de vrijheid van expressie toestond waar deze zielaspecten vertrouwd mee waren vanuit de hogere dimensies van waaruit zij kwamen. Een deel van elk van hun missies was om deel te nemen aan de energieën van de uiteenlopende portalen en openingen, om hun eigen persoonlijke trillingsfrequentie uit te breiden en te verheffen en om hun innerlijke zoektocht naar zelfontdekking te adresseren om zich opnieuw met Spirit te verbinden. Velen van deze wezens hebben gedurende vele jaren geleden, zelfs decennia, aan de fysieke symptomen van wat ertoe gekomen is bekend te raken als de Ascentiegriep, in dit geval de transformatie van de fysieke voertuigen aldus de gehele mensheid in staat zou zijn om in/naar hogere gradatie voertuigen te incarneren die ontworpen zijn voor de met Licht-gevulde hogere dimensies. De mensheid werd oorspronkelijk ontworpen om bewust te bewegen tussen de verscheidene dimensies, ondertussen een fysiek bestaan handhavend. Dit doel zit nu in het proces van opnieuw ingesteld te worden voor alle levensvormen op de planeet, Te zijner tijd, zal onze wereld en al het leven op Haar zeer anders zijn dan wat er momenteel gezien en ervaren wordt.
En nu is het tijd voor de Eerste Golf Vrijwilligers om de planeet te verlaten. De golven van ascentie van diegenen die hun werk voltooid hebben heeft een aanvang genomen. Diegenen wiens zielen nu vrij gesneden worden van iedere verdere verplichting jegens het Aardse vlak keren terug naar de huizen van hun afkomst, naar de sterachtige regionen die nog steeds zo voorbij het huidige begrip en de huidige kennis gaan van de meesten van de mensheid. Het zal niet altijd zo zijn, aangezien degenen die levensspannen van werk op deze wereld doorgebracht hebben banden met de mensheid geweven hebben die degenen die zullen volgen in staat zullen stellen een gemakkelijkere tijd te hebben om hun eigen horizonten in/naar de sterren uit te breiden, de gehele mensheid uiteindelijk in/naar de hogere trillingen van 5D brengend. Sommige van deze zielen mogen ervoor kiezen door te gaan te werken met de mensheid, maar vanuit de hogere dimensies, aangezien de frequentie niveaus van sommige mensen doorgaat te stijgen, een trap naar de Hemel of de hogere dimensies creërend door hun innerlijke werk.
De Tweede Golfers moeten nu hun eigen missies aannemen, uitbreiden op dat van hun leraren en het begrip van de mensheid uitbreiden van wat er buiten de tijd en ruimte bestaat, wat bestaat binnenin ieder menselijk wezen en de mogelijkheden dat het fysieke bestaan bezit in de talrijke mogelijke middelen van expressie.
Zoals Dolores Cannon schreef, er is ook een Derde Golf van Vrijwilligers. Deze zijn de jongeren, de kinderen die geboren worden, als de Kristallen en de Regenbogen, de wonderkinderen, sommigen van wie de autistische zijn die worstelen met de lagere trillingen en diegenen die hier zijn om voor de eerste keer het fysieke bestaan te ervaren. Deze zeer pure zielen kunnen hier nu incarneren vanwege de ijverigheid en het zware werk dat lang geleden door de Eerste Golf Vrijwilligers ondernomen werd.
Laat diegenen die in het proces zijn om dit Aardse vlak te verlaten in ere gehouden worden voor hun werk en aanwezigheid hier en sta hen toe om met een welverdiend pensioen te gaan terwijl de Tweede Golf de primaire verantwoordelijkheid als Wegwijzers, Gidsen en Mentoren voor de mensheid op zich neemt.
De Derde Golf, de kinderen die hier in de incarnatie komen, zullen minder fysieke beproevingen hebben dan diegenen die hen voorgegaan zijn aangezien zij incarneren met opgewaardeerde fysieke voertuigen, niettemin zullen zij hun eigen reeks aan emotionele en mentale uitdagingen tegenkomen, door eenvoudig hier te zijn. Voor diegenen die hier gekomen zijn als een Tweede Golfer, zijn hier als een ouder of familielid, een vriend, een leraar, een gids en als een ondersteunend systeem voor deze dierbaren die de kans verdienen om hun wonderbaarlijke geschenken en talenten met al het leven te delen en door dat aldus te doen; onderschat niet jullie eigen waarde, dierbaren.
Aangezien ik de planeet verlaat (23 Oktober 2014), begin ik alle worstelingen van de mensheid te zien, van de grote oorlog tussen het Licht en de Duisternis, van het drama en het bereik van het fysieke bestaan hier, met een groeiend mededogen en onthechting. Het is alsof een groot deel van mijn ziel de wereld al verlaten heeft. Ik voel niet langer de behoefte om te oordelen of te worstelen tegen de duisternis, maar besef dat het geholpen heeft om het Licht binnenin te definiëren. Ik ben op een plaats van innerlijk evenwicht aangekomen die anderen nog binnenin zich moeten vinden. Nochtans, door daar naartoe te gaan en vanuit deze plaats te leven, veranker ik de trilling van de wezenlijkheid welke noodzakelijk is voor een ieder om voor zichzelf te ontdekken, zonder de hulp van een ander.
Het is allemaal zeer goed om een groot leraar te hebben en in diens voetstappen te volgen, maar er komt een tijd wanneer het werk van welk persoon dan ook uitgebreid en niet toegestaan moet worden om in/naar doctrine te vervallen en stilstaand te worden. Het is niet slim om goden te maken van diegenen die gehandeld en geleefd hebben hier tussen jullie in als kameraad menselijke wezens, want door dat aldus te doen, geef jij je eigen soevereiniteit en kracht op voor diegenen die jou voorgegaan zijn. Iedere opvolgende generatie is bedoeld meer te ontdekken, zelfs als het een nieuwe manier ontdekken is om de leringen van de voorvaderen te gebruiken. Geef je eigen unieke stempel aan wat het ook is dat je in het leven doet, want een ieder van jullie is een uniek gezicht aangaande het Geheel en heeft iets aan het leven aan te bieden zelfs als je nu nog niet het geloof en vertrouwen hebt in je eigen intuïtie of innerlijke wezen. Je zult het … het genoeg worstelingen gevend en voldoende doorbraken in het begrip uitoefenend.
Laat de behoefte van het ego los om alles te begrijpen voordat het gebeurt. Wanneer je eindelijk je Hogere Hart opent en je met jouw Hogere Geest verbindt, zal je begrijpen wat je moet weten, in het moment. Het is een kwestie van vertrouwen en innerlijke wijsheid, aangezien jij je verbindt met het grotere deel van Zelf welke in de hogere dimensies van het bestaan verblijft.
Ons werd verteld dat een ieder van ons bestaat als een groot multidimensionaal wezen. Aan het einde van deze week, zal ik werkelijk beginnen dit concept te begrijpen als het meeste van het zielaspect dat eerder deze levensduur van het fysieke voertuig binnenliep waarin het behuisd was, eruit loopt. Ik mag nog steeds een klein stukje van besef behouden van dit vlak, zo werd mij verteld, misschien totdat dit fysieke lichaam sterft. Niettemin, zal het meeste van wat ik ben in de zielexpressie aanwezig zijn in 5D/6D en hoger. Dit huidige leven (3D/4D) zal, voor mij, de verschijningsvorm van een droom aannemen als ik terugkeer naar de primaire focus van mijn huidige incarnatie als Lady Tazjima. Ik heb glimpen gehad in waar dit andere leven uit betstaat en die kennis zal doorgaan zich uit te breiden als mijn focus verhuist van deze wereld naar andere, naar de Pleiaden en naar de planeet Venus en daaraan voorbij.
Deze Eerste Golfers die incarneerden op de planeet en vertrokken zijn of op het punt staan om te vertrekken in de volgende vijf jaren, zullen zeer waarschijnlijk niet terugkeren aangezien hun zielen hun missies voltooid hebben en nu naar Huis terugkeren om met de volgende cyclus van leren en ervaren op andere planeten, vlaktes en dimensies te beginnen. Laat hen gaan. Zegen hen en laat hen gaan naar het volgende niveau van hun doorgaande bestaan en uitgebreidheid van bewustzijn. Te zijner tijd, zullen jullie hun sterrenpad volgen dat zij uitgezet hebben met hun voetstappen dwars door de Galaxy en het Universum, op de Innerlijke Gebieden en de Hogere Hemelen.
Mijn verhaal van Sanat Kumara en de reis van de mensheid is, natuurlijk ten zeerste beknopt. Je zou vele boeken kunnen schrijven over dit onderwerp en nog steeds niet alles behandeld hebben dat voor de mensheid verborgen werd aangaande hun eigen verleden. Iets van het verhaal is metaforisch/overdrachtelijk. Gebruik je onderscheidingsvermogen en zoek je eigen bronnen van informatie op. Ik ben geen historicus en schrijf niet op een wetenschappelijke manier maar vanuit mijn eigen begrip, dat vanuit een linkerbrein benadering niet logisch of lineair zou kunnen lijken te zijn. Veel van wat er in de wereld is, inderdaad binnenin een ieder van ons, is nog steeds een groot mysterie. Het is aan ieder persoon om in de mysterie van de wezenlijkheid te duiden en diens eigen manier voorwaarts te vinden. Vele zegeningen op dat pad van zelfontdekking voor al diegenen die na mij komen en voor diegenen die mij voorgegaan zijn.  
Ga in Vrede en deel jullie reizen met elkaar. Jullie worden nu de Leraren en Wegwijzers van de Mensheid. Neem de Mantel met gratie, doelkracht en met de kennis aan dat het nu jullie/jou tijd is om te stralen.
Namaste.
Eliza & Tazjima & Sundeelia 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten