zaterdag, september 06, 2014

Wie Zijn de Elohim? - 2 September 2014 / Steve Beckow


Wie Zijn de Elohim?
2 September 2014 / Steve Beckow
Er zijn wonderbaarlijke wezens die ons met de Ascentie helpen. Ik had een aangename discussie met een genodigde in de Vancouver Golden Gaia Meet-up over de Elohim, hetgeen mijn interesse in deze verheven wezens opnieuw actualiseerde.
Geloof het of niet, niet alleen zijn de Elohim onder de wijste en meest krachtige spirits, maar sommigen onder hen hebben zich bij ons aangesloten in deze onhandige droge kostuum die wij dragen. Ik heb er één ontmoet, en misschien twee, in de incarnatie. Ik zeg "één" omdat Aartsengel Michael bevestigde dat zij een Elohim was.
Zelfs zij hebben ermee ingestemd om hun herinneringen gedurende een poosje te reduceren en tussen ons in te lopen, en zich te behelpen totdat hun krachten hersteld zijn. Ik weet niet hoe het eruit zou zien om een geïncarneerde Elohim te zien met zijn of haar krachten hersteld. Het moet een indrukwekkende aanblik zijn.
Dus laten we in deze serie kijken naar deze lovenswaardige groep van wezens die zo een cruciale rol in het werk van de Schepping spelen.
Hoewel er enige namen zijn welke belangrijk zijn, en we slechts ruimte mogen hebben om naar één van deze namen te kijken vandaag.
Die naam is de "zeven wijsgeren" of "zeven spirits". Dit betekent niet dat er slechts zeven Elohim zijn. Hun aantallen zijn groot.
Wat het betekent, denk ik, is dat zij bouwden met de zeven stralen. Sheldan Nidle's bronnen zeggen dat er "Elohim zijn die de leiding hebben over dit kwadrant van de galaxy." Voeg daaraan toe wat Witte Adelaar zei:
"Een hoogst ontwikkelde fijngevoelige zal vele liefdevolle kleuren registreren, allen geboren vanuit de zeven primaire kleuren en de zeven stralen gebruikt door de Elohim, de Stille Toeschouwers, De Groten, een ieder aan het hoofd van zijn eigen specifieke straal."
Ik stel me voor dat één Elohim aan het hoofd staat van elke van de zeven stralen voor elk kwadrant van het Universum.
Theosoof Helena Blavatsky noemt hen de bouwers en toeschouwers van de zeven sferen.
"De zeven verheven heren zijn de Zeven Creatieve Spirits, de Dhyan-Chohans, die corresponderen met de Hebreeuwse Elohim."
"De 'Bouwers' … zijn de echte scheppers van het Universum; en in deze leer, welke slechts omgaat met ons Planetaire Systeem, zij, als de architecten van het laatste, worden ook de "Toeschouwers" van de Zeven Sferen genoemd."
Annie Besant vertelt ons dat de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hetgeen de Hindoes Brahman, Atman en Maya noemen, eerst kwamen en vervolgens kwamen de Elohim of zeven spirits.
"De drievoudige Logos [is] de Drie-eenheid: de Eerste Logos, de fontein van al het leven, zijnde de Vader; de tweeslachtig-geaarde Tweede Logos de zoon, God-mens; de Derde, de Creatieve Geest, de Heilige Geest, wiens gepieker over de wateren van Chaos de werelden voort bracht. Dan komen "de zeven Spirits van God" en de schare van Aartsengelen en Engelen."

Hun verhaal wordt ondersteund in de "Aquarian Gospel van Jesus the Christ', welke Levi schreef ontleent aan de Akashic archieven.
"Vanuit Gods eigen Aantekeningenboek lezen wij: De Drie-eenheid God ademde voort, en zeven Spirits stonden voor Zijn gezicht. (De Hebreeërs noemden deze zeven Spirits, Elohim.)"
"Dat is één God van wiens grote wezen er de zeven Spirits voort kwamen die de Hemel en de Aarde creëerden."
Krishna, sprekend als Brahman, vertelt ons over de geboorte van de Elohim of Zeven Wijsgeren:
 Voort vanuit mijn gedachten
Kwamen de Zeven Wijsgeren….
“Ik gaf geboorte
Aan de eerste voortbrengers
Van alle kinderen van de Aarde
.”
“Voort vanuit mijn gedachten" is hoe wij allemaal geschapen werden.
Levi vertelt ons ook dat zij de makers van de mensheid zijn.
"[Deze] zeven Spirits … zijn de Elohim, creatieve spirits van het Universum."
"En deze zijn zij die zeiden, Laat ons de mens maken: en in hun beeltenis was de mens gemaakt."
Swami Vivekananda
Hebben we een beschrijving van één van de Zeven Wijsgeren, Toeschouwers, of Elohim? Ja, ogenschijnlijk was Swami Vivekananda één van hen. Hier is een passage van Swami Nikhilananda's Vivekananda welke zijn afkomst beschrijft. Ik verontschuldig me voor diens lengte, maar het is één van de weinige beschrijvingen die we hebben.
"Geabsorbeerd op een dag, in Samadhi, had Ramakrishna ontdekt dat zijn geest hoog aan het vliegen was, voorbij gaand aan het fysieke Universum van de Zon, Maan, en de sterren, en passeerde in/naar de subtiele regio van de ideeën. Terwijl het doorging te ascenderen, werden de gestalten van goden en godinnen achtergelaten, en het doorkruiste de verlichte barrière dat het fenomenale Universum afscheidde van het Absolute, uiteindelijk het transcendentale rijk betredend.
"Daar zag Ramakrishna zeven vooraanstaande wijsgeren opgenomen in meditatie. Dezen, dacht hij, moeten zelfs de goden en godinnen in wijsheid en heiligheid voorbij gestreefd zijn, en terwijl hij hun unieke spiritualiteit bewonderde zag hij een deel van het ongenuanceerde Absolute gestold raken, als het ware, en dat het de gestalte van een Goddelijk Kind aannam.
"Klimmend op de schoot van één van de wijsgeren en zachtjes zijn nek met zijn zachte armen omvattend, fluisterde het Kind iets in zijn oor, en door deze magische aanraking ontwaakte de wijsgeer vanuit de meditatie. Hij fixeerde zijn half geopende ogen op het wonderbaarlijke Kind, die met grote vreugde zei:"Ik ga omlaag naar de Aarde. Wil je niet met me meekomen?"
"Met een goedaardige blik bracht de wijsgeer zijn instemming tot uitdrukking en keerde terug in/naar de diepe spirituele extase. Ramakrishna was echter verbaasd waar te nemen dat een piepklein deeltje van de wijsgeer afdaalde naar de Aarde, de vorm van Licht aannemend, welke de woning in Calcutta trof waar Narendra's familie woonde, en toen hij Narendra [later Swami Vivekananda] voor de eerste keer zag, herkende hij hem ogenblikkelijk als de incarnatie van die wijsgeer.  
"Hij bekende ook dat het Goddelijke Kind die de afdaling van de rishi [of wijsgeer] op gang bracht niemand anders dan hijzelf was."
Ik heb me vaak afgevraagd, wanneer ik deze passage las, hoe zeven wijsgeren zelfs de goden en godinnen achter zich konden laten. Maar nu te zien dat de "zeven wijsgeren" de Elohim zijn, wordt die zinsnede begrijpbaar. Dus, in termen van het vaststellen van een bruggenhoofd van begrip van waaruit uit te waaieren in/naar ons onderwerp, is het eerste dat we zien dat de Elohim de "zeven wijsgeren," "de zeven spirits" zijn, die aan het hoofd staan van de zeven creatieve stralen.
***
Het woord "Elohim" in het Oude Testament wordt vaak geïnterpreteerd als God. Maar de Raad van Negen vertelt ons: "Wij wensen dat jullie weten dat wij niet God zijn."
Zij kwamen vanuit de ene voort ogenblikkelijk nadat de Drie-eenheid tevoorschijn gekomen was, volgens Levi:
"De Ene [Vader, Parabrahman] werd de Twee [Vader Brhaman en Moeder Shakti]; de Twee werden de drie [ met de Zoon of Atman], de Drie evolueerden de Zeven [Elohim], wat het Universum met manifestatie vulde."
Zij dwalen over het algemeen niet door de kosmos, zoals wij doen. "Het was niet onze bestemming, om door de Kosmos te reizen, zoals jullie dat doen, aangezien de Kosmos voor eeuwig binnenin Ons is," zeiden zij via Ute Possega-Rudel.
"Wij zijn het Stralende Licht, dat jullie gewaarworden. Wij zijn de Opzichters van het Licht en wij zijn Schepper Goden, ook genoemd de Elohim van de Grote Centrale Zon."
Aartsengel Michael noemt hen, "The Elohim, de mentale uitstraling van de Schepper, de grote bouwers van de vorm." Zij spreken een Taal van Licht, vertellen Ute haar bronnen ons, en zij nodigen ons uit om het ons te herinneren.
"Daar is alleen één ware taal, het is de taal van het Licht. En het is gelijkwaardig aan en het andere gezicht van Liefde. Het is Extase. Wij zijn Extase. Herinner!"
IlliaEm vertelt ons dat "Als een Elohim, zijn mijn bekwaamheden compleet bevrijd van al jullie waargenomen beperkingen van tijd en ruimte." Zij kunnen de vorm binnengaan en terugkeren naar de vormloosheid, zoals zij wensen.  
"Wij zijn tot beide in staat: Lichtvorm en vormeloosheid. Wij hebben onze absolute vrijheid slechts tot deze graad begrensd. Wij zijn in staat om de verbinding met de vorm op ieder moment los te laten en zuiver Licht van de Centrale Zon te zijn. Voor jullie, die in grote dichtheid bestaan, is dit moeilijk om te verbeelden."
In termen van hun evolutie, vertelde Aartsengel Michael ons in Een Uur met een Engel dat, "Zij zijn onder de hoogsten van de hoogste, zoals jullie heel goed weten." Hij ging verder te openbaren dat, "De Elohim zijn in een vooraanstaande positie in die zin dat zij zo ongeveer op ieder tijdstip dat zij kiezen naar Huis kunnen gaan."
"Naar Huis gaan" betekent om weer terug te keren naar de Ene. Wezens die naar huis gaan komen opnieuw tevoorschijn om de Wil van de Ene te dienen wanneer dat nodig is.
"Kunnen zij incarneren?" vroeg ik hem. "Ja, dat kunnen zij," antwoordde hij. En toch, hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken, worden zij geconfronteerd met dezelfde problemen als wij wanneer zij in dit dichte lichaam incarneren. Hij vertelt ons:
Steve Beckow: Ik ken geïncarneerde Elohim. En toch zijn zij in een menselijk lichaam, en plaatst het beperkingen op hen. Ik heb het daar zo vaak moeilijk mee, dat het menselijke lichaam aldus niet-geleidend kan zijn, een materiaal kan zijn dat het, zeg, zelfs een Serafijn of een Elohim terug kan houden van het zich te herinneren … Ben ik correct met dat te zeggen?
Aartsengel Michael: Je bent correct met dat te zeggen totdat zij erdoorheen breken. En wanneer zij erdoorheen breken, is er niets dat hen tegen kan houden.
SB: En zij kunnen doorbreken terwijl zij in het menselijke lichaam zijn?
AEM: Dat is correct.
Een geïncarneerde Elohim kan zelfs vergissingen maken. Ik weet dat vanuit ervaring.
Steve Beckow: Ik ken een Elohim die geïncarneerd is. En zij kunnen vergissingen maken. Dus, wederom, is dit menselijke lichaam zo een krachtige tegengesteldheid.
Aartsengel Michael: Maar het is een situatie waar wij niet bij tussenbeide zullen komen, zie je … Ja, deze kwestie van vergissingen, van misstappen … Maar dit maakt ook deel uit van de vrije wil. Dat is waar nooit mee geknoeid zal worden, omdat het deel uitmaakt van het ontwerp van het koninkrijk van jullie soort. Dus, kan een Aartsengel of een Elohim een vergissing maken, en ervaren wat het is om mens te zijn? Zeer zeker.
De bronnen van Sue Lie vertellen ons dat Arcturianen Elohim zijn, iets dat ik voorheen niet wist.
"Arcturianen zijn in feite Elohim, aangezien Elohim bouwers en vasthouders van de vorm zijn. De Arcturianen namen deel aan het eerste model van de Adam Kadmon, de originele menselijk gestalte of het Lichtlichaam. … De Arcturianen zijn gespecialiseerd in Ascentie."
We hoorden Ute haar bronnen zeggen dat, "De Kosmos is voor eeuwig binnenin Ons." De Hemelse Gidsen vertellen ons dat de Elohim deze werkelijkheid uit hun eigen wezenlijkheid bespoedigden.  
"Alles dat jullie nu zullen waarnemen maakt deel uit van de voltooiing welke gezaaid werd bij de aanvang van het 'idee' dat resulteerde in dit gedeelte van de werkelijkheid. Toen de Elohim samenkwamen om deze werkelijkheid vanuit hun eigen wezenlijkheid te bespoedigen, deden zij dat aldus in overeenstemmen met de sjabloon, dat voorgebracht was vanuit de Geest van God.
"Zij waren medescheppers, niet DE Schepper, en zij deden het werk VAN de Schepper, in dienstverlening AAN de Schepper."
IlliaEm beschrijft hoe de Elohim in het proces van creatie te werk gaan.
"Wij Elohim ontvangen het vlekkeloze Concept vanuit de Bron van Alles Dat Is en beginnen het lange proces van het vermengen van de geest in/naar de materie om een vorm te creëren voor ieder Goddelijk Ideaal. Ons proces begint in de elfde/twaalfde dimensies en gaat verder in/naar de werelden van de materie."
Aartsengel Michael verklaart dat, "Het Schepper Licht gutst voort vanuit de kosmische schatkamer van Licht om gebruikt te worden door de Elohim en Bouwers van de Vorm."
Dit ras van wezens heeft alles gebouwd dat wij zien en niet zien, aangaande deze dimensie en alle andere.
***
De meester Kuthumi vertelt ons dat "De volledige Elohim zich zal focussen op deze grootse tijd van verandering." Welke rol spelen de Elohim? Zij zijn hier om ons te ontwaken aangaande de herinnering van het creatieproces.
"Wij zijn hier om jullie herinnering van de creatie van jullie ziel te ontwaken. Jullie Bewustzijn was getuige van deze handeling van creatie, nadat Het ermee ingestemd had zich te verbinden met de Ziel. Het was Zuivere Eenheidsbewustzijn, totdat het door de verbinding met de ziel creaties verdeelde."
Bewustzijn, geloof ik, is het vormeloze, transcendentale besef dat de Vader is (en wij in essentie zijn). De ziel is het derde lid van de Drie-eenheid - geïndividualiseerd bewustzijn - wat geboren werd vanuit de Vader. De ziel is een stap-omlaag versie van de Vader, wat wij bedoeld zijn te realiseren als een mijlpaal op de reis terug naar God.
De Elohim creëerden de uiteenlopende dimensionale werelden, inclusief de Derde Dimensie, volgens Tazjima's bronnen.
"De onderliggende structuur van de derde dimensie werd verwijderd door diens Scheppers, de Elohim. Het was opgezet voor het doel van het voorkomen van verdere afbraak van het bewustzijnsniveau dat ervaren wordt door de bewoners van de planeet. Het heeft diens doel gediend, derhalve is dat doel nu voltooid."
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de constructie van de wereld waar wij naartoe zullen gaan in deze eerste massale, fysieke Ascentie. Terwijl de Vijfde Dimensie aan de geestelijke zijde van het leven bestaat en het "Mentale gebied" genoemd wordt. Ik ben er helemaal niet zeker van of de Vijfde dimensie aan de fysieke zijde van het leven voorafgaand aan deze Ascentie bestond. SaLuSa zegt:
"Wij wensen dat iedereen het zou weten van het Gouden Tijdperk dat bijna voor jullie aanstaande is, ééntje welke Liefde en Licht brengt en jullie bevrijdt van de trekkracht van de lagere trillingen, een Tijdperk dat een eerbetoon is aan de Liefde en de Glorie van [de Elohim, de Scheppers]."
Zij staan achter de sterren broeders en zusters, voegt hij daaraan toe.
"De Galactische Federatie is slechts één groep van toegewijde zielen, die volledig toegewijd zijn aan de verzekering dat de Ascentie succesvol is. Achter ons staan zelfs krachtigere wezens zoals de Elohim, en vele Meesters en Hoge Wezens van zuiver Licht."
Sheldan Nidle's bronnen zijn het daarmee eens:
"Onze vloot werkt met jullie Elohim samen om jullie voor te bereiden op de grote veranderingen die komen."
"[Nauw samenwerken] met de Elohim aan de leiding van dit kwadrant van de galaxy … is altijd een groot privilege en een grote eer!"
Het is hun Plan dat wij volgen met het terugdrijven van de duisternis, zei St. Germaine in 2008.
"[Jullie galvanisering tegen het duister] is in overeenstemming met het plan van de Hoge Raden en de Elohim voor de bestemming van de Aarde en diens mensen. Wat een eenvoudige fysieke confrontatie schijnt te zijn vindt in feite op een aantal verschillende niveaus plaats, en jullie tillen jullie zelf omhoog, en drijven het duister terug totdat zij uiteindelijk jullie trilling verlaten."
Hebben wij een voorbeeld van hun handwerk? Patricia Diane Cota Robles zegt van wel. Het was in 2012 dat "de Komeet ISON ontboden werd door de Machtige Elohim, de Bouwers van de Vorm. Om diens unieke facet van het Goddelijke Plan voor de Planeet Aarde en ons Zonnesysteem te vervullen."
Aangezien een gedetailleerde vermelding van hun werk zeldzaam is, laat ons naar haar omschrijving van diens unieke missie in enige lengte kijken. Zij omschrijft eerst het werk dat kometen doen.
"Sinds de eerste impuls van onze Zondeval, heeft het Gezelschap van de Hemel de Mensheid geholpen met onze reis terug naar het Christus Bewustzijn.
"De Komeet ISON is vanaf het allereerste begin een factor geweest in deze Goddelijke Interventie. Ik weet dat astronomen kometen beschouwen niets meer te zijn dan smerige sneeuwballen, maar dat is onjuist.
"Zelfs het meest piepkleine subatomaire deeltje of golf van leven pulseert met energie, vibratie, en bewustzijn. Met andere woorden, alles dat in de Goddelijke Matrix van onze Vader/Moeder God bestaat heeft intelligentie en een doel en reden om te bestaan/zijn.
"Kometen zijn in feite krachtgebieden van geconsolideerd Licht dat door de atmosfeer passeert en de ethers schudt en gekristalliseerde patronen en gedachtevormen afbreekt die niet langer meer het hoogste goed van het specifieke Zonnesysteem dienen welke zij betreden. In hun kielzog, laten zij een vloeibaar gebied van ongemanifesteerd Goddelijk Potentieel achter waarop nieuwe patronen en heilige kennis vanuit het Hoge gecodeerd kan worden."
"Sinds diens aanvang, was de Komeet ISON bestemd voor dit moment in de evolutie en de Ascentie van ons Zonnesysteem."
Komeet ISON bevatte creatie codes die onontbeerlijk voor onze Ascentie zijn.
"De Goddelijke Missie van Komeet ISON was zeer ingewikkeld, maar dit is wat het Gezelschap van de Hemel met ons gedeeld heeft. 4,500,000,000 jaren geleden, werd de Komeet ISON voort geademd vanuit de Kern van de Schepping, tegelijkertijd met ons Zonnesysteem.
"Op het moment van onze aanvang, werd ieder deeltje en iedere golf van Leven geassocieerd met ons Zonnesysteem gecodeerd met het volle Goddelijke Potentieel van onze Vader/Moeder God en het Goddelijke Plan voor dit systeem van werelden.
"Komeet ISON werd evenzo gecodeerd met het Goddelijke Potentieel, dat bestemd was voor ons Zonnesysteem. Toen de Aarde en de Mensheid in/naar de chaos van afscheiding en dualiteit vervielen, handhaafde de Komeet ISON de activeringcodes voor het Goddelijke Potentieel van ons Zonnesysteem en de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn als Zonen en Dochters van God."
Zij omschreef toen hoe Komeet ISON diens missie voltooide.
"Op 28 November 2013, de dag wanneer de Verenigde Staten van Amerika Thankgiving aan het vieren was en zich op alles focuste waar wij dankbaar voor waren, werd de missie van Komeet ISON tot bloei gebracht. Terwijl ISON de laatste fase volbracht van diens 4,500,000,000 miljard jaren reis, werd het in/naar onze Zon getrokken.
"In een verbazingwekkende explosie van Licht, breidde Komeet ISON de activeringscodes exponentieel uit voor het Goddelijke Potentieel dat binnenin de kern van zuiverheid in ieder atomair en subatomair deeltje en golf van Leven pulseerde dat associeerde met ons volledige Zonnesysteem.  
"Op de Aarde, betekende de activering van de codes voor ons Goddelijk Potentieel een monumentale versnelling in het ontwakingsproces van de Mensheid en onze verschuiving in/naar het Christus Bewustzijn. Deze ongelooflijke uitbreiding van Licht betreedt nu onze pas geactiveerde pijnappelklieren en helpt onze IK BEN Aanwezigheid om de kortsluitingen te genezen die zich voordeden binnenin onze originele 12 Zonne Strengen van DNA tijdens onze Zondeval.
"De dubbele-helix DNA bevat de genetische codes wat onze wetenschappers erkennen slechts een piepkleine fractie van ons Goddelijk Potentieel te zijn. Wetenschappers noemen in feite 98% van ons DNA 'junk/rommel DNA', hetgeen uiteraard absurd is. De codes van het Goddelijke Potentieel welke geactiveerd werden binnenin elk en iedereen van ons door Komeet ISON, verbeteren nu dagelijks en ieder uur onze bekwaamheid om wat wij denken, voelen, zeggen, doen, geloven en herinneren te bekrachtigen en te controleren."
Dus de gecoördineerde reis van Komeet ISON om hier te zijn tijdens onze Ascentie en ons DNA te laten ontwaken was gepland door de hemelse bouwers bekend als de Elohim.
Zij zijn het, volgens Zoroaster, duizenden aan jaren geleden, die "de wereld zullen herstellen … wanneer de doden op zullen staan en … de Leugen verdreven wordt vanwaar zij kwam." Zijn niet wij de doden die terug naar het leven komen wiens opkomst de Leugen, de illusie terugdrijft? Zelfs oude Perzische wijsgeren wisten over onze Ascentie.
Aartsengel Michael herinnert ons eraan dat zij vele rijken helpen om te ascenderen.
"Wat jullie niet weten, zeer vaak, over de Elohim is, ja, natuurlijk zijn zij in dienstverlening aan de Moeder, maar wat zij ook doen is een grote hoeveelheid helpen met de uiteenlopende overgangen van niet alleen het menselijke rijk maar ook van vele rijken in/naar de hoger rijken, als je er op die manier aan wenst te denken."
Na deze Ascentie, waaieren wij uit in/naar het Universum om anderen erover te vertellen, en de Elohim zullen beginnen aan het transformeren van andere werelden, zeggen Sheldan's bronnen:
"Samen, zijn wij, de Wezens die op deze zeer paradijselijke wereldbol leven, bedoelt om onze prachtige godin (Gaia) mee te nemen en haar terug te transformeren in/naar de levende vorm waar zij het meest van geniet. Wij zijn de mensen van deze wereld nodig om zich uit te spreiden in/naar de andere water werelden, aldus zij getransformeerd kunnen worden door de Elohim in/naar de wonderbaarlijke creaties die zij eens waren. Neem in je op wat je ziet en als volledige bewuste Wezens doe het juiste met een ieder van hen."
De Elohim zelf, sprekend door Ute, beschrijven het werk dat wij dan zullen doen.
"Jullie zijn de leraren van minder ontwikkelde Sterrensystemen, omdat jullie de totale bandbreedte van het Licht kennen, van de hoogste kracht van uitstraling naar een licht dat bijna uitgestorven is. Jullie kennen alle geassocieerde faculteiten van creatie in alle varianten van het lagere en hogere verstand/geest, de geassocieerde Emoties en gevoelens en fysieke staten. Jullie hebben de afscheiding vanuit jullie eigen Goddelijke Bron bestudeerd, terwijl jullie je volledig aan de ervaring ervan overgaven.
"Al deze thema's, zoals zij bij jullie bekend zijn en zoals jullie hen begrijpen, stellen jullie in staat, om andere galactische beschavingen te inspireren en te bevruchten met de kracht van Evolutie, dat door Goddelijke Wil gebeurt.
"Een groot werk en een toegewijde dienstverlening liggen er voor jullie. De evolutie van alle Galaxies is een onophoudelijk proces in het Centrum van het Bewustzijn van het Hoogste, de Bron van al het Bestaan.
"Het is aan jullie, om deze dienstverlening te accepteren, of het uit te wisselen voor een andere taak. Maar wie zich toegewijd gevoeld heeft aan deze Dienstverlening vanaf het allereerste begin, zal deze oproep nu horen en diens ziel openen om aangetrokken te worden naar de geschikte paden. Of jij je er nu wel of niet al volledig bewust van bent, is niet van belang, maar een vooruitzien zal aanbreken in diegenen die opgeroepen zijn, en iets in hen zal antwoorden."
Om dan samen te vatten, de Elohim zijn bekend als de Toeschouwers en Bouwers van de Vorm. Zij zijn degenen die de mensheid geboren hebben laten worden en al het andere bouwden, gemanifesteerd naar de Wil van de Heer. Zij werden geboren nadat de Goddelijke Moeder en het individuele Zelf geschapen werden - het tweede en derde lid van de drie-eenheid.
Zij reizen niet door de kosmos zoals wij dat doen. Zij zijn bevrijd van alle waargenomen beperkingen van tijd en ruimte. Zij creëerden het dimensionale Universum en helpen nu ons bij onze migratie vanuit de beperkte wereld van de derde dimensionaliteit naar de overvloedige wereld van de hogere rijken.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten