maandag, september 01, 2014

De Arcturiaanse Groep - ALLEN zijn In en Van de ENE - 31 Augustus 2014


De Arcturiaanse Groep
"ALLEN zijn In en Van de ENE"
31 Augustus 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep komen wederom om jullie te begroeten tijdens deze tijden van schijnbare verwarring en verandering. Jullie zijn krachtige wezens van Licht maar wanneer in het fysieke, herinneren jullie je dit niet. De menselijke ervaring is er de oorzaak van dat velen van zichzelf denken eenvoudig van vlees te zijn dat zal sterven en dat niets is na de dood. Vanwege dit, streven deze dierbaren vaak genadeloos naar levens die alles omvatten waarvan zij geloven dat het goed en belangrijk is ongeacht de consequenties. Jullie horen vaak de zinsnede; "Je hebt slechts één leven dus leef het ten volste". Wel ja, leef het welzeker ten volste, hetgeen betekent het in een bewustzijn van waarheid te leven en niet dat van de menselijke concepten. Jullie hebben welzeker één leven op Aarde … één per keer.
Jullie hebben allemaal honderden aan levensspannen geleefd. Jullie die deze boodschappen lezen en ermee resoneren zijn oude zielen. Weet dat jullie in staat zijn te resoneren met de energie van de hogere waarheden omdat zij jullie bereikte staat van bewustzijn zijn … anderszins zouden boodschappen van waarheid geen zin maken. Energie stroomt en resoneert met gelijke energie, wat het waarom is dat jullie nu ontdekken dat bepaalde mensen, voedsel, entertainment enzovoorts niet langer belangrijk schijnen te zijn … jullie resonantie is veranderd terwijl deze dingen dat niet deden … jullie resoneren niet langer meer met hen.
Wij komen wederom om over Liefde te spreken, maar deze keer met betrekking tot Liefde van zelf. De meeste menselijke wezens dragen een gevoel van zelfhaat of een laag zelfrespect hetgeen zich vaak buitenwaarts manifesteert via handelingen van geweld, zelfmoord, misbruik en acties van een negatieve aard of in een lagere graad in de weigering om hulp, geschenken, complimenten of Liefde te accepteren.
Om lief te hebben in de hoogste betekenis, moet je eigen zelf daarin omvat zijn hetgeen vaak bewijst moeilijker te zijn dan de handeling om van anderen te houden. Als een individu begint te ontwaken, wordt deze zich bewust van vroegere ervaringen waar hij/zij faalde om aan het kenmerk tegemoet te komen … herinneringen van het zeggen of doen van dingen welke hem/haar nu schokken. Hij/zij wordt zich zeer bewust van het menselijke falen en begint om zichzelf te vergelijken met wat hij/zij gelooft dat hij/zij "zou moeten zijn". Iedere keer dat hij/zij leest of hoort hoe een persoon van zichzelf moet houden, hoort hij/zij een kleine stem die zegt; "Oh, maar herinner je dat jij dit of dat gezegd hebt … je bent niet waardig van Liefde. Jij bent een slecht persoon".
Vergiffenis is de eerste stap in het houden van jezelf. De basis voor vergiffenis is het begrip dat een persoon alleen kan leven en handelen vanuit diens bereikte staat van bewustzijn. Kwesties die schaamte creëren resulteren vanuit handelingen die genomen werden in een andere staat van bewustzijn … je bent niet langer in diezelfde plaats wat het waarom is dat je met schaamte mag reageren betreffende sommige vroegere acties … je neemt nu vanuit een geheel nieuw niveau waar.

Menselijke wezens leren van vallen en opstaan in de vroege fasen van de evolutie hetgeen is waar karma helemaal over gaat. Karma is eenvoudig het balanceren van de energieën, een manier om alle facetten van wat voor specifieke energie een individu dan ook in beweging gezet heeft te leren en te ervaren. Op het één of andere punt in het evolutionaire proces, is karma niet langer meer nodig omdat je vanuit een hoger niveau begint te leven en van binnenuit onderwezen wordt.
Als serieuze studenten van de waarheid hebben jullie gemediteerd, Licht sturend naar Gaia en Haar Koninkrijken, en deden waartoe jullie gegidst werden om te doen en te bestuderen. Echter, velen van jullie hebben nooit jullie zelf of waargenomen fouten en acties echt vergeven, of serieus en bewust overwogen wat het betekent om van jezelf te houden. In plaats daarvan, wordt het idee van het houden van zelf terzijde geschoven en genegeerd terwijl jullie persoonlijke gevoel van zelf (ego) doorgaat de overtuiging rond te dragen van "onwaardig" of "minder dan" te zijn zoals een zware bal en ketting, levensspanne na levensspanne.
Zelfs voor geroutineerde spirituele studenten, mag het idee van zelfliefde ongepast en als een ego handeling aanvoelen … wat het niet is. Deze gevoelens representeren eenvoudig een driedimensionaal concept van wat het betekent om van je zelf te houden. Met het oog op het feit om dieper te verhuizen in/naar leven, bewegen, en je wezen in de hogere frequenties van waarheid en Liefde te hebben, moeten jullie jezelf daaraan toevoegen want ALLEN zijn in en van de Ene … jij net zoveel als ieder ander ongeacht hoe "heilig" anderen ook mogen lijken te zijn.
In jullie tijden van stilte en meditatie, maak er een oefening van om door al jullie chakra's heen te gaan, het gouden/witte Licht omlaag brengend door iedere chakra van bovenaf de kroon met de intentie dat iedere chakra geopend, opgeruimd, gebalanceerd en uitgelijnd wordt als het Licht er binnenkomt. Wanneer je de zonnevlecht bereikt welke de zetel is van de persoonlijke identiteit, schenk speciale aandacht aan het in ere houden van Zelf, jouw intentie verklarend om alle oude energieën die nog steeds vastgehouden worden en als blokkades binnenin dit chakra handelen op te ruimen en los te laten. De herinnering van de één of andere persoon of ervaring mag in/naar jouw besef naar boven komen wat aangeeft dat er iets opgeruimd moet worden. Je mag je de één of andere ervaring of persoon herinneren die gevoelens van gebrekkigheid of zelfhaat activeert. Of er nu wel of niet iets naar de gedachten komt in deze tijd, verklaar je intentie om met Liefde alle negatieve energetische koorden los te laten die nog steeds aan jou vast mogen zitten van mensen of situaties in dit leven of vroegere levens. Visualiseer het Licht dat jouw gehele wezen overstroomt en specifiek de zonnevlechtchakra en laat het dan allemaal los.
Houden van jezelf refereert niet naar houden van het ego zelf, hoewel je ook moet leren om dat deel te accepteren en niet te weerstaan. Het ego zelf is niet echt voor jou, maar is een waargenomen, onjuist gevoel van zelf dat gedurende geleefde levensspannen opgebouwd werd binnenin de overtuigingen van afgescheiden te zijn van de Bron en alle anderen. Van zelf houden betekent jouw Goddelijke natuur erkennen en iedere misstap die genomen werd terwijl je hier ontwetend van was te vergeven. Houden van zelf betekend de moed te hebben om toe te geven wanneer je het verkeerd hebt terwijl je niet op jezelf scheld betreffende de één of andere kwestie van het verleden. Houden van zelf betekent om te leven vanuit wie en wat je werkelijk bent ondanks de verschijningsvorm/het uiterlijk. Het is een terugnemen van de ingeboren kracht die je onbewust toegestaan hebt om van je afgenomen te worden.
Tijdens het proces van het leren van zelf te houden, probeer te vermijden om in/naar de weerstand te gaan met betrekking tot de gedachten die in/naar jouw besef mogen komen. Wanneer een spirituele student diens Goddelijke Natuur begint te herkennen en te erkennen, ontdekt hij/zij vaak dat daar ook die vastberaden egostem komt welke fluistert hoezeer hij/zij tekortschiet aangaande de waarheden die hij/zij aan het leren is en herinnert hem/haar aan de vele manieren waarop hij/zij heeft laten zien dat zijn/haar natuur niet Goddelijk is. Er zal een verleiding komen om deze gedachten te weerstaan, jezelf vertellend; "Ik moet deze stem niet toestaan om mij te regeren. Ga weg, ik zal deze gedachten niet accepteren," enzovoorts.
Weerstand geeft eenvoudig kracht aan deze onpersoonlijke ego suggesties. Een betere innerlijk antwoord zou zijn; "Ja, ik heb van mezelf geloofd onwaardig te zijn, en ja, ik draag nog steeds schuldgevoel en gevoelens over bepaalde dingen die ik in het verleden gedaan heb, maar ik kies er nu voor om deze oude energieën los te laten en immer dieper te verhuizen in/naar een besef van wie en wat ik echt ben … om te accepteren dat IK BEN DIE IK BEN."
Leren om de onzin van het ego te her/erkennen zal jouw geloofsysteem beginnen te verschuiven. Het zal niet lang duren voordat jij jouw gebruikelijke denken geherprogrammeerd hebt en begonnen bent om op de waarheid te vertrouwen omdat je nu beseft dat je niet alleen de kracht en aanwezigheid hebt om te zijn wie je bent en om te doen wat je kwam om te doen, maar dit ook bent.
Voor het meeste, komt verandering niet in één nacht tijd, de programma's van afscheiding en dualiteit zijn lang op hun plaats geweest … programma's die jullie geleid hebben om te accepteren dat jullie minder dan anderen waren en dat alleen diegenen met geld, het juiste uiterlijk, en macht, onderwijs, of "heiligheid" belangrijk of waardig van Liefde waren. ALLEN zijn in en van de ENE. De verschijningsvormen en omstandigheden van het dagelijkse leven voor elk en ieder persoon heeft te maken met hun pre-incarnatie keuzes.
Jullie zijn gereed dierbaren, gereed om jullie zelf te omhelzen en feitelijk te beginnen van jullie zelf te houden door te erkennen dat jullie Wezens van Licht zijn die leren en evolueren via de derde dimensionale verschijningsvormen.
Wanneer jullie eenmaal de deur van het houden van zelf als ZELF ontsluiten, zullen jullie ontdekken dat dit de lang verborgen sleutel is, de Heilige Graal, verborgen waar niemand het vindt totdat zij gereed zijn, en aldus openen jullie de weg naar Goddelijke Liefde en al diens kwaliteiten om oneindig binnenin en buitenom te stromen.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten