dinsdag, september 30, 2014

Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie - 27 september 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie
27 september 2014 / Rita Pulmans
 

Geliefde Aartsengel Michael,
Men heeft een vraag, dit over orgaan donatie, namelijk wanneer is een mens echt dood, overleden dus? Is dit reeds bij hersendood of niet?
Als ik (Rita) deze vraag voorleg, wanneer is een mens dood, overleden, dan zegt AEM: De mens is nooit dood. En het woordje over-leden … je bent als het ware over je lijf en leden heengestapt (dit zegt hij een beetje glimlachend, aan de hand van deze woordkeuze). Over je leden heenstappen is instappen in het "echte" leven. Wat niet wilt zeggen lieverds dat jullie dit leven als echt ervaren.
Rita: Oké, zeg ik, maar ik wil even bij de vraag blijven, wanneer is het lichaam dood?
AEM: Lieverds, het lichaam is nooit dood, daar er trillingen zijn, herinneringen, werelden gecreëerd zijn door de geest van het lichaam en de ziel. Daarom blijven deze trillingen van gedachten, al jouw cellen, je organen, je lichamen (je hebt er meerdere, dat weet je reeds) steeds "levend" in de "ether" zeg maar.
Rita: Oké Michael dat begrijp ik, een andere vraag dan maar.
Wanneer kan men een orgaan wegnemen zonder dat de persoon daarvan "last" heeft. In die zin dat de persoon nog bewust alles meemaakt of zelfs niet echt is overgegaan!
AEM: Overgegaan is een beter woord.
Rita: Oké.
AEM: Een persoon is geest, ziel, lichaam, substantie en "goddelijke trilling". Alles wat trilt, beweegt. Is beweging dood? Is beweging stilstand? Is beweging onbewust?
Daarom dient orgaantransplantatie met de grootste zorg vervuld te worden; op een manier die nog niet kenbaar is in de wereld.
Mooi, de vraag die hier gesteld is. Ik zal deze vraag toelichten, verlichten en bijlichten. De kernvraag hier is: "Mogen en kunnen wij zomaar beslissen over het leven".  Het leven van onszelf en de ander.
Ja en neen.
Ja, in de zin van het leven is kostbaar, het leven dient gekoesterd, het leven dient gerespecteerd en geëerd te worden.
Vandaar dat men met orgaandonaties, transplantaties en alles eromheen zeer zorgvuldig dient om te gaan. Niet enkel vanuit het standpunt van het reeds overlijden van die persoon, maar ook vanuit het punt dat men levende organismen belast met de energie en herinnering van die persoon (en deze herinnering gaat veel verder dan dit leven alleen). Dit dient met "care" (Rita: behartiging, zorgvuldigheid), liefde, respect en zeer subtiel behandeld te worden. Vanaf de beslissing van aanvaarding van een orgaan door de mogelijke ontvanger, alsook bij de persoon die als orgaangever fungeert.

En deze laatste, wie is dit?
Daarmee bedoel ik Aartsengel Michael te verwoorden dat jij of jij of jij, niet weet of bij jou of jou morgen een orgaan zal worden weggenomen (hetzij volgens wettelijke bepalingen, hetzij door persoonlijke toestemming).
Wat ik Aaartsengel Michael hier in al zijn complexiteit tracht uit te leggen is niet makkelijk te begrijpen, daar men in de medische wereld nog steeds niet helemaal door heeft dat een lichaam geen "ding" is, evenmin als de organen, en dat men deze zo maar niet van de ene persoon naar de ander kan verplaatsen zonder de nodige "care", voorzorgen en belangrijke behandelingen vooraf.
Deze behandelingen bestaan uit o.a. rituelen (zie het artikel van Gabriele Levin-Gaastra hierover).
Het orgaan dient, voordat het wordt ingebracht, helemaal vrij te zijn van de donor, omdat anders alle gegevens van die donor mee worden afgeleverd! Geluk zult u hebben als het een minzaam persoon was/is. Maar wat als het een minder "mooi" mens was/is? Daarom geliefden is het zeer raadzaam om jullie, en ik spreek vooral tegen de medische wereld, hierin te verdiepen. En met verdiepen bedoel ik Aartsengel Michael echt werkelijk alles uit te graven van top tot teen, van top naar bodem (bottom, zegt hij).
Rita: bottom, = onderzijde. AEM bedoelt hier zeker het onderbewuste mee.
AEM: De mens bestaat uit meerdere lichamen, hier ga ik niet over uitweiden. De mens is een uniek wezen, ieder op zich met unieke eigenschappen die op uw unieke lichaam gebaseerd zijn, het lichaam waarin jij trilt.
Brengt men deze trilling (via een orgaan) in het lichaam bij een ander, dan wordt er wel wat in werking gezet! Dan trillen of zeg ik AEM "botsen" jouw trillingen met de trillingen van deze persoon, dit orgaan.
Dit is wat de meeste "afstoting" veroorzaakt. Dat jouw lichaam dit niet aanvaardt als zijnde een eigen trilling, een eigen Zijn. Daarom is het dat men immuun verlagende medicatie (immuunsuppressie) dient te geven, zodat het orgaan niet afgestoten wordt. Dus om het verwerpen, het niet ontvankelijk verklaren van het orgaan, de trilling in/van het orgaan op onnatuurlijke wijze tegen te gaan.
Hier dient nog veel werk verricht te worden, vooral op het vlak van gever en ontvanger. Op allerlei manieren en op allerlei gebieden, zowel op het lichamelijke als op geestelijke en spirituele vlak en op en naar het lichamelijke stelsel van en naar de persoon als ontvanger en schenker.
Ik Aartsengel Michael spreek hier doelbewust van schenker, daar de persoon die beslist om een orgaan te schenken, dit doelbewust dient te doen. Niet enkel met de bedoeling als hulp, maar met de bedoeling om dit orgaan ook echt te leveren in een "blanco" toestand. Deze blanco toestand van het orgaan dient eerst verkregen te worden vooraleer men deze inplant in het andere lichaam. Alsook dient het lichaam van de ontvanger reeds voorbereid te zijn hierop!
Nu heb ik Aartsengel Michael nog steeds jouw vraag niet beantwoord geliefde. Wanneer is men overgegaan, overleden, dood zoals jullie zeggen.
Een lichaam, weet je, bestaat reeds in de ether vooraleer het geconcepteerd wordt. Een menselijk lichaam is een goddelijke creatie, dewelke een goddelijke trilling is die voorafgaat aan de menselijke conceptie. Deze goddelijke conceptie/creatie is reeds.
Dan volgt de menselijke conceptie in/binnen het lichaam van de moeder (de vader is de donor en de moeder is de ontvanger zegt hij al glimlachend), maar met het verschil dat de keuze hierin zelf is gemaakt door het "ontvangen" kind.
Het wezentje dat groeit in de buik van de moeder heeft vóór de geboorte in afspraak en samenspraak met God en met de donor en ontvanger (vader en moeder) reeds deze afspraken en uitwisseling gemaakt vér voor de geboorte van deze drie mensen, die willen samenkomen op het aardse niveau.
Maar dit alles terzijde, dit wens ik even te expliceren, dat alles komt vanuit een bron, de Bron van Eenheid.
Het is een heel belangrijk gegeven dat deze wederzijdse afspraken met respect behandeld dienen te worden, daar dit alles ook weer te maken heeft met allerlei trillingen op dit menselijk toneel.
Oké, ik aartsengel Michael ga even terug naar de vraag; Wanneer is een persoon echt overgegaan, niet meer bewust van zijn menselijk lichaam, in zijn menselijk stelsel, in zijn menselijke omgeving.
Dit is een zeer penibele vraag. Daar ik, AEM, jullie tracht uit te leggen dat dit alles een zeer complexe materie en niet een materie kwestie is. In de materie is het zo dat als de dokters je hersendood verklaren dat je dan dood bent, punt.
Nee dus, en dit is het grote punt. Een mens is pas overgegaan naar de ander kant, als deze VOLLEDIG is losgekomen van het lichamelijke omhulsel. Maar niet enkel dit. De etherische sfeer en zijn/haar etherische lichaam of omhulsel is nog wél degelijk verbonden met het orgaan dat verder leeft in de donor.
Dit wil zeggen dat alle herinneringen, horende bij de donor, deze persoon, alle informatie bevat van al de vorige levens tot en met het gegeven van beleving in het "hiernamaals" (als het hier een overleden persoon betreft). Bij een levend persoon is dit nog ingewikkelder. Maar ik AEM blijf hier even bij de overleden personen.
Wat betekent dit geliefden? Dat A) wanneer het lichaam overleden is, nog steeds het etherische omhulsel bestaat waarin de overledene kan vertoeven, met alle gevolgen van dien. 
(Rita:  AEM zegt hier wel kan, daar dit niet altijd noodzakelijk bij iedere getransplanteerde zo is vermoed ik?)
(AEM: Dit hangt af van de afspraken die jullie hierover gemaakt hebben vanuit jullie Samenzijn in de Hogere wereld.)
B) Het geestelijk lichaam is weer een heel andere kwestie. Ieder mens heeft een geestelijk lichaam of een Geest. Deze geest is de director(regisseur) van al je leven, je doen en laten en dies meer. De geest sterft nooit.
De geest, verbonden met de donor, zal/kan zich deels mee verplaatsen in het lichaam van de ontvanger!
Wat houdt dit in geliefden.
(Rita: Hier spreekt AEM weer van "kan". Dit hangt weer af van de afspraken hierin?)(AEM: inderdaad geliefde.)
Dit houdt/kan een soort  van "gespletenheid" inhouden, of een gevoel van in stukjes te functioneren, dit vanuit de ontvanger (de geest van de donor dient hierin ook teruggetrokken te worden zegt Hij)
Hoe moet dit behandeld worden. Door met respect en overgave in gebed, contemplatie en in gesprek te gaan met de donor uit/in dankbaarheid en hem/haar de herinneringen van dit orgaan etc., in de geest terug te schenken!
Dit is echt nodig geliefden. Doe dit desnoods in een mooi sjamanistisch ritueel, meditatie, of wat dan ook, maakt niet uit, maar doe het!
Wat ook zeer belangrijk is voor de ontvanger, is dat het DNA van het orgaan in overeenstemming gebracht wordt/dient te worden met jouw eigen DNA, daar iedere DNA structuur weer uniek is, en ook op deze unieke manier in goddelijkheid trilt.
Ziet u geliefden waar ik AEM naartoe wil? Ik wil jullie duidelijk maken dat men met het allergrootste respect en liefde dient om te gaan met organen. Ik Aartsengel Michael spreek hier vooral naar de medische de medische wereld toe. Ga niet met organen om alsof het "dingen" zijn. Een "leven gevend" ding of wat dan ook.
Ga veel verder dan dit en verdiep jullie in de eigenschappen van de mens en het leven zelf. Het leven omvat veel meer dan een overdracht van een orgaan naar een lichaam.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken op aanvraag.
Rita: Geliefde Michael, hier heb ik nog wat vragen over. Is het zo dat men als men een transplantatie nodig heeft of krijgt, dat men dit vooraf van voor de geboorte in de ether of geestelijke sfeer reeds heeft besproken als donor en ontvanger? Dat men dit zo heeft afgesproken om bepaalde zaken "uit te werken" of te ervaren? En dat dit niet enkel bezien kan worden vanuit het standpunt of dit wél dan niet goed is voor gever en ontvanger vanuit het etherisch, geestelijke en spiritueel opzicht. Wij hebben toch een vrije keuze hierin? Is dit zo?
Is het zo dat wanneer een orgaan wordt geschonken vanuit liefde (want dit is een grote vorm van liefde, vind ik) dit een prachtige daad is, als men alles in acht neemt, zoals u geliefde Michael hierboven beschrijft, dit een gegeven is wat kan. Ikzelf vind de methode van het  "klaar maken van het orgaan" die *Gabriele Levin Gaastra aanreikt zeer nuttig! (zie link)
Want als we dit alles goed in acht nemen en niet zo maar roekeloos organen verwijderen en inplanten, maar dit alles vanuit het grootste liefdesaspect bekijken en benaderen, is dit toch een liefdesdaad op zich?
Aartsengel Michael:
Geliefde ziel,
Dit gaat inderdaad veel verder dan het lichamelijk aspect. Dit is meestal in samenspraak tussen twee zielen, wezens, dit vanuit liefde of intentie of wat dan ook. Omdat jullie een vrije keuze hebben om te doen en te laten wat jullie verkiezen, zal er niemand zijn die hier over te oordelen heeft, daar onze geliefde Vader/Moeder geen oordeelt velt!
Door bewustzijn in deze hele gevoelige "materie" te verkrijgen, zullen jullie transplantaties in de toekomst veel meer vanuit een hoger bewustzijn verrichten, indien deze nog nodig zouden zijn.
Alles is aan sterke verandering toe, en deze gegevens van transplantatie moeten/mogen ontdaan worden van alle leugens en onwaarheden hieromtrent. Belangrijk is dat jullie de gegevens respecteren, dat gebed, meditatie, rituelen, bewustzijn in het brengen van ontlading van het orgaan en ontvangen van het orgaan vanuit/in de grootste liefde, zeer belangrijk is!
Laat na, geliefden, om een oordeel te vellen over deze kwetsbare materie op welk vlak dan ook en laat vooral de liefde aan de top en "bottom" staan van het algehele gebeuren. Bewustzijn brengend in liefde, met liefde, voor liefde, door liefde en vanuit liefde, is de taak van jullie allen hierin.
Vergeet niet te denken en te voelen vanuit een mens die in nood is, of het nu de gever of de ontvanger is.
Ik dank u
Aartsengel Michael.
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, Ik heb aan de hand van deze boodschap nog een vraag gekregen van iemand namelijk :
Geliefde AEM,
Ik heb ooit vernomen dat - als een orgaan uit een lichaam verwijderd wordt - de persoon die overgegaan is, hier last van kan hebben, omdat die ziel niet de kans heeft gekregen om de persoonlijke informatie - de blauwdruk - uit dat orgaan te halen.
Is het inderdaad zo dat een overgegane ziel zijn/haar blauwdruk uit "het vlees" haalt en als hij/zij daar niet de kans voor krijgt, zal die ziel dan een stukje van zijn/haar blauwdruk missen en daar problemen mee krijgen?
Zou u deze vraag even willen belichten. Dank u.
Aartsengel Michael:
Geliefde kinderen van de Zon,
Zoals ik reeds zei is dit een zeer kwetsbare materie en niet materie. De verlangens en de indrukken en alles omtrent dit gegeven van orgaanwisseling is een zeer, zeer complex gegeven, dat echt niet 1-2-3 uit te leggen valt.
Als antwoord op bovenstaande vraag dien ik Aartsengel Michael, het aan mijn confrater Aartsengel Metatron voor te leggen, de specialist ter zake. (zegt hij al glimlachend).
***
Aartsengel Metatron:
Geliefden van de Zon,
Een lichaam bestaat uit een complexiteit die nog steeds niet tot in de puntjes is begrepen, laat staan is "uitgedokterd", achterhaald. Waar bv. kom ik vandaan en waar gaat mijn Essentie naar terug, is al een gegeven op zich om er dagen over uit te wijden. Doch geliefden, ik Aartsengel Metatron zal jullie hierop zo duidelijk als mogelijk in mensentaal van antwoord dienen.
Het is in mensentaal zo moeilijk te verwoorden, dat in een mensen-ziel zoveel gradaties aan belevingen zijn, dat jullie zouden tollen van de mogelijkheden van keuzes in bestaan en bestaansrechten, die jullie wensen en kunnen nemen. Wensten aan te nemen.
Wat bedoel ik hiermee te zeggen. Dat jullie reeds je eigen keuzes gemaakt hebben, voordat jullie nog maar 1 cel hebben laten delen in de moederschoot. Eigen keuzes hebben gemaakt in/naar elk verband naar het aardse leven toe.
Er is een afspraak van meerdere zielen in/vanuit jouw zielsverband of een zielencluster gemaakt. Deze zielen in de zielenclusters zijn in liefde verbonden met elkaar. Zij bevatten jullie Hogere Zelven, jullie Hogere Zijns-Wezen. Vanuit deze zielencluster ontstaan vervolgens splitsingen en zo zijn jullie verder en verder op de Aarde aanbeland.
Tijdens de aanwezigheid in jullie Hogere Zijn, in jullie zielencluster of zielsgemeenschap, hebben jullie allerhande afspraken gemaakt om verder in evolutie te treden. Weliswaar de keuze makend om in evolutie een paar treden naar de dualiteit toe te treden. Deze gaf jullie de mogelijkheid om te beleven, uit te vinden, hoe jullie nog meer jullie liefde voor en met elkaar konden delen.
Delen! Begrijpen jullie nu het woord delen, geliefde kinderen van de zon. Delen is zelfs delen in jullie levende materie, in jullie ervaringen om zelfs in het "vlees" te willen/kunnen delen. Dit niet zo maar, neen!
Deze liefdesafspraken zijn zo diep doordrongen vanuit het goddelijke gegeven, dat zelfs dit, "een gave" van de donor en "een aanvaarding" van de getransplanteerde, vanuit grote liefde is. Dit voor en met elkaar, in verwevenheid en vanuit deze ervaring.
Onvoorwaardelijke Liefde ervaren is een geschenk van de ene ziel naar de andere (weliswaar vanuit EEN zielencluster, dus vanuit de EENHEID binnen de cluster). Dit naar de stof toe in dit leven, naar het stoffelijk omhulsel toe.
Even vermelden dat ook hier weer vele gradaties verkozen worden in ervaring, zijnde: blijf ik bij de ontvanger (dit in mijn etherisch lichaam) of ga ik weer op in het geheel? (Dit als voorbeeld, zegt Aartsengel Metatron.)
Geliefden, als jullie een geschenk krijgen aangeboden, ga je het dan verwerpen? Weggooien als het ware? Zelfs als dit geschenk vanuit de diepste liefde jou is aangeboden? Dan draag je het geschenk in liefde en is dit vanuit deze liefde tot het jouwe eigen gemaakt. Althans, zo zou het moeten zijn.
Doch geliefde het gaat veel verder dan dat. Er zijn als antwoord op je vraag, geen concrete antwoorden te geven, daar elke menselijke ziel, elke menselijke beleving vanuit een ander gegeven, vanuit haar/zijn keuze aan ervaring, een donor (schenker) of ontvanger zal zijn.
Daarom geliefden is het noodzakelijk om niet, ik herhaal NIET te oordelen over deze keuzes, laat staan er zaken aan op te hangen vanuit angst en onmacht, vanuit afkeuren en veroordelen. Er is geen oordeel naar de keuze van je Hogere Zelven. Er is geen oordeel naar de keuze van je broeder of zuster die vanuit haar/zijn grote liefde weet dat dit haar/zijn keuze is/was, vanuit de zielencluster, vanuit het Hoger Zelf.
Dit neemt niet weg geliefden dat er zeer zorgvuldig dient omgegaan te worden naar de schenker, de donor.
Het "vrijmaken" van de energieën die men vanuit liefde deelt, bestaat niet. Deze liefde blijft eeuwig bestaan. Wat wél kan geliefde zielen, is zorgen dat de donor, de schenker, in vrede en liefdevol omringd door geliefden, dient "vrij" gemaakt te worden. Vrij van de aardse verbondenheid, zodat de ziel zijn/haar weg kan vervolgen.
Dit deed men al in lang vervlogen tijden en op een zeer mooie manier. Men begeleidde de ziel naar het "hiernamaals" of ik Aartsengel Metatron zeg liever het niveau van bestaan, door bepaalde zeer krachtige rituelen. Men gaf de ziel de tijd om zichzelf bijeen te rapen zeg maar. Hierin is nog veel te doen geliefden. Een stervensproces is geen clean gebeuren in harteloosheid, neen! Het dient met de grootste zorg omringd te worden vanuit de grootste liefde.
Ik Aartsengel Metatron hoop aan je vraag voldaan te hebben.
 

Channeling van Rita Pulmans.
 © Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Betekenis zielen cluster
Wat zijn groepszielen? Groepszielen zijn clusters van verwante zielen die op reis zijn naar hetzelfde doel en op die reis elkaar aanvullen als een soort cellen in een honingraat. Ieder met eigen eigenschappen en eigen kwaliteiten. In zo’n groepsziel kun je verschillende niveau’s onderscheiden. Er is een niveau waarop je een eenheid van twaalf zielen kunt onderscheiden. Dus een verbondenheid tussen twaalf zielen in een groep die er sterk is. Zo sterk dat de ontwikkelingsgang van één ziel invloed kan hebben op die van een ander zonder dat die ander aanwezig is in dat leven. Dus bijna een organische verbinding. Zo’n groepsziel van twaalf kan weer deel uitmaken van een groter samenwerkingsverband, zodat je ook grotere clusters kunt onderscheiden die samenwerken op een minder intens vlak dan op het niveau van de twaalf. In een groepsziel van twaalf zit een hele diepe onderlinge verbondenheid, op een bepaalde manier zijn ze één. Daarnaast is het zo dat je heel veel zielsverwanten kunt hebben die een vergelijkbaar pad volgen als je zelf, die samen op reis zijn, en die elkaar ook vaak zullen tegenkomen.
Zo’n groep kan bestaan uit honderd of meer zielen die gemeenschappelijke spirituele doelen hebben en in de loop van hun aardse incarnaties gemeenschappelijk thema’s aan het uitwerken zijn. Omdat ze elkaar daarin ook pijn berokkenen, komen ze ook weer terug bij elkaar om dat te herstellen.
 

***
Oth
Channeling van Ellen Rauh
Orgaandonatie is een zielscontract
Als iemand een orgaan afstaat aan een mens – weet dat dit een zielscontract is. Als de persoon die een orgaan afstaat, bewust is van zijn zielsverbinding, zal zijn orgaan gaan naar iemand die een bewuste zielsverbinding heeft. Als iemand geen zielsverbinding heeft, zal het orgaan gaan naar iemand die geen zielsverbinding heeft, maar ook dit is geen wet. Het kan maar zo zijn dat iemand met een hoge zielsverbinding een orgaan afstaat aan iemand die geen zielsverbinding ervaart. Doordat deze persoon dit orgaan ingeplant krijgt, wordt hij blijvend ondersteund door de zielsverbinding van de ander. Zie het als een hoge vorm van liefde. Het is maar net waar jullie van overtuigd zijn.
De verbindingen en de connecties gaan veel verder dan mensen onder elkaar. Zie het als een support. Weet dat de persoon die de organen afstaat en een zielsverbinding heeft, dat dit niet een belemmering is om over te gaan naar andere sferen.
Lieve mensen, jullie zijn zoveel sterker dan jullie denken. Materie is materie. Diegene die organen afstaat en enorm gehecht is aan materie, zal door de orgaandonatie in de materie blijven hangen. Diegene die geen waarde hecht aan materie – toch niet een overmatige – die zal belemmering ondervinden bij het overgaan, als hij organen afstaat. Zie het ruimer, ruimer en ruimer. Er zijn zelfs zielen die organen afstaan en daardoor terechtkomen bij mensen die hen helpen om over te gaan. Alles heeft een andere kant en het zal altijd een wisselwerking zijn. Diegene die een orgaan ontvangt van een ander, zal een blijvende lijn van verbinding houden. Maar hoogst waarschijnlijk was deze diepe verbindingslijn er reeds levens van tevoren
Omgaan met orgaandonatie
Als je voelt dat je organen af wilt staan, sta ze dan af. Als je het gevoel hebt dat je dat niet wilt, dan mag de maatschappij je dat nog verplichten, maar dan zal het niet gebeuren. Denk niet dat iedereen die overgaat zomaar organen af kan staan. Geloof in jouw hogere leiding en als jij van binnen het gevoel hebt dat je het niet moet doen, dan moet je het niet doen. Maar als er een gevoel is dat je een ander wil helpen, ook door het afstaan van organen, laat je dan niet belemmeren door welke ideeën dan ook.
Donorschap en ontvanger hebben verschillende gradaties
Het donor-zijn is niet in één vak te plaatsen. Er zijn verschillende redenen waarom iemand kiest om donor te zijn. Het zal eraan liggen wie hun donorschap aanvaardt.
Er zijn processen waar menselijke wezens niet in staat zijn om de Aarde los te laten en die zeer verstrengeld zitten in de energie. Zij kunnen energie achterlaten en een deel van zich achterlaten waardoor zij belemmerd worden in het volledig overgaan. Zij zullen steeds in twee werelden tegelijk zijn en daardoor niet echt overgaan.
Maar weet dat er ook donors zijn die een hogere zielsverbinding hebben en die als wezen een hogere, subtielere trilling aangenomen hebben. Zij zijn los van materie en laten materie achter uit pure liefde. De materie die zij achterlaten behoudt de pure liefde en zal vaak materie zijn die behoort tot dezelfde zielsgroep als waarvan de persoon die de organen ontvangt, deel van uitmaakt. Dan dient het orgaan om een kanaal te zijn voor een gids. Zo zijn er verschillende functies vanuit donor-zijn.
Weet dat er vele meesters, hoge gidsen maar ook lagere entiteiten – zoals jullie dat noemen – verlangen om deel uit te maken van de Aarde. Sommigen doen dat via de geest of via het mentale of op zielsniveau of op hartsniveau.
Zo zijn er mensen die hun gids ervaren als een rijkdom en zo zijn er mensen die een begeleidende entiteit ervaren als een verschrikking omdat er geen harmonie is tussen beide energieën. Het heeft altijd te maken met de beide polen.Zo kunnen vele meesters en gidsen maar even goed wat jullie lagere entiteiten noemen, ervoor kiezen om materie achter te laten in de vorm van organen. Degenen die hier last van ondervinden of een disharmonie ervaren, mogen weten dat dat van twee kanten tegelijk werkt. Je kunt nooit een mens in harmonie brengen door een entiteit of een orgaan dat zich afstoot, te veroordelen en het uit het mens zijn te verwijderen. Steeds zal het nodig zijn om op twee fronten tegelijk harmonie te brengen.
Wij komen nog terug op het feit wat de symbolische verklaring zou zijn of de energetische verklaring zou zijn voor elk type orgaan. Dit gaat zeer ver. Wen eerst aan het feit dat donorschap en ontvanger verschillende gradaties heeft: soms belangrijk, soms onbelangrijk. Maar als jij of jullie kiezen om op zielniveau te leven, zul je nooit of te nimmer materie aantrekken die niet bij jouw zielsniveau hoort.
Jullie als persoon en jullie als ziel
Laat orgaandonatie een uitwisseling van liefde zijn.
Channeling van Ellen Rauh
http://www.oth-channeling.com/nederlands/Orgaandonatie-donorschap-organen-zielscontract.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten