woensdag, juli 30, 2014

Jeshua - Neem Mijn Hand en Wij Steken de Drempel Over - 24 Juli 2014 / Yael en Doug Powell


Jeshua
Neem Mijn Hand en Wij Steken de Drempel Over
24 Juli 2014 / Yael en Doug Powell
Mijn geliefde vrienden, laat los als je Mijn hand neemt en met Mij over de drempel en uit de wereld vandaan loopt, terwijl je het rijk van het hart binnengaat en beseft dat je zuivere Liefde bent. Laat alles los dat je geloofd hebt dat je anders dan God bent.
Wanneer Ik zeg dat je de drempel overgestoken bent, bedoel ik dat de tijd van de dualiteit gedaan is. Dat de mensheid massaal de beslissing gemaakt heeft om te herinneren en nu is niets anders mogelijk. Dus vanaf dit punt wat duidelijk is, is het zuivere licht van onbegrensd bewustzijn en de majesteitelijke Liefde dat de waarheid is van dit bestaan dat wij delen.
Weldra zal iedere illusie verdwenen zijn. Iedere identiteit die gebaseerd was op angst, wat voor gewaarwordingen dan ook van het afgescheiden zijn van de Ene - dit ene leven, deze zuivere Liefde, deze glorie die het leven omhelst en niet anders kan doen. Het is een grote ommekeer - een schitterende ommekeer ongeëvenaard in de gehele kosmos, dat een bewustzijn dat zover weg de andere kant op zou kunnen gaan dat het kon geloven dat het God niet was, om zou kunnen keren en de waarheid zou kunnen omhelzen. Herinner de Liefde - zeg ja. Dit is wat er zich voorgedaan heeft. En nu is het enige dat overgebleven is om gedaan te worden het laten vallen van de valse identiteiten van de droom van afscheiding.
Diep in je kern heb jij je altijd herinnerd dat Liefde jouw ware natuur is. Dat er echt niets anders is en dat deze Liefde universeel is. Dat is het leven dat ieder hart laat slaan. Het is het bewustzijn dat iedere beslissing maakt. Het is de beweging van het leven richting het grotere leven, Liefde richting immer-grotere Liefde. Het is de uitbreiding van het Universum, de ontwaking van de Schepper en het is wat hier als de mensheid leeft.
En nu wordt dit besef volledig bewust. Dit is een opwindende tijd. En Ik Ben hier niet om de weg te leiden, maar om jullie terug naar jullie eigen grote waarheid te wijzen en om jullie te helpen beseffen dat jullie iedere beweging, jullie iedere ademteug, jullie iedere hartslag het leven van God is dat hier als jij geleefd wordt. Daar is alleen één leven en het is Echt en schitterend.
Jullie zullen nu snel ontdekken dat dit grote, grote hart dat is wat in jullie leeft. Dat als je beweegt, het waarlijk God is die beweegt. En als je Liefhebt het God is waarvan gehouden wordt. En zoals je leeft is het een onbevreesde en volledige omhelzing van het leven dat zuivere extase is, totaal opwindend en absoluut nooit eindigend.  

De leugen van angst en alle manieren dat het jullie van het leven tegengehouden heeft eindigt Mijn vrienden. Jullie tegengehouden heeft van het voort lopen met een volledig open hart om de glorie van ieder moment te omhelzen om recht in iedere ervaring te duiken, zoals de dolfijn in de oceaan zwemt en compleet ondersteund wordt door onze Schepper en volledig deel van Hem/Haar uitmaakt. Het is de Schepper die door jouw ogen kijkt en het is zuivere Liefde dat door jouw hart heen pulseert. En het is de drang van Liefde om zichzelf uit te breiden dat jou hier brengt om de ontwaking van dit kostbare hart van God welke de mensheid is te dienen.
Dus iedere stap die je nu neemt zal oude identiteiten afschudden. Versleten concepten van wat het betekent om in leven te zijn te laten vallen. Onjuiste ideeën loslatend van geschiedenissen, persoonlijkheden, verhalen van de illusie die jullie in het verleden gekoesterd hebben. Omdat jullie nu weten dat jullie deze schitterende Liefde zijn. Dat het vanuit de kern van jullie wezen voort opkomt en volledig de waarheid van het leven verafgoodt. Dat jullie Gods gebed van dank geven zijn. En dat het dit gebed is dat ervoor zorgt dat je manifesteert om ieder bewust hart in erkenning van wat Echt is te begroeten - de erkenning van Liefde.
Als jij jezelf in alles ziet, zie jij je Echte zelf - ondeelbaar - het Zelf dat door miljoenen van ogen kijkt. Het Zelf dat in vreugde via miljarden harten klopt. Dat via ontelbare handen uitreikt om te omhelzen en al het leven voort aan te sporen in/naar een grotere expressie van Liefde en vreugde. Dit is wie jullie zijn en dit is nu het stadium van de ontwaking van de mensheid. Voorbij de drempel, in/naar de hemel tredend, ontwakend in/naar verenigd bewustzijn en Liefde. Snel inperkende ideeën, identiteiten en beperkende overtuigingen van gedachte vallen latend, totdat het hier Universeel bewustzijn is en de Universele Liefde als jullie beweegt. Niet door jullie, mijn dierbare vrienden, maar als jullie. En plotseling ben je de brandende Schepping. Je bent de ware vuren van Echte Liefde, moeiteloos door illusies van de dualiteit heen brandend en hart en handen uitreikend om de rest van de grote IK BEN te begroeten en om de uitdijing van de waarheid van Liefde te vieren.
Ik Ben zo vereerd om nu hier bij jullie te zijn. Ik stap alleen maar voor jullie als een geïndividualiseerde identiteit naar voren, zodat jullie gewaar mogen worden dat wij deze bekwaamheid nu hebben. Dat wij het geheel kunnen leven dat God ons leeft. En nochtans kunnen wij zoals een pijl wijzend zijn. De focus van een uniek hart. De expressie van een aspect van Liefde dat van jou is om eeuwig vast te houden terwijl je nochtans jouw verenigde zelf kent.
Deze zijn concepten die de geest aan zouden kunnen raken en inspirerend schijnen te zijn maar zij zijn de levende waarheid van het hart en dit is de werkelijkheid van Liefde dat zelfs twee decennia geleden nauwelijks waargenomen zou kunnen worden. En nu wordt het door zovelen omhelsd dat het de alledaagse modus van het bewustzijn en de communicatie wordt voor diegenen die in dienstverlening voor Liefde zijn.
Jij bent immer deze pijl die naar een unieke expressie van Liefde wijst. Het focuspunt van de grote IK BEN dat een aspect van Diens holografische Zelf tot uitdrukking brengt. En niettemin kan je ook immer het hologram zelf levend en Liefdevol als jou voelen.
In het begin terwijl wij deze tijd gezamenlijk omhelzen, zou het moeilijk kunnen schijnen te zijn om de oude identiteiten uit te sorteren, om het onbegrensde gelaat van de Schepper als Hij/Zij als jou leeft te herkennen. Het mag nog steeds gedurende een klein poosje toeschijnen dat je dit beperkte zelf bent, deze persoonlijkheid, dit lichaam dat onderworpen is aan de fysieke regels. Maar de ommekeer werd al gemaakt en dat wat voor jullie voorbereid werd via mijn ervaring aan het kruis is voor jullie om er gemakkelijk in binnen te treden zonder wat voor moeilijke demonstraties dan ook. Het is eenvoudig de ommekeer en de opening - het ja - dat herkend dat wat een begrensd zelf scheen te zijn feitelijk God is volmaakt als jou levend.
Hoe meer dit gevoeld wordt, hoe meer het ervaren wordt, hoe meer het van ganser harte omhelst wordt, hoe gemakkelijker het is om in dit uitgebreide bewustzijn te leven dat voelt en hoort en van het allemaal Houdt. Volledig bewust van iedere vorm van communicatie tussen iedere expressie van God-leven.
De communicatie met de verrukkelijke expressies van het leven dat de natuur is en de communicatie of gemeenschap met dieren, met deva's, engelen, spirits van de natuur - de gehele matrix dat de totaliteit van de levensexpressie die je gereed bent om te erkennen naar de Aarde brengt. Je maakt deel uit van een schitterend tapijtwerk waarin allen/alles absoluut noodzakelijk is voor de schoonheid van het geheel. En het geheel omvat wat lijkt te zijn de gedeeltes totdat de boventonen van het lied van de kosmos volmaakt binnenin jou in leven zijn. Vervlochten, samen zingend. Er zijn vele manieren om dit tot uitdrukking te brengen nochtans in alles kan je de werkelijkheid van Liefde voelen.  
Betekent het dat je zult ophouden te bestaan? Nooit. Maar het betekent wel dat dat wat zichzelf ziet als afgescheiden van het leven zal vervagen. Dat wat geboren werd in weerstand voor Liefde zal verdwijnen, getransformeerd zal worden en dat zal het moeiteloos totdat wat overblijft het stralende hart van God is. Zo helder, zo krachtig, zo onbeschrijflijk schitterend dat de vurige stralen van creatieve Liefde elkaar ontmoeten en de ervaring van Liefde waarlijk holografisch is. Dat elk en iedereen van jullie niet alleen elkaar omhelst maar elkaar ook diep binnenin jullie eigen wezen kunnen voelen.
Jullie weten al dat woorden dit niet kunnen bevatten. Jullie weten ook dat wij onderweg zijn naar deze eenwording van bewustzijn, deze ontwaking van Liefde dat de volgende fase voor de mensheid is.
Mijn leven in het verleden was een demonstratie dat het idee van het sterven niet echt is - het is niet geldig. Jullie levens, mijn vrienden, zijn een demonstratie dat het idee van afscheiding, van iedere vorm, van de Liefde van de Schepper ook niet alleen niet geldig is, maar het is onmogelijk. En daarom is het tijd om als Liefde te leven en om de viering van het leven van de Schepper te zijn.
De enige manier waarop je deze verschuiving kunt ervaren is om in/naar het centrum voorbij het verschuiven van de tijd te komen. Om terug te keren naar de plaats van vreedzaamheid en stilte dat de opening van deze deur in/naar het Universele Bewustzijn is. Dit vereist een bewuste keuze en Ik Ben hier zodat wij elkaar allemaal zouden kunnen helpen om ons deze tijdloze plaats van de werkelijkheid van het hart te herinneren - wat jullie vaak het Nu moment noemen.
Dat wat er voor jullie is, is om uit jullie oude identiteiten van minder dan volmaakte Liefde vandaan te stappen. Om de kostuums uit te trekken die jullie gedragen hebben, de rollen die jullie gespeeld hebben, de gedachten die jullie geloofd hebben en om open en ontvankelijk te worden om de waarnemer te zijn van God die beweegt. God die beweegt als jou voorbij alle waargenomen barrières.
Wanneer je in/naar dit Nu moment komt heb je volledige toegang tot het geheel van het leven, tot absoluut alles dat er gebeurt. Iedere keus die gemaakt werd, ieder verhaal dat geleefd werd. Maar bovenal tot de ingewikkelde en glorieuze matrix van Liefde die de ondersteuning is van het verder reiken van de Schepper. Dit is wat jullie in/naar gemeenschap brengt met alle dingen en ervoor zorgt dat je gereed bent om door Liefde bewogen te worden - dat Liefde de wereld in jouw hart mag leven.
Eén van de manieren dat ik jullie dien is om jullie te zien zoals jullie waarlijk zijn, hetgeen is wat ik altijd gedaan heb in mijn dienstverlening aan de mensheid. Dit is wat de ervaringen rondom mij heen toegestaan heeft van dramatische genezingen en van het voorbij gaan aan de schijnbare wetten van de fysieke wereld. En Ik Ben hier om jullie er onophoudelijk aan te herinneren dat alles mogelijk is wanneer je als Liefde beweegt. De wetten van de zwaartekracht zijn niet van toepassing. Alleen de wetten van vrijheid en Liefde.
Blijf aanwezig in het Nu moment en aan jou zal getoond worden waar je uit vandaan moet stappen. Doe het als de Liefde. Leef het als Gods ontwaking. Omhels het van ganser harte. Hetgeen betekent, omhels het als het hart van de mensheid en houd stevig vast aan deze trilling van heelheid ongeacht van wat de ogen schijnen te zien of het verstand door blijft gaan te zeggen.
Als jij je op de waarheid focust, houd je de trilling van Echt Liefde vast. En vanuit die resonantie kan de wonderbaarlijke ervaring van het hart van God tevoorschijn komen. Het is voorbij Mijn bekwaamheid om woorden te gebruiken om dit te omschrijven. De uitgestrektheid van Diens bereik, de kracht van Diens werkelijkheid. Ben voorbereid om verbijsterd te worden als je begint het holografische leven te leven. De dans van goddelijke stromen van bewustzijn dat nieuwe patronen van Liefde creëert die overal gezegend zijn. En gedurende een klein poosje manifesteert als de wereld van heelheid en schoonheid.
Deze piek, deze ommekeer kan waargenomen worden als moeilijk. Maar als wij elkanders handen beetpakken, erkennen dat onze harten aan elkaar gelinkt zijn, de weg voor de goddelijkheid vrij makend om zichzelf bekend te maken als ons allemaal, wat er dan tevoorschijn komt is immer-meer prachtige, immer-grotere ervaringen van het zijn van God. Het erkennen van God Zijn/Haar verenigde bewustzijn en wonderbaarlijke Liefde.
Ik Ben bedoeld om jullie gids door deze veranderende tijd heen te zijn, zoals ik dat al voor zolang geweest ben. Dus mijn dierbare vrienden kom naar mij, nodig mij uit om jullie te helpen. Sluit jullie harten bij het mijne aan om jullie waarheid te ervaren en laat ons samen voort gaan om te stralen, om feest te vieren en om als dankbaarheid en als de Scheppers Liefde te leven - direct.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Boodschappen van God
Door Yael en Doug Powell
At Circle of Light
http://www.circleoflight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten