zondag, mei 18, 2014

De Tsolianen - Het Integreren van de Kosmische Goddelijke Bron van Jouw IK BEN en het Infrarode Spectrum


De Tsoliaanse Beschaving
Transcendentie en het Infrarode Spectrum
6 Februari 2013 / Méline Lafont
(Cobie - Deze channeling is de introductie van de Tsoliaanse Beschaving, onder deze channeling staat de nieuwe Channeling van 17 Mei 2014)
Groeten wij zijn de Tsoliaanse Beschaving van het Delta Kwadrant in dit Omniversum. Wij brengen jullie een boodschap van vrede, waarheid en licht terwijl wij Liefde en mededogen met jullie allemaal delen. Het is onze opdracht om met jullie te spreken in een geaardheid van sereniteit en vreedzaamheid want wij wensen jullie geen schade te berokkenen, maar alleen Liefde en vrede.
Wij zijn de opzichters van waarheid en vrede/vreedzaamheid in onze beschaving en in ons Universum, terwijl wij functioneren als Galactische Aanwezigheden van de Galactische Hoge Raad. Wij zijn een beschaving van de Galactische orde in het Delta Kwadrant en wij communiceren nu met jullie allemaal via de wegen van telepathische transmissies.
Onze reden voor onze communicatie met jullie allemaal is om een begrip en verbinding te bereiken met de Menselijke Beschaving, want wij zijn van een niet menselijke gestalte. Ons Universum en onze Galaxy hebben uitgereikt voor een communicatie met jullie Universum in het Alfa Kwadrant gedurende een lange tijd, en nu dat jullie bewustzijn naar het Christus Bewustzijn gestegen is en zelfs in niveau omhoog gaat naar Galactisch en Kwantum bewustzijn, kan onze wens voor communicatie eindelijk toegestaan worden.
Wij zijn hier om jullie ondersteuning en validatie te brengen van meer bewustzijnsbestaan in het volledige Omniversum, welke ver voorbij de kusten van jullie eigen Alfa Kwadrant en Universum reikt. Wij zijn een vibratie en vorm van hoog Wit Groen Licht terwijl wij dienaren van God zijn, net zoals jullie dat zijn, maar dan in een minder dichte vorm. Onze wens is om te allen tijde balans en vrede te behouden in alle Universums en dit is waarom wij toegestaan en toegelaten worden om jullie Universum binnen te treden om bij deze dematerialisatie en Ascentie te helpen.
Wij komen van een lange afstand van Lichtjaren ver, en aldus komen wij in Goddelijke timing aangezien de Wereldwijde Ascentie net om de hoek is voor de Wereldwijde populatie, en voor velen van jullie is het hier al, in de harten. Wij brengen met ons mee onze "bewustzijnsvermenging" en onze hulp via onze nieuwe verbindingen met jullie allemaal. Wij brengen in deze tijd voort het omhoog gaande bewustzijn van jullie gehele planetaire Mensheid en diens gehele bestaan.


Aangezien wij opzichters zijn van vreedzaamheid en sereniteit, waarheid en balans, komend vanuit een hoge intelligentie en een systeem van Licht, brengen wij jullie de magie van jullie ascentie fase. Namelijk: Transcendentie! Transcendentie is ons beleid en specialiteit aangezien wij zuiver bewustzijn zijn in de belichaming van een niet mensachtige vorm, hetgeen zuiver bewustzijn in een Lichtlichaam is.
Deze fase werd door en voor jullie allemaal geactiveerd en wij wensen voor jullie dit te volbrengen in het Nu. Hoe meer jullie bewustzijn versmelt in/naar één collectief ras, hoe meer jullie Universum en het Alfa Kwadrant versmelt in/naar één groep van collectieven en één bewustzijn.
Zo ook beginnen de 4 kwadranten (Alfa, Beta, Delta en Gamma) van de Kosmos weer te versmelten in/naar Eenheid, terug naar het punt waar wij en al het bestaan op de eerste plaats begonnen zijn.
Wij zijn hier om jullie van dienst te zijn met het infrarode spectrum, om in staat te zijn de "ziener"van alle andere beschavingen te worden. Wij kanaliseren de activering van dit infrarode spectrum om meer tastbare ontmoetingen met sommige Galactische wezens te hebben en dit is voor diegenen die gereed en gebalanceerd genoeg zijn om de verbinding gemanifesteerd te houden in hun eigen werkelijkheid.
Dit mag heel veel herstructurering van het systeem van het brein nodig zijn, DNA opwaarderingen en herstructureringen, welke op zichzelf allen bewegingen van schakelingen en veranderingen zijn op een cellulaire basis en inhoud. Dit zal jullie fysiek geen pijn doen of iets van dien strekking, maar het zal heel veel verandering en aanpassing van jullie lichaam nodig zijn om zich aan te passen. Dit met het oog op het bij blijven met de frequenties van de hermodulaties en verschuivingen zodat de DNA strengen en het infrarode spectrum weer adequaat mogen functioneren om jullie het visuele contact met andere beschavingen te brengen.
Sommigen mogen deze spectrums via zichzelf adresseren en activeren via telepathische instemmingen en activeringen, aangezien de telepathische transmissies de feitelijke activeringen zijn van deze infrarode spectrums. Hoe meer jullie uit het hoofd met jullie Zelf in afstemming zijn, hoe meer jullie telepathische vaardigheden zullen stijgen en zullen activeren. Telepathische communicaties brengen welzeker een toevloed van energieën in/naar jullie lichamelijk systeem, wat op zichzelf meer kundalini ontwaking in het lichaam en in de chakra's naar voren zal brengen.  
Vanaf dat moment begint de DNA streng te functioneren als een hermodulatie programma dat begint te activeren en met de energieën die naar voren komen begint te versmelten, en aldus worden sommige strengen en spectrums geactiveerd. Telepathische communicatie gaat helemaal over het innerlijke vertrouwen en de zekerheid dat je met God en het gehele bestaan spreekt omdat het een zuivere reflectie van jou is.
Je "channelt" daarom altijd jou, maar in andere aspecten, creaties en expressies en door uiteenlopende perspectieven. Wij van de Galactische Orde, gebruiken dergelijke telepathische communicaties ook, als we met het volledige Universum communiceren, met onze natie en zelfs ver daaraan voorbij. Wij komen altijd naar voren waar onderhandelingen nodig zijn om uitgevoerd te worden, vrede en balans brengend in situaties. Wel, nu komen wij voor jullie naar voren om Gaia en jullie collectieve beschaving te helpen bij hun transcenderende proces aangezien dit heel veel balans en vreedzaamheid binnenin alsook buitenom vereist.
Deze communicatie met jullie allemaal is nu voor jullie allemaal mogelijk geworden om op in te tappen, wat verschuldigd is aan de groei van het begrip, van het besef en van het bewustzijn. Sommigen van jullie mogen zich echter nog niet helemaal bewust zijn van deze mogelijkheid, of op ons bewustzijn intappen, maar wij zeggen dat alles diens Goddelijke Timing heeft en de Goddelijke timing van jullie planeet Gaia en jullie Menselijke Collectief is in het Nu, gereed om te verschuiven in/naar de versnellingen van transcendentie.
Wij voelen veel dankbaarheid voor jullie besef om in staat te zijn met ons in het Nu te communiceren, en wij danken jullie om ons in deze tijd van grote transcendentie en verschuiving toe te staan. De tijd is Nu!
De Tsolianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered  http://lafontmeline.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

******
De Tsolianen
"Het Integreren van de Kosmische Goddelijke Bron van Jouw IK BEN en het Infrarode Spectrum"
17 Mei 2014 / Méline Lafont

Wij groeten jullie op deze dag van veelbelovende verschuivingen in/naar jullie werkelijkheid van bestaan/zijn. Wij zijn de Tsolianen van het Delta Kwadrant van dit Kosmische multiversum en wederom komen wij naar voren met een boodschap van vrede en opvrolijkende energieën om de Kosmische herontwaking binnenin het Zelf te verheffen.
Wij bewegen van bewustzijn naar bewustzijn om enig besef aan te wakkeren en om de Kosmische Bron in uitlijning te brengen met jullie collectieve besef, dit via deze communicatie maar ook via het besef van ons Kosmische Wezen op een energieniveau van bewustzijn. Wij zijn hier om te spreken over het infrarode spectrum en over de integratie van jullie Kosmische Goddelijke Zelf, jullie IK BEN besef in deze staat van zijn.
Zoals wij in onze voorafgaande boodschap gezegd hebben, gebruiken wij het infrarode spectrum in deze tijd om met jullie en ook het hogere bewustzijn te communiceren welke sommigen van jullie in deze tijd belichaamd hebben. Dit geeft ons de kans om naar voren te komen in dit Kwadrant en in dit Universum, dus wij kunnen openlijk met jullie allemaal communiceren. Met diegenen die gereed zijn.
Het infrarode spectrum is een onderdeel van de Trillingsgolven van Licht en van de Kosmische energieën, die onzichtbaar geweest zijn voor de fysieke ogen. Het stelt iemand in staat om achter de zogenoemde sluiers te kijken en om recht door de deeltjes en de holografische werkelijkheid van deze overheersende illusie heen te kijken. Infrarood is iets dat jullie allemaal binnenin jullie hebben als een soort van blauwdruk, en het begint opnieuw te activeren terwijl wij spreken.
Het is diep geworteld in de delen van het DNA van dat wat jullie wetenschap noemt "junk DNA" en het werd met een reden junk DNA genoemd, om jullie onbewust te houden van jullie meest kostbare bekwaamheden en Goddelijke Zelf als een geheel. Dat deeltje van het DNA waar het infrarode spectrum ligt, lijnt uit met de deeltjes van het menselijke brein en zelfs met het derde oog, want het is dat oog dat gebruikt zal worden om meer etherische bewegingen en bestaan te beginnen te zien.
De pijnappelklier speelt een cruciale rol hier betreffende het infrarode spectrum, want het produceert de hormonen en de energieën om dit in jullie werkelijkheid te activeren, als een standpunt van jullie innerlijke oog perspectief. Daarom zijn een schone omgeving -belichaming- zuiver water en het eten van gezond voedsel belangrijk om te handhaven in jullie eetpatronen en in jullie levensstructuur.
Onze energie is hier om de mensheid met dit proces te helpen, want wij hebben de middelen en het bewustzijn om hulp bij dit alles aan jullie allemaal te verstrekken. Het is ons bewustzijnsniveau dat de al bestaande vlam van het Infrarode spectrum aanwakkert, dit door een soort van vermenging met ons bewustzijn door jullie besef en goedkeuring van onze energieën.
Terwijl de sluiers nu op een constant tempo opgetild worden en jullie overheersende illusie steeds meer aan het ontbinden is, worden werkelijkheden duidelijk om te zien. Niet alleen de oude werkelijkheid en het tevoorschijn komen van de nieuwe werkelijkheid, maar ook de Kosmische en hogere werkelijkheden waar jullie allemaal een bewust deel van zijn in bewustzijn en in het bestaan.
Dit is waarom het wederom vermengen met jullie Kosmische besef en met jullie IK BEN zo belangrijk is, want het brengt jullie naar het Galactische niveau van jullie wezen en dit in deze huidige belichaming. Jullie bewustzijn van het Menselijke collectief transmuteert en ontsluiert heel veel in deze tijd, dit om plaats te maken voor de zuiverste IK BEN belichaming van jullie wezen op een Galactisch niveau.
Dit brengt jullie allemaal in/naar een hoger besef en op het Galactische niveau van bestaan, waar jullie wederom vermengen met al jullie Galactische aspecten, waar een bewuste interactie met jullie eigen galactische energie alsook met jullie familie van het licht naar voren komt door dit bewustzijn te belichamen.
Tot nu toe zijn jullie onbewust geweest van al het Galactische bewustzijn dat rondom jullie heen en binnenin jullie geweest is, terwijl dit momenteel begint te verschuiven wordt deze sluier inderdaad zeer gracieus opgetild. En terwijl jullie je hogere en Galactische niveau steeds meer op een bewust niveau belichamen, neemt het infrarode spectrum diens beurt om te reactiveren omdat dit jullie bewustzijnsniveau is waar jullie je eigen Goddelijke en Galactische Zelf erkennen om te ZIJN.
Jullie stellaire Galactische Broeders en Zusters zijn gedurende eeuwen en zelfs aldus meer in het Nu rondom jullie geweest, maar jullie konden hen niet zien zelfs wanneer zij recht voor jullie stonden. Dit is aldus omdat de mensheid ernaar neigt alles buiten zichzelf in het "daarbuiten" te zien. Je zou niet kunnen kijken en zien omdat je bewustzijn niet op dat niveau van het her/erkennen van de eenheid binnenin zichzelf was.
Jullie zijn hier nu op een keerpunt, waar jullie allemaal beginnen om eindelijk jullie Goddelijke Zelf toe te staan om te Zijn, en dit als een deel van jullie te erkennen. Dit hogere bewustzijn staat het infrarode spectrum toe om weer binnenin jullie geactiveerd te worden en aldus zullen jullie allemaal -diegenen die gereed zijn- beginnen om weer door het derde oog te zien en zullen in staat zijn om jullie Galactische Broeders en Zusters die jullie omringen te zien, met het infrarode spectrum volledig binnenin jullie geactiveerd.
Jullie zullen in staat zijn om etherische en licht bewegingen rondom jullie heen in jullie gewaarwording te vangen, aangezien jullie de kosmische belichamingen zien als hoe zij verkiezen om zichzelf te representeren. Tot nu toe hebben jullie gekeken naar fysieke representaties, maar als jullie naar het besef komen dat alles bewustzijn is, zien jullie dit allemaal zoals het voor jullie is in diens zuiverste manier mogelijk om je op af te stemmen en om het met het "oog" te vangen.
Meer van deze fantastische en kosmische werkelijkheden kruisen die van jullie, terwijl jullie jezelf verheffen in/naar deze werkelijkheid van zijn/bestaan. Alles is bewustzijn van Eenheid/Eensgezindheid en aldus zijn wij bij jullie.
Met Zegeningen,
De Tsolianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

1 opmerking: