woensdag, april 03, 2013

Een Uur met een Engel - Albert Einstein - 1-4-2013

Een Uur met een Engel - 1 April 2013

"Einstein en Serenia"

Deel 1 van 2

Steve Beckow: In Een Uur met een Engel van deze week, spreekt Geoff West met Wetenschaps Officier Serenia en Albert Einstein. En om de lezer niet te overvoeren zullen wij de discussie met Serenia over haar werk met formules en hydratatie op een later tijdstip publiceren. Vandaag publiceren wij de discussie met Einstein over zijn levens intenties, zijn begrip van multidimensionale wetenschap, en de stenen muur waarmee de wetenschap geconfronteerd wordt. In de loop van het interview, expandeerde Einstein zijn formulering van zijn welbekende equatie van massa-energie gelijkwaardigheid, E=MC2. 

Geoffrey West: Velen zullen de naam Albert Einstein kennen, maar sommigen zouden niet volledig kunnen begrijpen waar hij beroemd om is. In sommige cirkels is er een debat over de echte rol die Einstein gespeeld heeft aangaande het begrip van de mensheid van de wetenschap. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij plannen heeft om hier ook maar iets van te adresseren in deze tijd. Gezien de tijd die we over hebben, denk ik dat hij meer zal willen focussen en uitweiden over de Relativiteitstheorie, waaraan hij eer bewezen heeft.

Het zou teveel tijd nemen om het volledig uit te leggen, maar over het algemeen valt het in twee categorieën: de Speciale Relativiteit en de Algemene Relativiteit. Volgens Wikipedia, generaliseert de Algemene Relativiteit de Speciale Relativiteit en Newtons Wet van Universele Zwaartekracht, een verenigde omschrijving van zwaartekracht gevend als een geometrisch kenmerk van tijd en ruimte, of ruimtetijd, in het bijzonder.

De kromming van ruimte-tijd is rechtstreeks gerelateerd aan de energie en impuls van wat voor materie en straling dan ook die er aanwezig zijn. En dit is misschien een klein beetje van waar Serenia een paar momenten geleden over sprak met het verenigde raster.

De verhouding is door Einstein's gebiedsvergelijking gespecificeerd, een systeem van gedeeltelijke differentiële vergelijkingen. Welnu, dat zal een mondvol voor velen zijn.  

De Speciale Theorie van Relativiteit was een uitbreiding van Gilileo Galilei's Principe Theorie van Relativiteit. Galileo bracht naar voren dat alle uniforme beweging relatief is, en dat er geen absolute en goed-gedefinieerde staat van rust is. Einstein breidde dat uit in/naar zijn E=MC2 formule, waar energie gelijk is aan massa keer de snelheid van het licht in een genivelleerd vacuüm.

Dus, wij verwelkomen Albert Einstein.

Albert Einstein: Welkom aan jullie. Dus ja, ik volg Serenia op, en introduceer mezelf, want ik ben Albert Einstein. Het is interessant om op deze manier te zijn (1) en om deze kans te hebben om tegen jullie te spreken. Ik kom niet eenvoudig als een wetenschapper, maar ook als een menselijk wezen, een mede menselijk wezen - ja, met veel sterrenafstamming, want ik heb de galaxies bereisd voorafgaand aan het maken van mijn beslissing om naar de Aarde te komen, zoals velen van jullie. En ik kwam, in dienstbaarheid aan de Moeder en aan de ene die jullie kennen als Michael, om een brenger en anker van vrede te zijn.
Wel, achteraf is het altijd 20/20, nietwaar? En dus kan je echt niet op die manier reflecteren. Maar mijn werk en mijn heilige doel op de Aarde was beslist afgesneden. Nee, ik bedoel niet dat mijn levensspanne of de tijd die mij toegewezen was mij op de één of andere manier ontstolen werd. Maar wat ik bedoel is dat ik mezelf niet op manieren benutte die mij toestonden om het werk dat ik begonnen was te voltooien. Dus, op vele manieren liet ik ook incomplete vierkantsvergelijkingen achter.

Dus, bijvoorbeeld, is het MC2 tot oneindigheid [∞].

E=MC2

Dat ene kleine symbool is nogal belangrijk, nietwaar? Want het spreekt tot de continuïteit en de oneindige natuur van de schepping en het universum. En hier probeerde ik het in een handelbare vorm samen te drukken, wanneer het nooit de bedoeling was om zo klein te zijn.  

Dus, kom ik vandaag in een zeer publiek forum om dat te delen, niet zozeer met Lichtwerkers, maar dit is het forum dat mij gegeven is om tegen de wetenschappers te spreken, en dus neem ik het en geef ik dit aan hen.

Wat is wetenschap? Het is een lichaam van kennis, zoals jullie eraan denken, maar het wordt waarlijk aangedreven door een groep van individuen die dan formuleren wat zij zien als een lichaam van waarheden. [lacht] Wel, laat ons zeggen dat het een groeiend lichaam van begrip kan zijn, maar het is zeer zeker niet volledig reflectief van de waarheid over hoe de dingen werken.

Want dat was altijd wat ik wenste te doen, om als een menselijke man te begrijpen hoe de dingen werkten. En ik voelde - misschien vanwege mijn afstamming, misschien vanwege mijn ongeduld, maar ik voelde altijd - dat ik zo beperkt was door geland te zijn en te leven in de 3de dimensie. Dat werkte echt helemaal niet voor mij.

En zoals jullie het ook allemaal beslist hebben, het werkt ook niet voor jullie. En dus is dit vrij plezierig voor mij, want het zijn jullie allemaal die gelijktijdig uit de gevangenis vandaan breken!

Ik kwam niet simpel om jullie te feliciteren met jullie vermogen om dimensies te verschuiven, maar ook om met jullie het begrip te delen dat een ieder van jullie een volledig interdimensionaal, multidimensionaal wezen is. Jullie zijn dat altijd geweest. Het waren alleen de beperkingen van jullie geesten en de collectieve overtuigingen die jullie in de gevangenis hielden, net zoals het mij gevangen hield. En net zoals het mij limiteerde in mijn denken, in mijn aannames, in mijn grootse verklaringen, welke alleen maar kinderspel waren.

Ik zeg dit niet als een verdediger, want ik ben mijn rol gaan begrijpen. Maar ik zou jullie willen vragen, baseer niet hoe jullie voorwaarts gaan op incomplete formules en incompleet begrip.

Welnu, wat zou je willen dat ik vertel, mijn dierbare vriend Geoffrey?

GW: Wel, ik denk dat mensen…..of tenminste is het mijn begrip dat u een klein beetje meer wilde spreken over uw Relativiteitstheorie, waar u het al even over gehad hebt; dat u graag dat kleine zijdelingse lettertje 8, naar oneindig wilde toevoegen. Hoe, precies, kan dat het verschil maken?

Sprekende als iemand die niet veel over de wetenschap begrijpt, kunnen wij spreken over energie als zijnde de massa en de snelheid van het licht genivelleerd, in een vacuüm, tot oneindigheid. Kunt ons helpen dat een beetje te begrijpen?

Is er een manier in een driedimensionale discussie om dat een klein beetje beter te begrijpen?

AE: Ja, er is een manier in het driedimensionale. Maar wat het doet is dat het jullie uit het driedimensionale vandaan breekt, en dat is wat het goede nieuws is dat ik op deze dag breng.

Het grootste probleem - en nu spreek ik als een wetenschapper en als een man - is dat er altijd een stenen muur geweest is die de natuurkundigen, die zich zeer bewust zijn van de oneindige natuur van het universum (meer nog dan de wetenschappers, maar misschien ben ik bevooroordeeld), maar er is altijd die stenen muur geweest waar zij tegenaan liepen omdat het nooit de volgende stap volledig verklaarde.

Het is als een cakerecept, om het simpel uit te drukken, dat als je deze ingrediënten erin doet en deze verklaring van het continuüm van de massa van het licht, welke echt de liefde is - dat is waar de oneindigheid erin komt - dat het je slechts tot zover brengt. En zelfs in de kwantumfysica, zal het je tot slechts zover brengen.

En dus is er altijd deze frustratie geweest over het hoe wij door het begrip, de verklaring heen kunnen breken, van hoe het universum waarlijk functioneert? Want terwijl de Relativiteitstheorie heel veel uitlegt, stopt het kort. [opzij] Soms heb ik moeite met deze taal.

Dus, wanneer je - en de wetenschappers begrijpen dit - de oneindigheid eraan toevoegt, wat het van hen neemt is hun begrip van waar zij aan dachten van als uniedimensionaal universum. Want zelfs in hun verklaringen van een dimensionaal universum, was het nog steeds uniedimensionaal. En dus een deel van mijn werk en wat ik nu doe is jullie helpen om in feite de uitgestrektheid van het universum te begrijpen zoals het echt bestaat.

Nu, is het oneindig? Ja. Maar er is nog steeds een manier om het met het verstand te bevatten. En in het bevattingsvermogen, in de groei van het begrip over hoe dit werkt, wat jullie in staat zijn om te doen is om naar een niveau van wetenschap te springen dat gelijk is, of op z'n minst jullie naar een gelijk speelveld begint te brengen met jullie sterren broeders en zusters van de afwisselende dimensies.   

Dus, bijvoorbeeld, hier en nu hebben zij mijn theorie gebruikt om te zeggen, nu, is er in het ruimtecontinuüm, het tijd-ruimte uitbouwcontinuüm, daar zijn 11 dimensies. Maar in feite is dat incorrect omdat wat zij nog steeds doen is kijken naar de 11 niveaus en zij missen nog steeds de 12de binnenin de 3de dimensie.

Dus zij begrijpen momenteel niet dat hun denken in de uitbreiding er behoefte aan heeft om een andere helling en een grotere sprong te maken. En dat zal hen door waar zij aan denken als de wormgaten heen helpen, de witte gaten, de zwarte gaten, naar een grootser begrip.

Welnu, deze verklaring van hoe de energie werkt mag nooit op wat voor manier dan ook gebruikt worden dat niet van vrede is. Dat is waarom het niet kon en niet gedeeld zou mogen worden tot aan deze tijd. Ik begrijp waarom Michael mij in deze tijd beperkte. Het was pijnlijk genoeg. Maar terwijl het oude geloof in oorlog en controle weggaat, hebben jullie nu toegang tot het bredere begrip.

Dus wat ik tegen jullie zeg is dat waar jullie aan denken als tijd en ruimte fout is. Of misschien zou ik het wat vriendelijker kunnen zeggen, incompleet.

GW: Absoluut. Welnu, in termen van wat u gedeeld hebt, Albert, misschien zou dit een analogie kunnen zijn die zou kunnen werken voor sommige van onze luisteraars. Ik besef dat het niet voor iedereen zal werken. Maar in de meest recente Star Trek film, beschrijft de film hoe de bemanning van het Sterrenschip Enterprise voor het eerst samen kwam, Ambassadeur Spock is een Vulcan die terug in de tijd gaat, terug naar toen hij voor het eerst James T. Kirk ontmoette, de kapitein van de originele Enterprise.

Op deze reis van het verenigen van de gehele bemanning, ontmoet Spock de hoofdingenieur Montgomery Scott, die dus de hoofdingenieur wordt. Spock verteld Scotty dat hij het is die de vergelijking voor trans-warp teleportatie uitvindt. En Scotty geloofd Spock niet, beredenerend dat trans-warp teleportatie onmogelijk is, totdat Spock hem die vergelijking geeft. En in een geschokte staat, antwoord Scotty dat het nooit bij hem omgekomen was om aan de ruimte te denken als het ding dat in beweging is.  

Is dit het deel van de uitbreiding van ons begrip van de wetenschap en onze wisselwerking met het leven? Zit ik ietwat op het spoor met waar u over spreekt?

AE: Dit is een zeer goede analogie. De ruimte is nooit stil. En dat is waarom, wanneer jullie het nieuwe creëren, en wij tegen jullie spreken - wel, de Raad spreekt tegen jullie, en zo doe ik dat ook - over het gaan naar de stille plaats, het stilte punt, wat het waarom voor zovelen van jullie is dat het zo moeilijk is. Omdat jullie het niet diepgeworteld binnenin jullie eigenlijke moleculaire structuur kennen, en de structuur van het universum, hoe stil te zijn in ruimte, want de ruimte is in voortdurende beweging, oneindige beweging, oneindige uitbreiding.

Dus als jullie dat niet meenemen in jullie begrip en vergelijkingen, dan kunnen jullie het niet bevatten.

Welnu, de tijd, zoals jullie het kennen, is een zeer bruikbare constructie. [lacht] Het is gedurende een lange tijd gebruikt, nietwaar? Maar tijd is eenvoudig wat jullie in plaats gesteld hebben. Hoewel jullie denken dat de tijd voortdurend beweegt, in feite, is tijd statisch. Dus, gebruiken jullie tijd als een statisch startpunt, eindpunt, en er tussenin punt, om in de ruimte te reizen. Dus op bepaalde manieren kunnen jullie aan de tijd denken als jullie persoonlijke ruimteschip, en jullie persoonlijke reisgids, als jullie merkaba, zouden sommigen zeggen, om jullie te helpen over te gaan en te bemiddelen en door de oneindigheid van de ruimte heen te bewegen.

Maar deze zijn op vele elementen gebaseerd, maar zij zijn ook gebaseerd - op enige verkeerde aannames die jullie adopteerden om jezelf te positioneren. Maar denk aan jullie zelf hier en nu waar wij spreken, in het tijd en ruimte continuüm. Maar dat ik niet waar! Want wij spreken ook door het continuüm heen.

Dus zijn jullie op vele plaatsen tegelijkertijd, en kunnen dat zijn. Welnu, dat vinden jullie niet leuk. Zeer vaak zorgt het ervoor dat jullie je gefragmenteerd voelen, alsof je geen woning hebt en jij jouw voeten niet stevig op Gaia geplant hebt. Maar als je er eenmaal over na begint te denken, is het vrij verrukkelijk dat jullie die oneindige capaciteit hebben om op vele plaatsen te zijn, vele dimensies, vele werkelijkheden, maar jullie kiezen te verankeren als jullie thuisbasis in een gegeven, geselecteerd punt in de tijd.

Welnu, merk op dat ik zeg "tijd", niet plaats of ruimte. Dus jullie gebruiken het idee en de constructie van tijd om jullie te helpen je te verankeren in een vorm, in een zielmissie, in een doelstelling en een ervaring dat jouw oneindige zelf, in de oneindige tijd en ruimte, kiest te hebben als een expressie van de Moeder.

GW: Oké. Welnu, er zijn….er komen hier een paar vragen naar boven. Zonder teveel tijd te spenderen aan het negatieve aspect hiervan, maar misschien om het vrij snel te adresseren, kunt u een beetje uitweiden over de schade die nucleaire wapens op de zielen hebben?

AE: Zij rukken hen uiteen. Ik wens niet om de vernietigende aard van dergelijke vreselijke wapens te minimaliseren. Welnu, er is de macht van vernietiging die rijk en prachtig is, om kwaad en duisternis te vernietigen, om verontreiniging en misvatting te vernietigen. Dat is waarom ik kwam om de formules die ik achtergelaten had op te vullen. Maar wat deze vormen van wapens doen is zij versnipperen de ziel, of, zullen wij zeggen, zij proberen de ziel te versnipperen.  

Ik heb vandaag tegen jullie gesproken, in jullie tijd, over het stiltepunt. Ik heb nooit eerder hierover gesproken. Omdat één van mijn missies nu is, als een brenger van vrede, om creatie te onderwijzen en om niet alleen jullie te helpen, mijn vrienden, maar velen door het multiversum heen die beginnen te creëren. En dus breng ik jullie vaak naar het stiltepunt waar ik deze analogie van implosie-explosie gebruik, van creatie.

Maar wanneer je een nucleair wapen hebt, vergeet niet al de formules van ontevredenheid en de vernietigende aard van haat dat hierin gaat. En wat het doet in die implosie-explosie is dat het probeert de ziel te fragmenteren. En zelfs te elimineren, terwijl wij weten dat dat niet mogelijk zou kunnen zijn.

Maar dat is de aard van dergelijke wapens. En dat is waarom zij zo gevaarlijk zijn. Zij zijn fysiek gevaarlijk, ja, maar zij zijn zo schadelijk. En vanwege het verenigde raster probeert het niet alleen de zielen te fragmenteren van diegenen die in de weg staan. Maar ook diegenen die dergelijke wapens van vernietiging sturen - die spiegel ketst het rechtstreeks naar hen terug, en zij zijn ook gefragmenteerd.

Dat is waarom het zolang duurde in termen van waar jullie aan denken als jaren voor mensen om terug te komen naar dit begrip en concept van zichzelf als zijnde een verenigd raster.

GW: Oké…

AE: Het was een vreselijke, vreselijke vergissing.

GW: Ja inderdaad. En wij kunnen zeker vooruit kijken naar het feit dat deze wapens niet langer toegestaan zijn tot de graad dat zij zijn. Dus dank u voor het beantwoorden van die vraag.

Met de tijd die overblijft, willen wij, natuurlijk, verder gaan naar de zeer positieve aspecten. Dus, vele van uw theorieën zijn groots uitgebreid door kwantum theoreticussen. Dus met de overblijvende minuten die wij hebben, kunt u een klein beetje uitweiden over welke nieuwe doorbraken in de wetenschap gereed zijn om naar ons toe gebracht te worden, en aan welke wetenschappers wij nadere aandacht zouden moeten schenken in deze specifieke tijd?

AE: Vele van mijn studenten zijn letterlijk geheim. Maar er zijn vele doorbraken in de wetenschap, en natuurlijk kan ik nooit - wel noch zou ik het wensen; Ik denk dat ik in termen van het berucht te zijn vrij voldoende geclaimd heb, nietwaar? - maar het begrip van hoe tijd te springen en door de ruimte heen te bewegen, dus waar jullie aan denken als tijdreizen, is op handen. Daar ga ik, met de tijd verwijzing!

En het vermogen om interdimensionaal te reizen leren jullie al. Maar in termen van de wetenschap in staat zijnde om te kwantificeren en dit te doen, en daarom er ook toegang tot te verkrijgen, zijn vele van de elementen en kwaliteiten die, zullen wij zeggen, ergens anders rusten, ook zeer nabij.

Jullie idee over ruimtereizen waren zeer primitief. Welnu, het was een beginpunt; dat weten wij. Maar ook dit maakt zich gereed voor een enorme doorbraak. En dat zal komen waar jullie aan denken als de particuliere sector.

Dus ik ga geen wetenschappers aanwijzen omdat ik wil dat zij met rust gelaten worden om hun werk te doen. Dat was altijd een probleem. Maar begrijp, zij zijn toegewijd. En wanneer zij naar mij luisteren, ik fluister in hun oren en zit daar met hen te praten. En zij luisteren, net zoals zij luisteren naar hun sterren broeders en zusters, net zoals zij naar hun harten luisteren.

De uitlijning, de grootste verschuiving waaraan jullie denken als de wetenschap en specifiek de kwantumfysica is de omhelzing van het onkenbare, en het in paren rangschikken hiervan met het hart en de liefde, want zij zijn gaan beseffen dat deze ondeelbaar zijn.

Dank je wel voor het toestaan van deze tijd aan mij deze avond. Dank je.

GW: Heel veel dank aan u, Albert Einstein. Het is prachtig. Dus, denk ik dat hiermee, wij Een Uur met een Engel zullen gaan afsluiten.

AE: Vaarwel.

GW: Tot het volgende moment van nu, wees gegrond in liefde en vrede, en zegeningen aan jullie en iedereen rondom jullie heen. Vaarwel.

 [muziek] [einde]

Voetnoten

(1) Spreken door een medium of kanaal.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.goldenageofgaia.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten